અમારી સાથે જાહેરાત માટે સંપર્ક કરો : 09825646519, info@karnavatiinfo.com

જો માનવી શીખવા માગે તો એની દરેક ભૂલ એને કંઈક ને કંઈક શિખામણ આપે છે.  |   મકાન મનુષ્યના હાથ વડે બંધાય છે, પણ ઘર મનુષ્યના હૃદય વડે બંધાય છે.   |   જેવી સમજ તેવો માણસ, જેવો માણસ તેવો સમાજ. સાચી સમજ એ જ છે સાચું જીવન.

કર્ણાવતી શહેરની ઘડિયાળ વેપારી વિષે માહિતી


વિસ્તાર:


વિસ્તાર ઘડિયાળ વેપારી સરનામું ફોન નં
શાહીબાગ કોઠારી સેલ્સ સર્વીસ જી/૪, અભીનંદન કોમ્પલેક્ષ, સુજાતા ફ્લેટની સામે, કેમ્પ રોડ, શાહીબાગ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૪ (૯૧)-૭૯-૨૨૮૮૫૭૯૬
શાહીબાગ અંજલી ચશ્મા ઘર જી-૩ શુભ કોમ્પલેક્ષ, રાજસ્થાન હોસ્પિટલની પાસે, શાહીબાગ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૪ (૯૧)-૭૯-૩૨૯૧૯૦૯૯
શાહીબાગ કોઠારી ગીફ્ટ સેન્ટર ૫૩, સહજાનંદ શોપીંગ સેન્ટર, રાજસ્થાન હિન્દી હાઈસ્કુલની સામે, શાહીબાગ રોડ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૪ ૨૫૬૨૧૪૦૧
સરખેજ ટવક્કલ વૉચ કંપની શો. નં. ૨, સરખેજ પોલીસ સ્ટેશન સામે, શેર અલી બાબા દરગાહ પાસે, સરખેજ, અમદાવાદ - ૩૮૨૨૧૦ (૯૧)-૯૯૨૪૬૨૭૫૭૦
સરખેજ મહેક ઈલેટ્રોનીક્સ એન્ડ ગીફ્ટ આર્ટીકલ્સ સરખેજ પોલીસ સ્ટેશન લેન, સરકેજ સર્કલ, સરખેજ, અમદાવાદ - ૩૮૨૨૧૦ (૯૧)-૯૮૭૯૧૭૫૪૪૮
સરખેજ ટવક્કલ વૉચ કંપની શો. નં. ૨, સરખેજ પોલીસ સ્ટેશન સામે, શેર અલી બાબા દરગાહ પાસે, સરખેજ, અમદાવાદ - ૩૮૨૨૧૦ (૯૧)-૭૩૮૩૮૬૮૬૭૨
સરખેજ ગાંધીનગર હાઈવે પ્રાઈમ વૉચ વર્લ્ડ શોપ નં-૧૯, દેવ એ.આર.સી.મોલ, ફન સીનેમાની પાસે, સરખેજ ગાંધીનગર હાઈવે, અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૫ (૯૧)-૭૯-૪૦૦૨૫૨૫૦
સરખેજ ગાંધીનગર હાઈવે દુબઈ ઈલેકટ્રોનીક્સ એ/૨૦, રોયલ નવાબ એવન્યુ, જુહાપુરા, સરખેજ રોડ, સરખેજ ગાંધીનગર હાઈવે, અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૫ (૯૧)-૭૯-૩૦૯૧૪૪૫૯
સરદાર નગર હંસોલ પ્રીમીયર વૉચ કં. સાઈ બાબા મંદિર રોડ, સરદાર નગર હંસોલ, અમદાવાદ - ૩૮૨૪૭૫ (૯૧)-૯૯૨૫૧૮૬૩૨૩
સરસપુર ગુરુકૃપા ટ્રેડર્સ (સરસપુર) ૩૦૭/બી/૨૬૪ મંગલ પ્રભાત સો., મિલન સો., સરસપુર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૮ (૯૧)-૭૯-૨૨૧૩૯૪૩૨
સાબરમતી જય સંતોષી વૉચ કંપની ભુત બંગલા, સાબરમતી, ન્યુ રેલ્વે કોલોની, સાબરમતી, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૫ (૯૧)-૭૯-૨૦૧૯૬૩૬૮
સાબરમતી જય વૉચ એન્ડ ઓપ્ટીકલ્સ પુખરાજ રાયચંદ હોસ્પિટલની સામે, રામનગર, સાબરમતી, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૫ (૯૧)-૯૯૦૯૩૩૭૦૯૯
સાબરમતી મોડર્ન વોચ એન્ડ ચશ્મા ઘર ૫, વલ્લભપાર્ક શોપીંગ સેન્ટર, ડી.કેબીન.રોડ, સાબરમતી, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૯ (૯૧)-૭૯-૨૭૫૦૯૮૯૮
સાબરમતી ડી માર્ટ ૫૦ સંગાથ મોલ - ૨, વીસત પેટ્રોલ પંપ, સાબરમતી ગાંધીનગર હાઈવે રોડ, સાબરમતી, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૫ (૯૧)-૭૯-૨૭૫૭૧૪૭૭
સી જી રોડ વિનલુવ/વિનહેમ ડિસ્ટ્રીબ્યુટર્સ ૩૨ સેન્ટર પોઈન્ટ, પંચવટી સર્કલ, સી જી રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૯ (૯૧)-૯૩૨૭૦૪૬૧૫૪
સી જી રોડ મિસ ૧૮ ૯ મારાડીયા પ્લાઝા, ટોમેટો રેસ્ટોરેન્ટ પાસે, સી જી રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૯ (૯૧)-૭૯-૨૬૪૬૧૬૯૬
સી ટી એમ પારસ ઈલેકટ્રોનીક્સ એન્ડ સાયકલ સ્ટોર્સ એ - ૧૫ શીરોમણી કોમ્પલેક્ષ, બરોડા એક્ષપ્રેસ હાઈવે સામે, સી ટી એમ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૬ (૯૧)-૭૯-૨૫૮૫૦૦૧૭
સી ટી એમ ન્યુ જી ડી વૉચ એન્ડ મોબાઈલ શોપ ૬ રાજશ્રી કોમ્પલેક્ષ, પહેલો માળ, ગુરુકૃપા હાઈ સ્કુલ સામે, ન્યુ મણીનગર સીટીએમ ક્રોસ રોડ, સીટીએમ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૬ (૯૧)-૯૯૭૮૫૧૪૮૯૧
સી ટી એમ શ્રી દર્શન ઈલેકટ્રોનીક્સ પુર્વદીપ સોસાયટીની પાસે, ભાર્વી ટાવરની પાસે, હાઈવે રોડ, સી.ટી.એમ. અમદાવાદ-૩૮૦૦૨૬ (૯૧)-૭૯-૨૫૮૫૩૫૬૯
સી.જી.રોડ ફસ્ટ સીટીઝેન સી.જી.રોડ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૯ (૯૧)-૭૯-૨૬૪૬૦૭૦૦
સી.જી.રોડ કેશરીયાજી વોચ ૧૬, સીટી સેન્ટર, સ્વસ્તીક ક્રોસ રોડની પાસે, ઓમ કોમ્પલેક્ષની પાસે, સી.જી.રોડ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૯ (૯૧)-૭૯-૨૬૪૪૬૧૬૪
સી.જી.રોડ ટાઈમ એન જવેલર્સ ૫, સફીર કોમ્પલેક્ષ, અપર લેવલ, રત્નામ કોમ્પલેક્ષની સામે, કારગો ફોર્ડની પાસે, સી.જી.રોડ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૯ (૯૧)-૭૯-૨૬૪૦૫૩૫૧
સી.જી.રોડ બીગ બઝાર ઓમ કોમ્પલેક્ષ, સ્વસ્તીક ક્રોસ રોડની પાસે, સી.જી.રોડ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૯ (૯૧)-૭૯-૨૬૫૬૧૧૨૬
સી.જી.રોડ પીક અપ ટાઈમ એસ-૧૧, ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર, વ્હાઈટ હાઉસ, સેન્ટર પોઈન્ટ, પંચવટી ક્રોસ રોડ, સી.જી.રોડ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૯ (૯૧)-૭૯-૨૬૪૩૦૯૧૭
સી.જી.રોડ લેક્સયુરી ટાઈમ જી/૧, ઓલાઈવ એરકેડ, હોટલ ક્લાસીક ગોલ્ડની સામે, સી.જી.રોડ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૯ (૯૧)-૭૯-૨૬૪૬૯૭૯૭
સી.જી.રોડ રીબોક સ્ટોર ૩, શોપર્સ પ્લાઝા, ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર, મ્યુનીસીપલ માર્કેટની સામે, સી.જી.રોડ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૯ (૯૧)-૭૯-૪૦૦૭૩૦૦૦
સી.જી.રોડ ધ ગોલ્ડન ટાઈમ પહેલે માળ, જી/૫, અમર કોમ્પલેક્ષ, દેના બેંકની સામે, સ્વસ્તિક ક્રોસ રોડ, સી.જી.રોડ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૯ (૯૧)-૭૯-૨૬૪૪૨૮૦૨
સી.જી.રોડ જે કુમાર માર્કેટીંગ લી. ૧૦૩, શોપર્સ પ્લાઝા, પહેલે માળ, મ્યુનીસીપલ માર્કેટની સામે, સી.જી.રોડ., અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૯ (૯૧)-૭૯-૨૬૪૦૧૮૮૮
સુભાષબ્રિજ એ આર્ટીકલ્સ ૮, ઘનશ્યામ ચેમ્બર્સ, આર.ટી.ઓ.ઓફીસની સામે, સુભાષબ્રીજ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૨૭ (૯૧)-૭૯-૨૭૫૫૬૯૧૩
સેજપુર-બોઘા પુનમ વૉચ એ/૪૫/૬૬૩, વિદ્યાવિહાર હાઈ સ્કુલ સામે, ક્રિષ્ના નગર સેજપુર બોઘાસ સેજપુર બોઘા, અમદાવાદ - ૩૮૨૩૪૫ (૯૧)-૯૨૨૮૨૨૦૮૫૫
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15