અમારી સાથે જાહેરાત માટે સંપર્ક કરો : 09825646519, info@karnavatiinfo.com

જો માનવી શીખવા માગે તો એની દરેક ભૂલ એને કંઈક ને કંઈક શિખામણ આપે છે.  |   મકાન મનુષ્યના હાથ વડે બંધાય છે, પણ ઘર મનુષ્યના હૃદય વડે બંધાય છે.   |   જેવી સમજ તેવો માણસ, જેવો માણસ તેવો સમાજ. સાચી સમજ એ જ છે સાચું જીવન.

અમદાવાદ શહેરની હોમિઓપેથિક ક્લિનિક અને ડોકટર્સ વિષે માહિતી


વિસ્તાર:


વિસ્તાર હોમિઓપેથિક ક્લિનિક સરનામું ફોન નં
અમરાઈવાડી અક્ષર હોમિયોપેથિક કેર ક્લિનિક હીરાબા કોમ્પલેક્ષ, રાજેન્દ્ર પાર્ક ક્રોસ રોડ, નેશનલ હાઇવે ૮, સીટીએમ રોડ, અમરાઈવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૬ (૯૧)-૯૮૭૯૬૨૩૫૯૫
અમરાઈવાડી પટેલ મહેન્દ્ર એ ૫, આનંદનગર સોસાયટી, અમરાઈવાડી, આસોપાલવનગર, અમરાઈવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૬ (૯૧)-૯૮૨૫૯૦૩૧૩૦
અમરાઈવાડી પટેલ મહેન્દ્ર એ ૫, આનંદનગર સોસાયટી, અમરાઈવાડી, આસોપાલવનગર સામે, અમરાઈવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૬ (૯૧)-૯૮૨૫૯૦૩૧૩૦
આંબાવાડી કોહેક હેર ક્લિનિક ૩૦૬, ગ્રાન્ડ મોલ, એસબીઆઈ ઝોનલ કચેરી સામે, નહેરુનગર ક્રોસ રોડ, આંબાવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-૯૮૨૪૦૮૪૮૪૪
આંબાવાડી માઇક્રો ફાઇન ક્વિક ટ્રીટમેન્ટ ઇ/૧, ચારુલ ફ્લેટ્સ, સહજાનંદ કોલેજ અને શાળાની બાજુમાં, કામધેનુ કોમ્પલેક્ષની સામે, બેન્ક ઓફ મહારાષ્ટ્ર લેન, પાંજરાપોળ ક્રોસ રોડ, આંબાવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૩૦૬૩૭૧
ઉસ્માનપુરા ડૉ. પટેલ હોમીયો કેર ૫, મેઘવર્ષા કો ઓપરેટીવ હાઉસિંગ સોસાયટી, ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર, ચંપાનેર બસ સ્ટેન્ડ પાસે , ચંપાનેર પોસ્ટ ઓફિસ પાસે, ઉસ્માનપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૩ (૯૧)-૯૪૨૬૦૫૫૭૩૮
ઉસ્માનપુરા શ્રી હોમિયોપેથિક ક્લિનિક ૧, સુખ સાગર કોમ્પલેક્ષ, ફોર્ચ્યુન લેન્ડમાર્ક હોટલ પાસે, આશ્રમ રોડ, ઉસ્માનપુરા, અમદાવાદ - -૩૮૦૦૦૬ (૯૧)-૯૮૨૪૬૨૩૫૬૯
એલિસબ્રિજ ડૉ બત્રા પોઝીટીવ હેલ્થ ક્લિનિક ગ્રાઉન્ડ ફલોર, સૂરજ બંગલો, નગરી આઈ હોસ્પિટલ પાસે, એલિસબ્રિજ, અમદાવાદ - -૩૮૦૦૦૬ -
એલિસબ્રિજ ડૉ. જિજ્ઞેશ પરમાર બી/૫, મહાકાંત કોમ્પલેક્ષ, વી એસ હોસ્પિટલ સામે, એલિસબ્રિજ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૬ (૯૧)-૯૮૯૮૪૪૦૮૮૦
એલિસબ્રિજ કલ્પતરુ હોમીઓપેથી એ ૧૦૨, આરસી કોર્નર, ગુજરાત કોલેજ સામે, એલિસબ્રિજ, અમદાવાદ - -૩૮૦૦૦૬ (૯૧)-૯૯૯૮૪૧૦૪૫૨
એલિસબ્રિજ શ્રી સાઈ શ્રદ્ધા હોમીયો પોલીક્લિનિક ૨, રંગોળી કોમ્પલેક્ષ, વી એસ હોસ્પિટલ સામે, એલિસબ્રિજ, અમદાવાદ - -૩૮૦૦૦૬ (૯૧)-૯૦૯૯૧૪૮૩૧૪
ઓઢવ શ્રીરંગ ક્લિનિક વિજય ચેમ્બર્સ, કૃષ્ણકુંજ સોસાયટી સામે, મહેશ્વરી રોડ, ઓઢવ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૦ (૯૧)-૯૮૭૯૫૬૩૭૯૩
કાંકરિયા ક્યોર વેલ હોમીઓપેથી ક્લિનિક ૨૧૩, હરેકૃષ્ણ કોમ્પલેક્ષ, અપ્સરા સિનેમા સામે, કાંકરિયા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૨ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૪૩૨૧૫૫
કાંકરિયા સ્માઈલ હોમીયો ક્લિનિક ૨/૨૧/૦૭, ઓલ્ડ ઢોર બજાર, કાંકરિયા અધિકારી ફ્લેટ, કાંકરિયા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૨ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૩૨૪૮૭૬
કાલુપુર ડૉ કશ્યપ આર પ્રેમાંસવાળા ૧૧૮૪/૧, દેરાસર વાળો ખાંચો, રાજા મહેતા શાળા પાસે, લક્ષ્મીનારાયણ પોળ, કાલુપુર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૧ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૧૩૫૨૫૩
ખોડિયારનગર સાર્થક હોમિયોપેથિક ક્લિનિક ૯, રાજરત્ન ચેમ્બર્સ, પટેલ ક્લોથ માર્કેટ પાસે, ખોડિયારનગર, અમદાવાદ - ૩૮૨૩૫૨ (૯૧)-૯૯૯૮૪૨૧૪૦૦
ગાંધી રોડ પરમાનંદ શેઠ અને કંપની ૧૭૭૬, મોડેલ સિનેમા પાસે, ગાંધી રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૧ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૧૬૮૭૦૦
ગાંધીનગર શ્રી ગાયત્રી હોમીયો ફાર્મસી ૩૨૬, કેતન્ય કોમ્પલેક્ષ, દેના બેન્કની પાછળ, ઘ ૪, સેકટર ૧૬, ગાંધીનગર, ગાંધીનગર - ૩૮૨૦૧૦ (આ ઉપરાંત અમદાવાદ સેવા આપે છે) (૯૧)-(૭૯)-૨૩૨૪૪૦૯૧
ગુરુકુળ અજરામર હોમિયો ક્લિનિક ૪૦૨, ત્રીજા માળે, હિમાલયા મોલ, ડ્રાઇવ ઇન રોડ, ગુરુકુળ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૨ (૯૧)-(૭૯)-૬૫૧૨૩૪૫૨
ગુરુકુળ હોમિયોપેથ ક્યોર નેચરલી ૪/૨, ગ્રાઉન્ડ ફલોર, ગોકુલ કોમ્પલેક્ષ, સંકલ્પ રેસ્ટોરેન્ટની નીચે, ગુરુકુળ મંદિર સામે, ડ્રાઈવ ઇન રોડ, ગુરુકુળ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૨ (૯૧)-૭૯-૬૬૧૫૩૧૨૩
ઘાટલોડિયા ઓમ હોમીઓપેથી A/૦૨, સમર્પણ ટાવર, પ્રભાત ચોક પાસે, કે.કે. નગર રોડ, જ્ઞાનજ્યોત શાળા, ઘાટલોડિયા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૬૧ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૬૦૧૩૪૦
ઘાટલોડિયા શ્રીજી હોમિયોપેથિક ક્લિનિક ૧૯, સત્તાધાર કોમ્પલેક્ષ, સી.પી. નગર ક્રોસ રોડ, ઘાટલોડિયા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૬૧ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૪૭૭૭૭૫
ઘાટલોડિયા સિધ્ધિ હોમિયોપથી ક્લિનિક ૪/૫, બીજા માળે, આશીર્વાદ ટાવર, નુતન શાળા પાસે, પ્રભાત ચોક, ઘાટલોડિયા, નારણપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૩ (૯૧)-૭૯-૬૬૧૫૫૮૪૯
ઘોડાસર ડૉ. વિવેક શાહ ૫, મંગલેશ્વર કોમ્પલેક્ષ, મંગલેશ્વર મહાદેવ, ઘોડાસર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૦ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૩૨૨૨૦૩
ઘોડાસર યમુનેસ ક્લિનિક સ્મૃતિ મંદિર, ઘોડાસર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૦ (૯૧)-૯૮૨૪૯૪૬૦૫૩
ચાંદખેડા એડવાન્સ સેન્ટર ફોર હોમિયોપેથિક દુકાન નં ૧૪૭, સુયોગ કોમ્પલેક્ષ, પ્રથમ માળે, સાકાર ઇંગલિશ શાળા પાસે, ન્યૂ સીજી રોડ, ચાંદખેડા, અમદાવાદ - ૩૮૨૪૨૪ (૯૧)-૯૫૫૮૦૨૩૦૧૦
ચાંદખેડા અનુભૂતિ હોમિયો ક્લિનિક ૧૦૩, સર્જન કોમ્પલેક્ષ ૨, પંજાબ નેશનલ બેન્કની ઉપર, ન્યૂ સીજી રોડ, ચાંદખેડા, અમદાવાદ - ૩૮૨૪૨૪ (૯૧)-(૭૯)-૨૩૨૯૧૦૪૪
ચાંદખેડા મલ્ટી સ્પેશ્યાલિટી હોમીયોથેરાપી ક્લિનિક એફ/૧૦૬, સર્જન-II કોમ્પલેક્ષ, પંજાબ નેશનલ બેન્કની ઉપર, ન્યૂ સીજી રોડ, ચાંદખેડા, અમદાવાદ - ૩૮૨૪૨૪ (૯૧)-૯૮૨૫૪૫૦૪૨૩
જમાલપુર શેખ હોમિયોપેથિક ક્લિનિક જમાલપુર પગથીયા સામે, સોના કત્પીઝ પાસે, જમાલપુર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૧ (૯૧)-૯૮૨૪૮૬૬૯૭૬
જોધપુર તથ્ય હોમિયોપથી ક્લિનિક એફ-૯, શગુન કાસ્સા ટાવર્સ, પ્રેરણાતીર્થ જૈન દેરાસર પાસે, જોધપુર ટેકરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-૯૯૨૪૪૪૬૩૬૪
1 2 3 4