અમારી સાથે જાહેરાત માટે સંપર્ક કરો : 09825646519, info@karnavatiinfo.com

જો માનવી શીખવા માગે તો એની દરેક ભૂલ એને કંઈક ને કંઈક શિખામણ આપે છે.  |   મકાન મનુષ્યના હાથ વડે બંધાય છે, પણ ઘર મનુષ્યના હૃદય વડે બંધાય છે.   |   જેવી સમજ તેવો માણસ, જેવો માણસ તેવો સમાજ. સાચી સમજ એ જ છે સાચું જીવન.

કર્ણાવતી શહેરની ઘડિયાળ વેપારી વિષે માહિતી


વિસ્તાર:


વિસ્તાર ઘડિયાળ વેપારી સરનામું ફોન નં
નારણપુરા મહેતા ધ ગીફ્ટ એન્ડ ટોઈસ શોપ જી-૧/૨, પાર્થ એવન્યુ, નારણપુરા રેલ્વે ક્રોસીંગ, નારણપુરા, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૩ (૯૧)-૭૯-૨૭૬૮૦૦૩૭
નારણપુરા સુપર ટાઈમ સેલ્સ એન્ડ સર્વીસ ૭, આમ્રપાલી કોમ્પલેક્ષ, જૈન દેરાસરની સામે, અંકુર રોડ, નારણપુરા, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૩ (૯૧)-૭૯-૨૭૪૬૨૪૧૭
નારણપુરા એક્મે વોચ કંપની ૩૦, સરદાર પટેલ કોલોની, સરદાર પટેલ સ્ટેડીયમ રોડ, નારણપુરા, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૩ (૯૧)-૭૯-૨૭૬૮૨૩૯૨
નારણપુરા વીપુલ ટાઈમ ૨૪, શુભ લક્ષ્મી કોમ્પલેક્ષ, સંઘવી હાઈસ્કુલની સામે, વીજયનગર રોડ, નારાયણપુરા, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૩ (૯૧)-૭૯-૨૭૪૩૭૩૫૧
નિર્ણયનગર અજંતા ટાઈમ વિથ નોવેલ્ટીસ ૯, હરેકૃષ્ણા કોમ્પલેક્ષ, આકાર સ્કુલ ની નીચે, માધવ બસ સ્ટેશન પાસે, નિર્ણય નગર, અમદાવાદ - ૩૮૨૪૮૧ (૯૧)-૯૯૨૪૫૬૪૪૯૪
પાંચકુવા સ્વીસ્ટાર ઈન્ટરનેશનલ પ્રા.લી. ૧૧૨, કર્ણાવતી કોમ્પલેક્ષ, પહેલે માળ, પાંચકુવા ગેટની સામે, પાંચકુવા, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૨ (૯૧)-૭૯-૨૬૮૨૦૮૩૬
પાંચકુવા મેક વેલ ટ્રેડર્સ ૫૦૪/૪, પાંચકુવા ગેટની બહાર, પાંચકુવા, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૨ (૯૧)-૭૯-૨૨૧૭૫૧૦૦
પાનકોરનાંકા ખજાના ગીફ્ટ શોપ ૧૮૩૧, ઈન્ડીયન બુટ હાઉસની સામે, ત્રણ દરવાજા, પાનકોરનાંકા, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૧ (૯૧)-૭૯-૨૫૩૫૨૦૧૫
પાલડી શિલ્પ ગીફ્ટ એન્ડ નોવેલ્ટી ૪, હિરલ શોપીંગ સેન્ટર, સહજાનંદ શોપીંગ સેન્ટર પાસે, ભઠ્ઠા, પાલડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૭ (૯૧)-૭૯-૨૬૬૨૦૭૫૨
પાલડી સ્વીસ ઈન્ડીયા વૉચ કંપની મ્યુનીસીપલ સ્કુલ સામે, પાલડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૭ (૯૧)-૭૯-૨૬૬૪૫૭૩૧
પાલડી જે ટી ફાઈનાન્સીયલ ૪ અમરપાલી શોપીંગ સેટર, સુખીપુરા, પાલડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૭ (૯૧)-૭૯-૩૦૬૧૫૨૪૫
પાલડી માન્ય સીલેકશન ૩ શાનડીલ્યા કોમ્પલેક્ષ, વિકાસગૃહ સામે, વિકાસગૃહ રોડ, પાલડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૭ (૯૧)-૭૯-૨૬૬૨૨૫૨૨
પાલડી ગોકુલ વૉચ કં. એ/૨ એ વી શોપીંગ સેન્ટર, પોસ્ટ ઓફીસ સામે, મહાલક્ષ્મી ક્રોસ રોડ, પાલડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૭ (૯૧)-૭૯-૨૬૬૪૦૬૧૨
પાલડી શ્રી સાઈ સેલ્સ ૨૦૩/એ ક્રિષ્નાનંદન કોમ્પલેક્ષ, મહાલક્ષ્મી ચાર રસ્તા પાસે, પાલડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૭ (૯૧)-૭૯-૨૬૫૮૩૩૭૧
પાલડી બહુચર સેલ્સ એજન્સી ૩૦૪, ચંદાવાડા કોમ્પલેક્ષ, ફતેહપુરા પોસ્ટ ઓફીસની પાસે, ભઠ્ઠા, પાલડી, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૭ (૯૧)-૭૯-૨૬૬૦૩૪૩૪
પાલડી શુભઘડી ભઠ્ઠા બસ સ્ટેન્ડ, જલક કોમ્પલેક્ષની સામે, પાલડી, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૭ (૯૧)-૯૮૨૫૬૭૭૮૨૦
પાલડી અભીદીપ ઓપ્ટીક એન્ડ વૉચ કંપની બી/૧૩, સેલર્ટ, મંગલ તીર્થ ટાવર, ધરણીધર દેરાસરની પાસે, પાલડી, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૭ (૯૧)-૭૯-૬૫૨૪૯૫૪૨
પાલડી સ્કાય કેમી બી-૨/૬, પાલડી શોપીંગ સેન્ટર, અંકુર સ્કુલની સામે, ફતેહપુરા, પાલડી, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૭ (૯૧)-૭૯-૨૬૬૩૧૯૩૮
બાપુનગર સ્વામીનારાયણ વૉચ કં. ૧ દિપક ભવન કોલોની, માતૃશક્તિ સો. પાસે, ઈન્ડીયા કોલોની રોડ, બાપુનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૪ (૯૧)-૭૯-૨૨૭૭૭૬૭૦
બાપુનગર પટેલ વૉચ કં. એ-૫૪, શક્તિધારા સો., દિનેશ ચેમ્બર્સ ની બાજુમાં, ઈન્ડીયા કોલોની રોડ, બાપુનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૪ (૯૧)-૯૭૨૫૪૯૮૯૬૬
બાપુનગર ન્યુ રાજસ્થાન વૉચ કં. સેલ્સ એન્ડ સર્વિસ ૯, દિનેશ ચેમ્બર્સ,શ્યામ શિખર સામે, નિકોલ ટોલનાકા, બાપુનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૪ (૯૧)-૭૯-૨૨૭૭૮૫૩૭
બાપુનગર પટેલ વૉચ કંપની ૧૯ રાજલક્ષ્મી કોમ્પલેક્ષ, સમજુબા હોસ્પીટલ સામે, ટોલનાકા ચાર રસ્તા, બાપુનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૪ (૯૧)-૯૮૨૫૫૦૦૯૮૬
બાપુનગર પટેલ એસોસીએટ્સ ૨૪ રામલક્ષ્મી કોમ્પલેક્ષ, સમજુબા હોસ્પીટલ સામે, ટોલનાકા, બાપુનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૪ (૯૧)-૯૩૭૪૬૫૫૧૧૮
બાપુનગર રાજ બેલ્ટ એન્ડ ચશ્માઘર જૈન દેરાસર સામે, ખોડીયારનગર ક્રોસ રોડ, બાપુનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૪ (૯૧)-૯૪૨૬૫૯૬૫૬૭
બાપુનગર મહેશ વૉચ એન્ડ ચશ્માઘર દિપક ભવન કોલોની ની બાજુમાં, ઈન્ડીયા કોલોની રોડ, બાપુનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૪ (૯૧)-૯૨૭૬૮૩૫૪૬૫
બાપુનગર કિરણ ટાઈમ ૧૯, દિનેશ ચેમ્બર્સ, ઈન્ડીયા કોલોની, બાપુનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૪ (૯૧)-૯૯૦૯૦૮૭૫૫૧
બાપુનગર શ્રી હરી શાનગર પેલેસ (બાપુનગર) ખોડીયારનગર, ઉમીયા નગર સો., દુધેશ્વર ડેરી પાસે, બાપુનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૪ (૯૧)-૭૯-૨૨૭૦૪૭૨૩
બાપુનગર પ્રીયલ ગીફ્ટ ગેલેરી ખોડીયારનગર ચાર રસ્તા, બાપુનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૪ (૯૧)-૯૮૨૫૦૦૫૬૬૯
બાપુનગર પટેલ ટાઈમ ૬, સુખસાગર કોમ્પલેક્ષ ત્રીજે માળ, દીનેશ ચેમ્બર્સની સામે, બાપુનગર ક્રોસ રોડ, બાપુનગર, અમદાવાદ-૩૮૦૦૨૪ (૯૧)-૭૯-૨૨૧૫૬૧૬૫
બાપુનગર વીનય વૉચ ૪, સમજુબા હોસ્પિટલ, એસ.ટી.બસ સ્ટોપની પાસે, બાપુનગર, અમદાવાદ-૩૮૦૦૨૪ (૯૧)-૭૯-૨૨૭૬૧૦૯૭
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15