અમારી સાથે જાહેરાત માટે સંપર્ક કરો : 09825646519, info@karnavatiinfo.com

જો માનવી શીખવા માગે તો એની દરેક ભૂલ એને કંઈક ને કંઈક શિખામણ આપે છે.  |   મકાન મનુષ્યના હાથ વડે બંધાય છે, પણ ઘર મનુષ્યના હૃદય વડે બંધાય છે.   |   જેવી સમજ તેવો માણસ, જેવો માણસ તેવો સમાજ. સાચી સમજ એ જ છે સાચું જીવન.

અમદાવાદ શહેરની જીમનેશિયમ વિષે માહિતી


વિસ્તાર:


વિસ્તાર જીમનેશિયમ સરનામું ફોન નં
સેટેલાઈટ ઇસ્કોન ફિટનેસ સેન્ટર ૧૦૨, શિવાલિક આર્કેડ, પ્રહલાદનગર ઔડા ગાર્ડન પાસે, સેટેલાઈટ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૬૪૫૦૩૨૩૪
સેટેલાઈટ પી એન હેલ્થ ક્લબ સાધનો શિવમ ટાવર, પ્રથમ માળે, સોમેશ્વર કોમ્પલેક્ષ ૧, જૈન દેરાસર પાસે, ૧૩૨ ફીટ રીંગ રોડ, સેટેલાઈટ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૭૬૦૭૯૩
સેટેલાઈટ રિચાર્જ ફિટનેસ સેન્ટર ૪૧૧-૪૧૨, શાંગ્રીલા આર્કેડ, શ્યામલ ક્રોસ રોડ, ૧૦૦ ફૂટ રોડ, સેટેલાઈટ રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-૭૯-૬૬૧૫૨૧૪૧
સેટેલાઈટ સિમ્બો હેલ્થ ક્લબ નીલકંઠ પેલેસ બી, પાંચમાં માળે, સીમા હોલ સામે, ૧૦૦ ફુટ રીંગ રોડ, સેટેલાઈટ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૯૩૦૩૦૯
સેટેલાઈટ વેલોસીટી જિમ ૪૦૧, શિવાલિક કોર્પોરેટ પાર્ક, આઇઓસી પેટ્રોલ પંપની પાછળ, શિવરંજની શ્યામલ રોડ, સેટેલાઈટ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૪૦૦૬૫૬૩૫
સેટેલાઈટ યુવા જિમ અને સ્પા જી/૩, મયુ ટાવર, ધનંજય ટાવર સામે, કોઠારી ગેસ નેહા પાર્ક જોધપુર, સેટેલાઈટ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-૭૯-૬૬૧૫૫૫૬૫
સોલા પરસાણા હેલ્થ સેન્ટર પ્રાઇવેટ લિમિટેડ મલ્હાર કોમ્પલેક્ષ, ચોથા માળે, સોલા-સાયન્સ સિટી ઓવરબ્રિજ નીચે, એસ.જી. રોડ, સોલા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૬૦ (૯૧)-(૭૯)-૬૫૪૨૪૨૮૫
સોલા વાલાસ હેલ્થ સેન્ટર પ્રાઇવેટ લિમિટેડ સેન્ટર પ્લાઝા, સાર્થક શાળા સામે, સન એન સ્ટેપ કલબ, સોલા રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૬૩ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૪૮૭૭૭૯
1 2 3 4