અમારી સાથે જાહેરાત માટે સંપર્ક કરો : 09825646519, info@karnavatiinfo.com

જો માનવી શીખવા માગે તો એની દરેક ભૂલ એને કંઈક ને કંઈક શિખામણ આપે છે.  |   મકાન મનુષ્યના હાથ વડે બંધાય છે, પણ ઘર મનુષ્યના હૃદય વડે બંધાય છે.   |   જેવી સમજ તેવો માણસ, જેવો માણસ તેવો સમાજ. સાચી સમજ એ જ છે સાચું જીવન.

અમદાવાદ શહેરની જીમનેશિયમ વિષે માહિતી


વિસ્તાર:


વિસ્તાર જીમનેશિયમ સરનામું ફોન નં
નવજીવન બોડિલાઇન હેલ્થ ક્લબ ૨૯, સુવાસ કોલોની, સેન્ટ ઝેવિયર્સ શાળા રોડ, નવજીવન, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૪ (૯૧)-૭૯-૪૯૦૧૦૭૭૩
નવરંગપુરા આઈટી ફિગર્સ એ/૪૩, પૂર્ણિમા એપાર્ટમેન્ટ્સ, પૂર્ણાનંદ મંદિર પાસે, કોમર્સ છ રસ્તા, ઈશ્વર ભુવન, નવરંગપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૯ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૪૬૫૭૦૬
નવરંગપુરા લાઈફ ફિટનેસ પોઇન્ટ અભિલાષા બિઝનેસ સેન્ટર, ત્રીજા અને ચોથા માળે, એક્સિસ બેન્ક ઉપર, સરદાર પટેલ સ્ટેચ્યુ પાસે, સ્ટેડિયમ રોડ, નવરંગપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૯ (૯૧)-(૭૯)-૪૦૩૦૦૭૩૮
નવરંગપુરા મિકી મહેતા ૩૬૦ ડિગ્રી જિમ સ્પેક્ટ્રમ હેલ્થ કેર, સ્પેક્ટ્રમ હાઉસ, સહકાર નિકેતન સોસાયટી લિમિટેડ, એમ્કો બેન્ક સામે, હેવમોર રેસ્ટોરેન્ટ, સ્ટેડિયમ રોડ, સીજી રોડ, નવરંગપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૯ (૯૧)-(૭૯)-૪૦૭૦૪૫૬૯
નવરંગપુરા ટોલવોકર્સ જિમ ક્ષિતિજ કોમ્પલેક્ષ, પ્રથમ માળે, રિલાયન્સ ફ્રેશની ઉપર, સ્વાતી હાઉસિંગ સોસાયટી એન્ડ પારસ ટ્રેડર્સની સામે, દર્પણ ક્રોસ રોડ, નવરંગપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૯ (૯૧)-૭૯-૪૯૦૧૧૩૪૧
નવા વાડજ લિબાસ પ્રા લિમિટેડ/ ડોલ્ફિન જીમ જી-૬૭/૭૯૮, શિવમ એપાર્ટમેન્ટ, નવા વાડજ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૩ (૯૧)-(૭૯)-૫૫૧૩૮૩૮૪
નવા વાડજ ન્યુ બોડી શેપ જિમ અને ફિટનેસ સેન્ટર સ્વેની કોમ્પલેક્ષ, ચોથા માળે, અખબારનગરસર્કલ, નવા વાડજ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૩ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૬૪૩૨૩૪
નારણપુરા ફિટનેસ માર્ક હેલ્થ ક્લબ વિનિમય કોમ્પલેક્ષ, પ્રથમ માળે, નગર ચશ્માંઘર ઉપર, મનીષ હોલ, સુંદરનગર ક્રોસ રોડ, નારણપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૩ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૪૭૨૮૫૨
નારણપુરા પરસાણા હેલ્થ સેન્ટર પ્રાઇવેટ લિમિટેડ ચોથા માળે, શિવાલિક-યશ કોમ્પલેક્ષ, શાસ્ત્રીનગર બીઆરટીએસ સ્ટોપ, પ્રગતિનગર, નારણપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૩ (૯૧)-૯૮૯૮૦૨૧૦૧૦
નારણપુરા સિલ્વર લાઇફ જિમ ચોથા માળે, આરંભ કોમ્પલેક્ષ, અંકુર બસ સ્ટોપ, અંકુર ક્રોસ રોડ, નારણપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૩ (૯૧)-૭૯-૪૯૦૧૧૨૨૦
નારણપુરા યુનિવર્સલ જિમ અને ફિટનેસ સેન્ટર ત્રીજા માળે, કંપની પેટ્રોલ પંપ સામે, ખોડિયાર કોમ્પલેક્ષ, વિજય નગર રોડ, નારણપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૩ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૪૩૧૦૩૫
નિકોલ યોગી ફિટનેસ સેન્ટર ૩૦૫, પંચમ મોલ, જીવનવાડી, નિકોલ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૪ (૯૧)-૯૮૯૮૦૭૧૯૬૭
પાલડી રી ક્રિયેટ ૧૦૧, કર્મ કોમ્પલેક્ષ, સુવિધા શોપીંગ સેન્ટર, મહાલક્ષ્મી ક્રોસ રોડ, પાલડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૭ (૯૧)-૭૯-૬૬૧૫૧૧૦૯
પાલડી ટોલવોકર્સ જિમ પી એન હાઉસ, બીજા માળે, જેઠાભાઈ પાર્ક સામે, શાંતિવન સોસાયટી, એનઆઈડી રોડ, નારાયણ નગર રોડ, પાલડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૭ (૯૧)-૭૯-૪૯૦૧૧૩૪૨
પ્રહલાદનગર અનંતા વેલનેસ ૨-૩ કેમ્પસ કોર્નર ૨, બિકાનેરવાળાની ઉપર, પ્રહલાદનગર ગાર્ડન પાસે, પ્રહલાદનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-૭૯-૬૬૧૫૬૫૧૯
પ્રહલાદનગર કન્ટ્રી ક્લબ ફિટનેસ સેન્ટર ૧૪૪, શાંગ્રીલા આર્કેડ, પ્રથમ માળે, બ્રાન્ડ ફેક્ટરી, શ્યામલ ક્રોસ રોડ, આનંદનગર રોડ, પ્રહલાદનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૬૫૪૩૧૮૬૩
પ્રહલાદનગર ઝિયસ ફિટનેસ પોઇન્ટ જિમ ૧૦૧, વિનસ એટલાન્ટિસ, પ્રથમ માળે, રિલાયન્સ પેટ્રોલ પંપ, આનંદનગર રોડ, પ્રહલાદનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-૭૯-૪૯૦૧૧૮૨૮
બાપુનગર એપેક્ષ જિમ અને ફિટનેસ વર્લ્ડ શ્રી ગણેશ એવન્યુ, પ્રથમ માળે, ચીરાગ ડાયમંડ સામે, ડી માર્ટ મોલ, એલ બી શાસ્ત્રી રોડ, બાપુનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૪ (૯૧)-૯૮૨૪૬૯૮૭૫૫
બાપુનગર પરસાણા હેલ્થ સેન્ટર પ્રાઇવેટ લિમિટેડ સરદાર પટેલ મોલ, ત્રીજા માળે, નિકોલ ગામ રોડ, બાપુનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૪ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૭૦૦૩૦૦
બોડકદેવ ગેઇન ન્યુ વાઈટાલીટી પ્રાઇડ હોટેલ, એનઆરઆઈ ટાવર સામે, જજીસ બંગલા રોડ, એસ.જી. રોડ, બોડકદેવ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૪ (૯૧)-(૭૯)-૩૦૧૧૫૫૫૫
બોડકદેવ પરસાણા હેલ્થ સેન્ટર પ્રાઇવેટ લિમિટેડ સી/૪૦૧, રુદ્ર સ્ક્વેર, જજીસ બંગલા ક્રોસ રોડ, બોડકદેવ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૪ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૮૭૩૨૦૦
બોડકદેવ ટોલવોકર્સ જિમ ૨૦૨/૨૦૩, મૌર્ય અટીરા, બીજા માળે, અતિથિ ડાઇનિંગ હોલ લેન સામે, રિલાયન્સ ફ્રેશ ઉપર, જજીસ બંગલો રોડ, બોડકદેવ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૪ (૯૧)-૭૯-૪૯૦૧૧૩૩૯
બોપલ અર્જુન સ્કુલ ઓફ માર્શલ આર્ટસ ઇન્ડિયા બંગલો નં ૩૫, સ્ટર્લીંગ સિટી સેક્ટર ડી ૨, ટ્યૂલિપ શાળા સામે, સેટેલાઈટ રોડ, બોપલ, સાણંદ - ૩૮૦૦૫૮ (૯૧)-૯૮૭૯૧૯૨૭૩૨
બોપલ બી ફિટ ધ જિમ ૩૦૧, ત્રિમૂર્તી કોમ્પલેક્ષ, ત્રીજા માળે, કાલુપુર કોમર્શિયલ બેન્ક સામે, બોપલ રોડ, બોપલ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૮ (૯૧)-(૨૭૧૭)-૨૩૪૧૭૩
બોપલ ગાલા જિમખાના પ્રા લિમિટેડ બસંત બહાર ૧, સ્ટર્લિંગ સિટી ક્લબ સામે, બીગ ડેડી રેસ્ટોરેન્ટ, બોપલ, સાણંદ - ૩૮૦૦૫૮ (૯૧)-(૨૭૧૭)-૨૩૭૮૦૦
બોપલ ઓસિયનિક ફિટનેસ ઝોન ઓમકાર પ્લાઝા, બીજા માળે, સેલ્સ ઓફ ઇન્ડિયા સામે, સ્ટર્લિંગ સિટી પાસે, બોપલ, સાણંદ - ૩૮૦૦૫૮ (૯૧)-૯૯૦૪૩૦૪૦૦૦
બોપલ પરસાણા ફિટનેસ અને જિમ જયમાંલી શાંતિ સ્મૃતિ બિલ્ડીંગ, ઇન્ડિયા કોલોની સોસાયટી, ઘુમા રોડ, બોપલ, સાણંદ - ૩૮૦૦૫૮ (૯૧)-૯૯૯૮૮૮૭૬૩૩
મણીનગર ઇઝી સ્લીમ ફિટનેસ સેન્ટર સુમેરુ કોમ્પલેક્ષ, બીજા માળે, તુલસી ડાઈનીંગ હોલ સામે, બેન્ક ઓફ બરોડા સામે, મણીનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૮ (૯૧)-(૭૯)-૬૬૦૫૫૭૦૯
મણીનગર જીમ્નેસીઓ દેવ દર્શન કોમ્પલેક્ષ, ત્રીજા માળે, જય હિન્દ ક્રોસ રોડ, મણીનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૮ (૯૧)-(૭૯)-૩૦૦૬૩૯૦૦
મણીનગર માય સેલ્ફ હેલ્થ સેન્ટર ૭, નંદનવન કોમ્પલેક્ષ, બીજા માળે, ગોપાલ ચોક સામે, એરો હેર એન્ડ બ્યુટી કેરની બાજુમાં, ભૈરવનાથ રોડ, બાવલા મઢુલી રેસ્ટોરેન્ટ, મણીનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૮ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૩૪૧૨૫૩
1 2 3 4