અમારી સાથે જાહેરાત માટે સંપર્ક કરો : 09825646519, info@karnavatiinfo.com

જો માનવી શીખવા માગે તો એની દરેક ભૂલ એને કંઈક ને કંઈક શિખામણ આપે છે.  |   મકાન મનુષ્યના હાથ વડે બંધાય છે, પણ ઘર મનુષ્યના હૃદય વડે બંધાય છે.   |   જેવી સમજ તેવો માણસ, જેવો માણસ તેવો સમાજ. સાચી સમજ એ જ છે સાચું જીવન.

અમદાવાદ શહેરના એલિવેટર ડીલર્સ વિષે માહિતી


વિસ્તાર:


વિસ્તાર એલિવેટર ડીલર્સ સરનામું ફોન નં
અમરાઈવાડી રાજ ઈન્ડસ્ટ્રીઝ ૨, ઉમિયા એસ્ટેટ, અનુપ એસ્ટેટ પાસે, ઇન્ડિયા પાર્ટી પ્લોટની પાછળ, અમરાઈવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૬ (૯૧)-૯૪૨૬૩૮૬૨૬૧
અમરાઈવાડી શ્રીજી ગીયર્સ એમએફ્જી કો બી ૩, સીત્બબા એસ્ટેટ, ભારત પાર્ટી પ્લોટની પાછળ, નેશનલ હાઇવે ૮, અમરાઈવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૬ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૮૯૨૫૨૧
અમરાઈવાડી શ્રી ચામુંડા ગીયર્સ કો ભગીરથ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ એસ્ટેટ, ભાગ ૪, એફ/૭૧,૭૬, સ્વસ્તિક મશીનરી અને મિલ કમ્પાઉન્ડ, જવાહર નગર સામે, અમરાઈવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૬ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૭૭૪૬૧૧
અમરાઈવાડી ઓંનીક એલિવેટર ૫૬, ઉમાનગર, રબારી કોલોની, અમરાઈવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૬ (૯૧)-૯૧૭૩૪૮૭૭૩૭
અમરાઈવાડી એસ પી એન્જિનિયરિંગ એન્ડ ઇલેક્ટ્રોનિક્સ ૧૨, વિશાલ એસ્ટેટ, ભારત પાર્ટી પ્લોટ સામે, એનએચ ૮, અમરાઈવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૬ (૯૧)-૯૪૨૬૦૮૮૬૭૭
અમરાઈવાડી શિવમ એન્જિનિયરિંગ એન્ડ ઇલેક્ટ્રિકલ સેવાઓ બ્રહ્માણી કૃપા, ૬૫/૨, નિતા પાર્ક સોસાયટી, જોગેશ્વરી રોડ, અમરાઈવાડી, અમદાવાદ, ગુજરાત - ૩૮૦૦૨૬ (૯૧)-(૭૯)- ૨૫૮૫૦૪૮૨
અમરાઈવાડી શ્રીરામ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ હરીઓમ એસ્ટેટ, વન્ડર પોઈન્ટ પાછળ, એનએચ ૮, અમરાઈવાડી, અમદાવાદ, ગુજરાત - ૩૮૦૦૨૬ (૯૧)-(૭૯)- ૨૨૮૭૩૦૩૨
અમરાઈવાડી એસીએમઈ એલિવેટર્સ ૭/૧, દશરથ એસ્ટેટ, સીટીએમ જામફળવાડી રોડ, અમરાઈવાડી, અમદાવાદ, ગુજરાત - ૩૮૦૦૨૬ (૯૧)-(૭૯)- ૨૫૮૫૫૫૦૧
અમરાઈવાડી એસ પી એન્જીનીયરીંગ અને ઈલેક્ટ્રોનિક્સ વિશાલ એસ્ટેટ, ૧૧૪૧/૨, એનએચ ૮, ભારત પાર્ટી પ્લોટ સામે, અમરાઈવાડી, અમદાવાદ, ગુજરાત - ૩૮૦૦૨૬ (૯૧)-(૭૯)- ૨૫૮૫૩૦૭૭
આંબાવાડી ઓનલાઇન ઇન્ફોકોમ પ્રા લિ ૬૦૨, કૈવાના કોમ્પલેક્ષ, આંબાવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૬૫૨૨૨૧૭૧
આશ્રમરોડ આલ્ફા એલિવેટર્સ કો ૩૦૬, કામધેનુ કોમ્પલેક્ષ, તોરણ ડાઇનિંગ હોલ પાસે, આશ્રમરોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૯ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૫૪૪૬૧૬
આશ્રમરોડ ઓટીસ એલિવેટર કંપની ઇન્ડિયા લિમિટેડ નવદીપ હાઉસ, પ્રથમ માળે, ઇન્કમટેક્સ ક્રોસ રોડ, આશ્રમરોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૯ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૫૪૦૪૧૩
આશ્રમરોડ ઓટીસ એલિવેટર કો ઇન્ડિયા લિમિટેડ ૮૦૧/૮૦૨, સારપ બિલ્ડિંગ, નવજીવન પ્રેસ સામે, આશ્રમરોડ, અમદાવાદ, ગુજરાત - ૩૮૦૦૧૪ (૯૧)-(૭૯)- ૨૭૫૪૦૪૧૩, ૨૭૫૪૨૭૧૪
ઇન્કમટેક્સ સુપ્રીમ એલિવેટર્સ ઇન્ડિયા પ્રા લિ ૪૦૬, રાજકમલ પ્લાઝા એ, ઓલ્ડ ગુજરાત હાઈ કોર્ટ સામે, ઇન્કમટેક્સ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૪ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૫૪૦૪૭૦
ઇન્કમટેક્સ ગુજરાત એલિવેટર ઔદ્યોગિક એસોસિયેશન ૪૦૭, રાજકમલ પ્લાઝા, બી વિંગ, સત્તર તાલુકા સોસાયટી, ઇન્કમટેક્સ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૪ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૫૪૪૭૧૩
ઇન્કમટેક્સ સુપ્રીમ એલિવેટર્સ ઇન્ડિયા પ્રા લિ ટેક કોન ૪૦૬, રાજકમલ પ્લાઝા એ, ઓલ્ડ ગુજરાત હાઈ કોર્ટ સામે, ઇન્કમટેક્સ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૪ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૫૪૦૪૭૦
ઇન્કમટેક્સ ઓમ એલિવેટર્સ ૧૦૯, લોહા ભવન, ઓલ્ડ હાઇ કોર્ટ સામે, ઇન્કમટેક્સ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૪ (૯૧)-(૭૯)-૬૫૩૦૦૦૩૮
ઇન્કમટેક્સ મેટ્રો એલિવેટર કો (પી) લિમિટેડ ૪૦૭, રાજકમલ પ્લાઝા-બી, આશ્રમરોડ, ઇન્કમટેક્સ, અમદાવાદ, ગુજરાત - -૩૮૦૦૦૬ (૯૧)-(૭૯)- ૨૭૫૪૪૭૧૩, ૨૭૪૫૧૫૬૬
ઉસ્માનપુરા નિકોન એલિવેટર્સ માનસી કોમ્પલેક્ષ, ગ્રાઉન્ડ ફલોર, વિદ્યાનગર શાળા પાસે, સરદાર પટેલ ક્રોસિંગ, ઉસ્માનપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૩ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૫૪૦૩૫૫
ઉસ્માનપુરા નિકોન એલિવેટર્સ માનસી કોમ્પલેક્ષ, ગ્રાઉન્ડ ફલોર, વિદ્યાનગર શાળા પાસે, સરદાર પટેલ ક્રોસિંગ, ઉસ્માનપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૩ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૫૪૦૩૫૫
એલિસબ્રિજ કૃષ્ણ ઇલેક્ટ્રિકલ એન્ડ મિકેનિકલ કો બી/૨, પાર્થ એપાર્ટમેન્ટ, જલારામ મંદિર પાસે, ૭૩, બ્રાહ્મણ મિત્રા મંડળ સોસાયટી, એલીસબ્રીજ, અમદાવાદ, ગુજરાત - ૩૮૦૦૦૬ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૫૮૭૯૭૪, ૨૬૫૮૭૯૭૫, ૨૬૭૫૨૧૧૫
ઓઢવ એસ પી એન્જીનિયરિંગ કંપની ૫૮, શ્રી રામ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ એસ્ટેટ, સીએમસી મીલની પાછળ, અનુપ એન્જીનિયરિંગ કમ્પાઉન્ડ, ઓઢવ જી.આઇ.ડી.સી., અમદાવાદ - ૩૮૨૪૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૮૯૩૦૦૪
ઓઢવ એન આર ઈન્ડસ્ટ્રીઝ ૨૫, મહાકાલિ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ એસ્ટેટ, સિમલા ઘરઘંટી પાસે, વિરાટ નગર ક્રોસ રોડ, એનએચ ૮, ઓઢવ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૦ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૮૯૧૬૯૫
ઓઢવ શ્રી સાઈકૃપા સમારકામ અને સેવાઓ દુકાન નં ૫, માધવ એસ્ટેટ, સફારી હોટેલની નીચે, ઓઢવ રીંગ રોડ સર્કલ, ઓઢવ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૦ (૯૧)-૯૮૨૫૫૮૭૧૫૬
ઓઢવ હાર્દિક એન્જીનીયરીંગ ૧૬, શ્રી નારાયણ ઔદ્યોગિક એસ્ટેટ, ઓઢવ, પ્લોટ નં ૨૬, સીએમસીની પાછળ, ન્યૂ ટૉરેંટ ગેટ, ઓઢવ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૦ (૯૧)-૯૯૯૮૯૦૧૧૯૩
ઓઢવ એસ પી એન્જીનિયરિંગ કંપની ૫૮, શ્રી રામ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ એસ્ટેટ, સીએમસી મીલની પાછળ, અનુપ એન્જીનિયરિંગ કમ્પાઉન્ડ, ઓઢવ જી.આઇ.ડી.સી., અમદાવાદ - ૩૮૨૪૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૮૯૩૦૦૪
ઓઢવ નિતા એન્જીનીયર્સ ૬૬/૬૭, શ્રી રામ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ એસ્ટેટ, અનુપ એન્જીનિયરિંગ કમ્પાઉન્ડ પાસે, સીએમસીની પાછળ, ઓઢવ રોડ, જી.આઇ.ડી.સી. ઓઢવ, અમદાવાદ - ૩૮૨૪૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૬૫૧૨૮૨૮૩
ઓઢવ પીએન્પી એન્જીનિયરિંગ વર્ક્સ ૨૧, સાઈનાથ એસ્ટેટ, ભગવતી સ્થાપક સામે, ઓઢવ, અમદાવાદ, ગુજરાત - ૩૮૦૦૧૦ (૯૧)-(૭૯)- ૨૨૯૭૦૯૪૨, ૨૨૮૧૫૧૬૫
કઠવાડા ખોડલ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ શેડ ૧/૨, શ્રી લાભ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ એસ્ટેટ, ઝવેરી ઇન્ડસ્ટ્રીયલ એસ્ટેટ સામે, સીન્ઘરવા રોડ, કઠવાડા, અમદાવાદ - ૩૮૨૪૩૦ (૯૧)-૯૯૨૫૦૩૬૧૨૧
કઠવાડા લક્ષ્મી ઇંજિનિયરિંગ વર્ક્સ બી/૧૩૪, ત્રિભુવન ઇન્ડસ્ટ્રીયલ એસ્ટેટ, કઠવાડા જી.આઇ.ડી.સી., કઠવાડા સિંગરવા રોડ, કઠવાડા, અમદાવાદ - ૩૮૨૪૩૦ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૯૦૧૨૩૧
1 2 3 4 5