અમારી સાથે જાહેરાત માટે સંપર્ક કરો : 09825646519, info@karnavatiinfo.com

જો માનવી શીખવા માગે તો એની દરેક ભૂલ એને કંઈક ને કંઈક શિખામણ આપે છે.  |   મકાન મનુષ્યના હાથ વડે બંધાય છે, પણ ઘર મનુષ્યના હૃદય વડે બંધાય છે.   |   જેવી સમજ તેવો માણસ, જેવો માણસ તેવો સમાજ. સાચી સમજ એ જ છે સાચું જીવન.

કર્ણાવતી શહેરના આગામી પ્રોજેક્ટ્સ વિષે માહિતી


બિલ્ડર્સ સાઇટ્સ પ્રોજેક્ટ્સ સરનામું સંપર્ક ૧ સંપર્ક ૨
સત્યમેવ છાવણી એન્ટરપ્રાઇઝ (વર્તમાન પ્રોજેક્ટ્સ) એલિસ હિલ્સ ૧ અને ૨ બીએચકે એપાર્ટમેન્ટ અને દુકાનો ગોતા ઓગણજ રોડ ૯૮૯૮૪૦૩૫૫૩ -
સત્યમેવ છાવણી એન્ટરપ્રાઇઝ (વર્તમાન પ્રોજેક્ટ્સ) સત્યમેવ સુર્યા ૧ અને ૨ બીએચકે એપાર્ટમેન્ટ અને દુકાનો કોબા ગાંધીનગર હાઇવે - -
સત્યમેવ છાવણી એન્ટરપ્રાઇઝ (વર્તમાન પ્રોજેક્ટ્સ) સત્યમેવ રોયલ વૈભવી એપાર્ટમેન્ટ્સ અડાલજ - -
સત્યમેવ છાવણી એન્ટરપ્રાઇઝ (વર્તમાન પ્રોજેક્ટ્સ) સત્યમેવ રિવેરા - એસ.જી. હાઇવે ટુ અડાલજ - -
સત્યમેવ છાવણી એન્ટરપ્રાઇઝ (વર્તમાન પ્રોજેક્ટ્સ) સત્યમેવ ફેમોસા રેસિડેન્સીયલ એપાર્ટમેન્ટ અડાલજ - -
સત્યમેવ છાવણી એન્ટરપ્રાઇઝ (વર્તમાન પ્રોજેક્ટ્સ) સત્યમેવ છાવણી ૭ પ્લોટ એસ.જી.રોડ - -
સત્યમેવ છાવણી એન્ટરપ્રાઇઝ (વર્તમાન પ્રોજેક્ટ્સ) આઇકોન ૨ બીએચકે એપાર્ટમેન્ટ સાબરમતી ગાંધીનગર હાઇવે - -
સત્યમેવ છાવણી એન્ટરપ્રાઇઝ (વર્તમાન પ્રોજેક્ટ્સ) સત્યમેવ છાવણી ૭ બંગલો / ફ્લેટ / દુકાનો એસ.જી.રોડ - -
સત્યમેવ છાવણી એન્ટરપ્રાઇઝ (વર્તમાન પ્રોજેક્ટ્સ) સત્યમેવ છાવણી રેસિડેન્સીયલ પ્લોટ્સ ચાણસ્મા - -
સંગાથ ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પ્રા. લિમિટેડ ૪૦૧, સંગાથ મોલ-૧, ઈજનેરી કોલેજ સામે, સાબરમતી ગાંધીનગર હાઇવે, અમદાવાદ . - - (૯૧-૭૯)-૨૭૫૦૮૬૯૦ Nfo@sangathgroup.com
સંગાથ ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પ્રા. લિમિટેડ સંગાથ ટેરેસ ૩ બીએચકે પ્રીમિયમ એપાર્ટમેન્ટ સરગાસણ એસ જી હાઇવે - -
સંગાથ ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પ્રા. લિમિટેડ સંગાથ પ્લેટીના ૩બીએચકે ફ્લેટ્સ મોટેરા કોટેશ્વર રોડ - -
સંગાથ ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પ્રા. લિમિટેડ સંગાથ ડાયમંડ ટાવર ૩ અને ૪ બીએચકે શાહી એપાર્ટમેન્ટ્સ મોટેરા - -
સંગાથ ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પ્રા. લિમિટેડ સંગાથ પાય્લોન ૩બીએચકે ફ્લેટ્સ ભાટ કોટેશ્વર રોડ - -
સંગાથ ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પ્રા. લિમિટેડ સૌન્દર્ય ગ્રીન પ્લોટ્સ/બંગલો ચાંદખેડા - -
સંગાથ ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પ્રા. લિમિટેડ સંગાથ બ્લિસ ૨-૩ વૈભવી ફ્લેટ નવા કોબા એરપોર્ટ ગાંધીનગર હાઇવે - -
સંગાથ ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પ્રા. લિમિટેડ સંગાથ નેનો ૨ ૩ બીએચકે ફ્લેટ્સ મોટેરા કોટેશ્વર રોડ - -
સંગાથ ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પ્રા. લિમિટેડ સંગાથ સ્કાય્ઝ ૩ બીએચકે ફ્લેટ્સ મોટેરા કોટેશ્વર રોડ - -
સંગાથ ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પ્રા. લિમિટેડ સંગાથ પોશ અને પ્યોર ૨ ૩ બીએચકે અલ્ટ્રા પ્રીમિયમ ફ્લેટ્સ ચાંદખેડા - -
સંગાથ ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પ્રા. લિમિટેડ સંગાથ ગુડ ટાઇમ્સ પ્લોટ્સ/બંગલો દેહગામ પાસે, ગાંધીનગર, એરપોર્ટ રોડ, - -
સંગાથ ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પ્રા. લિમિટેડ સંગાથ ગુડ લાઇફ વિલાસ પ્લોટ ચિલોડા સર્કલ - -
સંગાથ ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પ્રા. લિમિટેડ સંગાથ ગેટવે ૨ બીએચકે એપાર્ટમેન્ટ્સ ઇન્ફોસિટી પાસે, ગાંધીનગર હાઇવે - -
સંગાથ ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પ્રા. લિમિટેડ સંગાથ સિલ્વર ૩ ૪ બીએચકે એપાર્ટમેન્ટ્સ ગાંધીનગર સાબરમતી હાઇવે - -
સંગાથ ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પ્રા. લિમિટેડ સંગાથ સિલ્વર-જી ૩ ૪ બીએચકે એપાર્ટમેન્ટ્સ ગાંધીનગર સાબરમતી હાઇવે - -
સંગાથ ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પ્રા. લિમિટેડ સૌન્દર્ય ૧ વ્યક્તિગત બંગલો ગાંધીનગર સાબરમતી હાઇવે - -
સંગાથ ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પ્રા. લિમિટેડ સંગાથ ૩ ડુપ્લેક્ષ હાઉસ મોટેરા રોડ - -
સંગાથ ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પ્રા. લિમિટેડ સંગાથ ૪ ૨-૩ બીએચકે ફ્લેટ્સ / દુકાનો સંગાથ ૨ મોટેરા રોડ સામે - -
સંગાથ ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પ્રા. લિમિટેડ સંગાથ ૨ લોં રાઇઝ ફ્લેટ્સ/ દુકાનો/ડુપલ્સ મોટેરા સ્ટેડીયમ પાસે - -
સંગાથ ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પ્રા. લિમિટેડ સંગાથ ૧ લોં રાઇઝ ફ્લેટ્સ/ દુકાનો/ડુપલ્સ મોટેરા સ્ટેડીયમ પાસે - -
સંગાથ ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પ્રા. લિમિટેડ સ્વપ્ન શિલ્પ લોં રાઇઝ ફ્લેટ્સ/ દુકાનો/ડુપલ્સ ઓ એન જી સી ચાંદખેડા - -
1 2 3