અમારી સાથે જાહેરાત માટે સંપર્ક કરો : 09825646519, info@karnavatiinfo.com

જો માનવી શીખવા માગે તો એની દરેક ભૂલ એને કંઈક ને કંઈક શિખામણ આપે છે.  |   મકાન મનુષ્યના હાથ વડે બંધાય છે, પણ ઘર મનુષ્યના હૃદય વડે બંધાય છે.   |   જેવી સમજ તેવો માણસ, જેવો માણસ તેવો સમાજ. સાચી સમજ એ જ છે સાચું જીવન.

અમદાવાદ શહેરની જીમનેશિયમ વિષે માહિતી


વિસ્તાર:


વિસ્તાર જીમનેશિયમ સરનામું ફોન નં
મણીનગર પરસાણા હેલ્થ સેન્ટર પ્રાઇવેટ લિમિટેડ ૩૦૧, મારુતિ કોમ્પલેક્ષ, ત્રીજા માળે, રેલવે ક્રોસિંગ, સ્વામિનારાયણ મંદિર રોડ, મણીનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૮ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૪૬૦૮૧૩
મણીનગર પાવર ઝોન જિમ અને હેલ્થ સેન્ટર શુકુન પ્લાઝા, ચોથા માળે, એલજી હોસ્પિટલ કોર્નર, મણીનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૮ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૪૬૭૫૭૪
મણીનગર સ્કોર્પિયન જિમ અને ટોનિંગ સેન્ટર ૯/૧૦, નંદનવન કોમ્પલેક્ષ, ત્રીજા માળે, વલ્લભવાડી, જવાહર ચોક, મણીનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૮ (૯૧)-(૭૯)-૬૫૪૯૬૪૧૪
મણીનગર ટોલવોકર્સ જિમ હરિદ્વાર એન્કલેવ, બીજા માળે, રાવજીભાઈ ટાવર સામે, મણીનગર ક્રોસ રોડ, મણીનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૮ (૯૧)-(૭૯)-૩૦૪૫૪૨૬૧
મિર્ઝાપુર હાઇટેક જિમ પ્રિન્સ પ્રભાત કોમ્પલેક્ષ, ચોથા માળે, મિર્ઝાપુર કોર્ટ, મિર્ઝાપુર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૧ (૯૧)-૯૮૯૮૫૩૪૫૯૯
મીઠાખળી ટોલવોકર્સ ફિટનેસ સોલ્યુશન પ્રાઇવેટ લિમિટેડ મેઘા ​​હાઉસ, ત્રીજા માળે, મેયર્સ બંગલો, મીઠાખળી છ રોડ, મીઠાખળી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૯ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૪૬૮૩૦૭
મેમનગર અગેટા ટૅનિસ એકેડેમી સનસેટ રો હાઉસ, નવનીત સામે, ગુરુકુળ રોડ, મેમનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૨ (૯૧)-૯૮૨૪૦૬૨૦૦૨
મેમનગર બાર્બેરિયન જિમ આર૩ મોલ, માનવ મંદિર સામે, ડ્રાઇવ ઇન રોડ, મેમનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૨ (૯૧)-૭૯-૬૬૧૫૫૩૨૮
મેમનગર ફિટનેસ જિમ અને હેલ્થ સેન્ટર વર્ક્સ સી/૧૦૧ થી ૧૦૪, ઇન્દ્રપ્રસ્થ ટાવર, હિમાલયા મોલ પાસે, ડ્રાઇવ ઇન રોડ, મેમનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૨ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૪૬૦૫૭૭
મેમનગર પરસાણા હેલ્થ સેન્ટર પ્રાઇવેટ લિમિટેડ ૩૦૧/૩૦૩, અક્ષર આર્કેડ, મેમનગર ફાયર સ્ટેશન સામે, વિજય ક્રોસ રોડ, મેમનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૨ (૯૧)-૭૯-૬૬૧૫૧૩૩૪
મેમનગર શેપ ઇન શોપ જિમ અને હેલ્થ સેન્ટર પાંચમાં માળે, હેરિટેજ પ્લાઝા, ગુરુકુળ ટાવર સામે, ડ્રાઇવ ઇન રોડ, મેમનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૨ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૪૯૩૬૧૯
મેમનગર ઝિયસ ફિટનેસ પોઇન્ટ જિમ હોલ એ અને બી, ગેલેક્સી બઝાર, ચોથા માળે, એસએનએલ હાઉસ સામે, હિમાલયા મોલ, ડ્રાઇવ ઇન રોડ, મેમનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૨ (૯૧)-(૭૯)-૪૦૦૫૩૧૫૭
લાલ દરવાજા પરસાણા ફિટનેસ અને જિમ એડવાન્સ સિનેમા, ભદ્રકાળી મંદિર, લાલ દરવાજા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૧ (૯૧)-૯૭૧૨૯૫૫૦૪૦
વસ્ત્રાપુર વાલાસ હેલ્થ સેન્ટર પ્રા લિમિટેડ નાલંદા કોમ્પલેક્ષ, સેટેલાઈટ પ્લાઝા પાસે, પ્રેમચંદનગર રોડ, વસ્ત્રાપુર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૭૪૪૮૪૯
વસ્ત્રાપુર વ્યાયામ ૩૦૧, હિમાલયા આર્કેડ, વસ્ત્રાપુર તળાવ સામે, વસ્ત્રાપુર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૪૦૦૩૭૩૭૮
વાસણા ઇઝી સ્લીમ ફિટનેસ સેન્ટર ૨૦૨, ૨૦૩, સુખ શાંતિ કોમ્પલેક્ષ, ડોમીનોસ બિલ્ડીંગ, પાલડી પોસ્ટ ઓફિસ સામે, ફતેહપુરા, વાસણા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૭ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૬૪૩૧૩૧
વેજલપુર ઉમર્સ પાવર જિમ સૈયદ સુલતાન કોમ્પલેક્ષ, સનરેસ ફ્લેટ, સોનલ સિનેમા પાસે, વેજલપુર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૧ (૯૧)-૯૯૦૯૪૧૭૮૬૮
શાહીબાગ ડોલ્ફિન હેલ્થ અને ફિટનેસ ક્લબ સેન્ટરીય વિદ્યાલય નં ૧, પોલીસ કમિશનર ઓફિસથી આગળ, શાહીબાગ મેઇન રોડ, શાહીબાગ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૪ (૯૧)-(૭૯)-૬૫૧૩૮૩૮૪
શાહીબાગ પરસાણા હેલ્થ સેન્ટર પ્રાઇવેટ લિમિટેડ ૪૧૨, અષ્ટમંગલ કોમ્પ્લેક્ષ, ચોથા માળે, રાજસ્થાન હોસ્પિટલ, શાહીબાગ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૪ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૮૬૨૫૪૨
શાહીબાગ રારી હેલ્થ ક્લબ અને સ્વિમિંગ પૂલ સ્પેક્ટ્રમ ટાવર, બેઝમેન્ટ, એસબીઆઈ નીચે, પોલીસ સ્ટેડીયમ સામે, શાહીબાગ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૪ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૬૩૩૬૪૮
સરદારનગર બજરંગ અખાડા વીર ૧૦, ઔડા બજાર, સીકાપુરી હલવાઈ સામે, સરદારનગર, અમદાવાદ - ૩૮૨૪૭૫ (૯૧)-૯૩૭૬૧૮૯૯૧૧
સરદારનગર-હાંસોલ એસ આર જિમ ૪૯૧, સૂર્ય બજાર, પ્રથમ માળ, સારથી બંગલો સામે, સરદારનગર સર્કલ પાસે, સરદારનગર-હાંસોલ, અમદાવાદ - ૩૮૨૪૭૫ (૯૧)-૯૯૨૫૪૧૪૬૩૬
સાબરમતી પરસાણા હેલ્થ સેન્ટર પ્રાઇવેટ લિમિટેડ ૪૦૧, બાલાજી કોમ્પ્લેક્ષ, ચોથા માળે, પોખરાજ હોસ્પિટલ, રામનગર ચોક, સાબરમતી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૫ (૯૧)-૮૪૦૧૬૨૩૫૮૫
સીજી રોડ વાનીતરમાં હેલ્થ પ્લસ નં ૯, ગવર્નમેન્ટ સર્વન્ટ સોસાયટી, મ્યુનિસિપલ માર્કેટ સામે, સીજી રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૯ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૪૪૧૪૧૮
સેટેલાઇટ ન્યૂ યોગી હેલ્થ ક્લબ એસ/૨, સેલેર કર્ણાવતી એપાર્ટમેન્ટ, અંકુર સોસાયટી સામે, તુલસી રો હાઉસ, જોધપુર રોડ, સેટેલાઇટ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-૯૮૭૯૪૨૬૩૧૧
સેટેલાઇટ વાલાસ હેલ્થ સેન્ટર પ્રા લિમિટેડ સચેત-૪, બાલાજી ગાર્ડન રેસ્ટોરન્ટ સામે, પ્રેરણાતીર્થ દેરાસર રોડ, સેટેલાઇટ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૧ (૯૧)-(૭૯)-૪૦૩૨૭૭૭૯
સેટેલાઈટ ફિટનેસ ફેમ સહજાનંદ પેલેસ, ચોથા માળે, રાહુલ ટાવર સામે, કનક કાલા ૨, ૧૦૦ ફૂટ રોડ, સેટેલાઈટ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૯૩૩૨૧૨
સેટેલાઈટ ફિટનેસ ઝોન ૩ સિલીકોન વેલી, શિવરંજની ચાર રસ્તા, સેટેલાઈટ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૭૬૦૯૯૪
સેટેલાઈટ ગોલ્ડ જિમ ૪૦૬, ઇસ્કોન સેન્ટર, ચોથા માળે, શિવરંજની ક્રોસ રોડ, સેટેલાઈટ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૯૨૦૭૫૧
સેટેલાઈટ હીરાની સ્પોર્ટ્સ અને ફિટનેસ ૬, સત્યમ મોલ, નાલંદા કોમ્પલેક્ષ સામે, પ્રેમચંદનગર રોડ, કામેશ્વર શાળાથી આગળ, સેટેલાઈટ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૩૦૦૦૪૯૯૫
1 2 3 4