અમારી સાથે જાહેરાત માટે સંપર્ક કરો : 09825646519, info@karnavatiinfo.com

જો માનવી શીખવા માગે તો એની દરેક ભૂલ એને કંઈક ને કંઈક શિખામણ આપે છે.  |   મકાન મનુષ્યના હાથ વડે બંધાય છે, પણ ઘર મનુષ્યના હૃદય વડે બંધાય છે.   |   જેવી સમજ તેવો માણસ, જેવો માણસ તેવો સમાજ. સાચી સમજ એ જ છે સાચું જીવન.

અમદાવાદ શહેરની ટીફીન સર્વિસ વિષે માહિતી


વિસ્તાર:


વિસ્તાર ટીફીન સર્વિસ સરનામું ફોન નં
આંબાવાડી જય મલ્હાર ભોજનાલય ૪, ધીરજ એવન્યુ, છડાવાડ પોલીસ ચોકી સામે, આંબાવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-૯૮૯૮૯૫૯૫૬૩
આંબાવાડી જીજ્ઞા ટિફિન સેવા ૧૯/૧૪૩, આઝાદ એપાર્ટમેન્ટ ૨, બીજા માળે, આઝાદ સોસાયટી પાસે, આંબાવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-૯૩૭૭૪૫૨૪૮૨
આંબાવાડી મહેક કેટરર્સ એ/૬, ન્યૂ ગિરધર પાર્ક ફ્લેટ્સ, વ્રજભુમી હવેલી પાસે ,સીએન શાળા સામે, આંબાવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-૭૯-૬૬૦૮૭૪૦૩
આંબાવાડી પ્રાઇમ કસ્ટમર સર્વિસ લિમિટેડ ૧૦૨, સંસ્કાર ૨, કેતવ પેટ્રોલ પંપ પાસે, પોલિટેકનિક રોડ, આંબાવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૬૪૫૦૦૨૩૩
આંબાવાડી ચપાટી.કોમ ઈ/૧૨, ઓજસ એપાર્ટમેન્ટ, એમ્કો બેન્ક નીચે, નેહરુનગર ક્રોસ રોડ, આંબાવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-૯૭૨૫૦૪૬૯૯૫
આશ્રમરોડ ખાઓ પીયો ટિફિન સેવા મેહતા ભવન, ટાઉન હોલ, એમજે લાઈબ્રેરી, આશ્રમ રોડ, અમદાવાદ - -૩૮૦૦૦૬ (૯૧)-૭૫૬૭૩૦૬૧૦૦
આશ્રમરોડ આલ્કોન ફૂડ કોર્ટ ૧, મેટ્રો કોમર્શિયલ સેન્ટર, ઓલ્ડ હાઇ કોર્ટ રોડ, આશ્રમ રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૯ (૯૧)-૯૩૭૪૦૬૩૪૧૨
આશ્રમરોડ વૃંદાવન ફૂડ સર્વિસ એસ-૧૨, સરસ્વતી ફ્લેટ, ગાંધીગ્રામ રેલવે સ્ટેશન પાસે, આશ્રમ રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૯ (૯૧)-૯૩૭૬૯૫૭૫૮૫
આસ્ટોડીયા શ્રી ગિરિરાજ સેવા કેન્દ્ર ટ્રસ્ટ ઢાળની પોળ, આસ્ટોડિયા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૧ (૯૧)-૯૯૨૫૪૬૦૩૮૪
ઇસનપુર મધુર ટિફિન સર્વિસીસ ૩, ગોરધન પાર્ક સોસાયટી, નૂતન નાગરિક બેન્ક પાસે, ઇસનપુર બસ સ્ટેન્ડ પાસે, ઇસનપુર, અમદાવાદ - ૩૮૨૪૪૩ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૭૩૫૯૦૨
એલિસબ્રીજ ટીફીન સેવાઓ એલિસબ્રિજ, અમદાવાદ - -૩૮૦૦૦૬ (૯૧)-૭૩૮૩૦૨૦૩૭૨
કૃષ્ણનગર ધન્ય ટિફિન સર્વિસીસ એ/૨૦/૨૩૮, કૃષ્ણનગર હાઉસિંગ કોલોની, કૃષ્ણનગર પોસ્ટ ઓફિસ સામે, સૈજપુર બોઘા રોડ, કૃષ્ણનગર, અમદાવાદ - ૩૮૨૩૪૫ (૯૧)-૯૫૮૬૪૧૧૩૬૭
ઘાટલોડિયા શ્રી આશાપુરા ડાઇનિંગ હોલ ૧-જીએફ, અક્ષર કોમ્પલેક્ષ, નિર્માણ ટાવર પાસે, આર.સી. ટેકનિકલ રોડ, ઘાટલોડિયા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૬૧ (૯૧)-૯૭૨૫૯૩૯૬૦૨
ચાંદખેડા નલીનીબેન રાવલ આઈ/૩૦૪, આણંદ વિહાર, આઇઓસી રોડ, ત્રાગડ, ચાંદખેડા, અમદાવાદ - ૩૮૨૪૨૪ (૯૧)-(૭૯)-૬૫૧૦૯૧૪૯
ચાંદખેડા રજવાડી ટિફિન ડી-૨૯, અંજની સોસાયટી, જનતાનગર પાસે, ચાંદખેડા, અમદાવાદ - ૩૮૨૪૨૪ (૯૧)-૯૮૯૮૬૫૩૪૩૪
ચાંદલોડિયા ટિફિન કેન્દ્ર સી/૩૦૨, ઉમિયા તીર્થ એપાર્ટમેન્ટ, શાયોના સિટીની પાછળ, ચાંદલોડિયા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૬૧ (૯૧)-૯૯૯૮૨૪૯૪૯૮
જીવરાજપાર્ક મીની ગ્રાહક ટીફીન સેવાઓ ૨૮ ગાયત્રી સોસાયટી, ટીવી ૯ પાસે, ૧૩૨ ફૂટ રીંગ રોડ, જીવરાજ પાર્ક, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૧ (૯૧)-૭૯-૬૬૧૫૪૮૧૫
જીવરાજપાર્ક સરસ હોમ ફૂડ સેવા એ/૫, બંસી ફ્લેટ્સ, ડી દેસાઇ પાર્ક સોસાયટી, કેમ્બે શેફાયર હોટેલ પાસે, વસ્ત્રાપુર સ્ટેશન રોડ, જીવરાજ પાર્ક, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૧ (૯૧)-૯૩૨૭૭૬૭૩૧૦
થલતેજ હીના ટિફિન સેવા એ/૯૦૪, સંસ્કાર ટાવર, કેમ્બે ગ્રાન્ડ હોટેલ સામે, ગુલાબ ટાવર રોડ, થલતેજ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૪ (૯૧)-૯૨૭૪૬૪૪૮૨૯
થલતેજ જય માતાજી રેસ્ટોરન્ટ મંગલમ ડેકોરેટર્સ પાસે, થલતેજ ગામ, પાણીની ટાંકી સામે, થલતેજ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૪ (૯૧)-૯૫૫૮૫૦૦૮૨૮
થલતેજ લક્ષ્મી કેટરર્સ (ટિફિન સેવા) ૮-અર્પી એપાર્ટમેન્ટ, એક્રોપોલિસ પાસે, થલતેજ ક્રોસ રોડ, થલતેજ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૪ (૯૧)-૮૭૩૨૯૬૦૪૩૪
થલતેજ શ્રી ગણેશ થાળી ૧, સહજાનંદ કોમ્પલેક્ષ, હોમટાઉન, થલતેજ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૯ (૯૧)-૯૪૨૭૮૦૨૧૨૫
દરિયાપુર પૂજા ટીફીન ૧૧૭૨, હનુમાન પોળ, દરિયાપુર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૧ (૯૧)-૯૩૭૪૧૧૮૦૧૧
નરોડા પદ્માવતી ટીફીન સર્વિસ બી/૭, કૈલાસ કોમ્પલેક્ષ, આઈબીપી પેટ્રોલ પંપ પાસે, ગેલેક્સી રોડ, નરોડા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૮૦૦૨૦૮
નવરંગપુરા કૃષ્ણ ટિફિન સેવા બી/૫, માણક્ય એપાર્ટમેન્ટ, સ્વસ્તિક ક્રોસ રોડ, નવરંગપુરા, નવરંગપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૯ (૯૧)-૯૭૨૫૨૫૭૯૪૦
નવરંગપુરા પ્રથમ ઇકોનોમી ટીફીન સેવા નવરંગપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૯ (૯૧)-૯૭૨૨૨૩૫૫૭૩
નારણપુરા એન જોય નોન-વેજ ટેક અવે સુજન ટાવર, નિધિ એપાર્ટમેન્ટ પાસે, શાસ્ત્રીનગર, નારણપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૩ (૯૧)-૯૦૬૭૨૪૭૪૪૦
નારણપુરા ચોર પોલીસ ૧૧/૧૩૨, રામેશ્વરસિંહ એપાર્ટમેન્ટ, સોલા ક્રોસ રોડ, નારણપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૩ (૯૧)-૯૭૧૪૭૨૫૭૭૭
નારણપુરા જય જગદંબા ટીફીન સેવા નવરંગપુરા, નવીન ચવાણા માર્ટ સામે, નારણપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૩ (૯૧)-૯૭૧૨૪૮૪૧૧૯
નારણપુરા શ્રી વાઘેશ્વરી ટિફિન સેવા ૧૫, નર્સીપાર્ક સોસાયટી, ઈન્ડિયન બેન્કની બાજુમાં, વિજય નગર રોડ, નારણપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૩ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૪૮૬૮૦૧
1 2 3