અમારી સાથે જાહેરાત માટે સંપર્ક કરો : 09825646519, info@karnavatiinfo.com

જો માનવી શીખવા માગે તો એની દરેક ભૂલ એને કંઈક ને કંઈક શિખામણ આપે છે.  |   મકાન મનુષ્યના હાથ વડે બંધાય છે, પણ ઘર મનુષ્યના હૃદય વડે બંધાય છે.   |   જેવી સમજ તેવો માણસ, જેવો માણસ તેવો સમાજ. સાચી સમજ એ જ છે સાચું જીવન.

કર્ણાવતી શહેરની ઘડિયાળ વેપારી વિષે માહિતી


વિસ્તાર:


વિસ્તાર ઘડિયાળ વેપારી સરનામું ફોન નં
સોલા રોડ નીધી વૉચ સેલ્સ એન્ડ સર્વીસ ૧૮/૨૦૮/૨, ગોકુલ એપાર્ટમેન્ટ, સોલા રોડ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૬૩ (૯૧)-૭૯-૨૭૪૩૫૦૯૬
સોલા રોડ ફસ્ટ વોચ સીટીઝન વીર ઈન્ટરનેશનલ નેશનલ હાઈસ્કુલની સામે, સાજન પાર્ટી પ્લોટની પાસે, સોલા રોડ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૬૧ (૯૧)-૯૯૦૯૦૦૫૭૫૭
સોલા રોડ ક્રિષ્ના ગીફ્ટ આર્ટીકલ જી-૩, દેવ સીદ્ધી કોમ્પલેક્ષ, એચ.પી.પેટ્રોલ પંપની સામે, સત્તાધાર ક્રોસ રોડ, સોલા રોડ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૬૧ (૯૧)-૯૮૭૯૧૫૮૦૨૬
સોલા રોડ રીધમ ઈલેકટ્રોનીક્સ પહેલે માળ, ૧૬ અગ્રવાલ ટાવર, ભુયંગદેવ ક્રોસ રોડ, સોલા રોડ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૬૧ (૯૧)-૭૯-૨૭૪૭૫૦૫૧
હાંસોલ લકી ગીફ્ટ આર્ટીકલ્સ શોપ નં-૩, સી.જી.સ્કુલની સામે, સરદાર નગર, હાંસોલ, અમદાવાદ-૩૮૨૪૭૫ (૯૧)-૯૯૭૪૯૧૪૪૮૧
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15