અમારી સાથે જાહેરાત માટે સંપર્ક કરો : 09825646519, info@karnavatiinfo.com

જો માનવી શીખવા માગે તો એની દરેક ભૂલ એને કંઈક ને કંઈક શિખામણ આપે છે.  |   મકાન મનુષ્યના હાથ વડે બંધાય છે, પણ ઘર મનુષ્યના હૃદય વડે બંધાય છે.   |   જેવી સમજ તેવો માણસ, જેવો માણસ તેવો સમાજ. સાચી સમજ એ જ છે સાચું જીવન.

અમદાવાદ શહેરના નેત્રના નિષ્ણાત વિષે માહિતી


વિસ્તાર:


વિસ્તાર નેત્રના નિષ્ણાત સરનામું ફોન નં
અમરાઈવાડી અર્ચન આઈ હોસ્પિટલ અને ફેકો કેન્દ્ર માતૃછાયા કોમ્પલેક્ષ, રબારી કોલોની ક્રોસ રોડ, વસ્ત્રાલ રોડ, અમરાઈવાડી, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૨૬ -
આંબાવાડી બાવીશી આઈ હોસ્પિટલ ૧ તપોવન સોસાયટી, નેહરુનગર સર્કલ પાસે, એસ.એમ રોડ, આંબાવાડી, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૧૫ -
આંબાવાડી ક્યોર સ્પેક્ત્સ આઈ કેર લિમિટેડ લેસર આઈ.ઓ.એલ હાઉસ, આંબાવાડી બજાર, સ્વાતી એપાર્ટમેન્ટ પાસે, આંબાવાડી, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૦૬ -
આંબાવાડી ડૉ. જલધિ એમ પરીખ માણેક એપાર્ટમેન્ટ, પ્રથમ માળે, જૈન દેરાસર, નેહરુનગર ક્રોસ રોડ, આંબાવાડી, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૧૫ -
આંબાવાડી ડૉ. પ્રદીપ ગાંધી આઇ કેન્દ્ર ૩૩ ત્રીજે માળ, પામ સ્પ્રિંગ, પરિમલ ગાર્ડન, કોલેજીયન રેસ્ટોરન્ટ પાસે, આંબાવાડી, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૧૫ -
આંબાવાડી ડૉ. રાજીવ ઠાકોર આણંદ પાર્ક, અમૃત જ્યોતિ શાળાની પાછળ, મુનીસીપલ શાળાની સામે, આંબાવાડી, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૧૫ -
આંબાવાડી ડો શશાંક રાઠોડ આઈ કેર હોસ્પિટલ આઈ કેર હોસ્પિટલ, આઇઓસી પેટ્રોલ પંપની પાછળ, પોલિટેકનિક રોડ, આંબાવાડી, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૧૫ -
આંબાવાડી શેર અને કેર સુવિધા ૨૦૨૩, પ્રેસીડેન્ટ હાઉસ, બીજે માળ, સી એન વિદ્યાલય સામે, આંબાવાડી સર્કલ, આંબાવાડી, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૧૫ -
આંબાવાડી સિલ્ક ત્વચા લેસર સેન્ટર ૬ બી દેવાંગ પાર્ક, પોલીટેકનીક, પાંજરાપોળ ચાર રસ્તા, આંબાવાડી, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૧૫ -
આંબાવાડી વિઝન કેર આંખની હોસ્પિટલ નં ૧, સમીર કોમ્પલેક્ષ, આંબાવાડી બજાર, આંબાવાડી, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૧૫ -
આશ્રમરોડ ડો સૌરભ પી પટેલ ૧૦૩, અશ્વારથ શોપીંગ સેન્ટર, ઉસ્માનપુરા ચાર રસ્તા, આશ્રમરોડ, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૧૩ -
ઇસનપુર ડૉ. જિજ્ઞેશ શાહ એચ ૧૬, ધનંજય સોસાયટી, ઇસનપુર રોડ, ઇસનપુર , અમદાવાદ- ૩૮૨૪૪૩ -
ઇસનપુર હરી ઓમ ચશ્માં ઘર નૂતન નાગરિક બેન્ક, ઇસનપુર બસ સ્ટોપ નજીક, ઇસનપુર , અમદાવાદ- ૩૮૨૪૪૩ -
ઉસ્માનપુરા શ્રી વર્ધમાન આઈ હોસ્પિટલ અને સંશોધન કેન્દ્ર વર્ધમાન૧, કડવા પાટીદાર વાડી, ઉસ્માનપુરા, આશ્રમરોડ, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૧૪ -
એલિસબ્રીજ દિવા આંખની સંસ્થા ૧૭ પરિમલ સોસાયટી, પરિમલ ક્રોસિંગ, કોર હાઉસ લેન, એલિસબ્રીજ, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૦૬ -
એલિસબ્રીજ ડૉ. અરુણ એસ દિવેટિયા એ/૧૦૧ ડોક્ટર હાઉસ, પરિમલ ક્રોસિંગ પાસે, એલિસબ્રીજ , અમદાવાદ- ૩૮૦૦૦૬ -
એલિસબ્રીજ નેત્રાલય ધ આઇ એસોસિયેટ્સ ૨૧, પરિમલ સોસાયટી, પ્રથમ માળે, આંધ્ર બેન્કની નીચે, ગુજરાત ગેસની સામે, પરિમલ ગાર્ડન ક્રોસ રોડ, એલિસબ્રીજ, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૦૬ -
એલિસબ્રીજ શ્રી સીએચ નગરી આઇ બેન્ક નગરી આઇ રિસર્ચ ફાઉન્ડેશન ટ્રસ્ટ,નગરી આઈ હોસ્પિટલ, ગુજરાત કોલેજ પાસે, એલિસબ્રીજ, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૦૬ -
ઓગણજ વિશ્વ આઇ ક્લિનિક બીજે માળ, પુષ્પક ઓગણજ , અમદાવાદ- ૩૮૨૩૫૦ -
કાંકરિયા પાલક આંખની હોસ્પિટલ મધુવન સોસાયટી, કાંકરિયા રોડ, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૨૨ -
કાલુપુર ડૉ. કાંતિલાલ એન ભટ્ટ બોડીવાલા કોમ્પલેક્ષ સામે, કાલુપુર ટંકશાળ પાસે, કાલુપુર, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૦૨ -
ગાંધીનગર ડૉ. તેજલ આર દલાલ ૯૦૧/૧, સેકટર ૭, એસ.ટી. બસ ડેપો પાસે, ગાંધીનગર, ગાંધીનગર ૩૮૨૦૧૦ -
ગુરુકુળ રોડ શીવકીરણ આઇ અને લેસર સેન્ટર ૧૦૧, શાંતમ કોમ્પલેક્ષ, ગુરુકુળ રોડ, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૫૨ -
ગુરુકૃપા શૈલ આંખની હોસ્પિટલ ગુરુકૃપા, નારણપુરા ચાર રસ્તા, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૧૩ -
ગુલબાઈ ટેકરા ડો સથ્ય શાહ સિટી સ્ક્વેર, જાહ્નવી રેસ્ટોરન્ટ, પાંજરા પોળ, ગુલબાઈ ટેકરા, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૧૫ -
ઘાટલોડિયા શુભમ આંખની હોસ્પિટલ ૩૦૨, દેવનંદન એમ બ્લોક, ચાણક્યપુરી ઓવરબ્રિજ, ઘાટલોડિયા, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૬૧ -
ઘોડાસર શિવાનંદ આંખની હોસ્પિટલ અક્ષર એવન્યુ, પ્રથમ માળે, કેડીલા બ્રિજ કોર્નર, ઘોડાસર, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૫૦ -
ચાંદખેડા દિવ્યજ્યોત આંખની હોસ્પિટલ ૩૧૬, ઓરેંજ મોલ, શારદા પેટ્રોલ પંપ પાસે, એ.એમ.ટી.એસ બસ સ્ટોપ પાસે, ચાંદખેડા, અમદાવાદ- ૩૮૨૪૨૪ -
ચાંદખેડા નેત્ર જ્યોતિ આંખ અને ઇએનટી હોસ્પિટલ ૨૨૬૨૨૮, સર્જન ૨ કોમ્પ્લેક્ષ્, એક્સિસ બેન્ક એટીએમની ઉપર, ન્યુ સીજી રોડ, ચાંદખેડા, અમદાવાદ- ૩૮૨૪૨૪ -
જુનાવાડજ કુશ આંખની હોસ્પિટલ માનસરોવર કોમ્પલેક્ષ, જુનાવાડજ ચાર રસ્તા, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૦૨ -
1 2 3 4 5