અમારી સાથે જાહેરાત માટે સંપર્ક કરો : 09825646519, info@karnavatiinfo.com

જો માનવી શીખવા માગે તો એની દરેક ભૂલ એને કંઈક ને કંઈક શિખામણ આપે છે.  |   મકાન મનુષ્યના હાથ વડે બંધાય છે, પણ ઘર મનુષ્યના હૃદય વડે બંધાય છે.   |   જેવી સમજ તેવો માણસ, જેવો માણસ તેવો સમાજ. સાચી સમજ એ જ છે સાચું જીવન.

કર્ણાવતી શહેરની ઘડિયાળ વેપારી વિષે માહિતી


વિસ્તાર:


વિસ્તાર ઘડિયાળ વેપારી સરનામું ફોન નં
ગોતા રોડ ભગવતી મ્યુઝિક એન્ડ ઈલેકટ્રોનીક્સ પ્રકાશ નગર સો. કોર્નર, સોનલ નગર ૨, રામપીર મંદિર પાસે, ગોતા રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૨૪૮૧ (૯૧)-૯૪૨૮૧૧૦૯૮૫
ગોમતીપુર મહારાજા કસ્ટમ શોપ ૭૪૫/૫૦, કામદાર કંમ્પાઉન્ડની સામે, મેઈન રોડ, ગોમતીપુર, અમદાવાદ-૩૮૦૦૨૧ (૯૧)-૭૯-૨૨૯૪૧૧૪૮
ઘાટલોડિયા શક્તિ ટાઈમ્સ બી-૯, શ્યોના સીટી કોમ્પલેક્ષ, કલ્પના પાન સેન્ટર પાસે, આર સી ટેક્નીકલ રોડ, ચાણક્યપુરી, ઘાટલોડીયા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૬૧ (૯૧)-૯૮૭૯૧૫૭૩૬૩
ઘાટલોડિયા અજંતા ટાઈમ વિથ નોવેલ્ટીસ સી ૧, ભાવનાથ સો., શ્રધ્ધા હોસ્પીટલ સામે, ચાણક્યપુરી, આર સી ટેક્નિકલ રોડ, ઘાટલોડીયા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૬૧ (૯૧)-૯૭૨૩૩૪૬૨૦૦
ઘાટલોડિયા એમએસ... રેગલોસ શો. નં. જી ૨, પ્રીત રેસીડેન્સી, ભાગ્યોદય સો. ની બાજુમાં, ચાણક્યપુરી ઓવર બ્રિજ ની બાજુમાં, શીવનગર બસ સ્ટેશન સામે, ઘાટલોડીયા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૬૧ (૯૧)-૯૪૨૮૯૨૧૨૩૭
ઘાટલોડિયા જોષી વૉચ સર્વિસ ૧, શક્તિ શોપીંગ સેન્ટર, ચાણક્યપુરી રેલ્વે ક્રોસીંગ સામે, ઘાટલોડીયા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૬૧ (૯૧)-૯૮૨૫૮૮૪૮૭૧
ઘાટલોડિયા એન સ્કવેર હબ દ મેન ગેલેરી એબી/૨, કાલીન્દી પાર્કસ સેલર, કે કે નગર, ઘાટલોડીયા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૬૧ (૯૧)-૯૯૦૯૦૦૭૯૮૫
ઘાટલોડિયા અક્ષર વૉચ એન્ડ ચશ્માઘર ૩, પ્રતીક કોમ્પલેક્ષ, સીટી બસ સ્ટેશન સામે, ઘાટલોડીયા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૬૧ (૯૧)-૭૯-૨૭૪૩૭૫૮૩
ઘાટલોડિયા માસ્ટર ટાઈમ ૨ શ્રીકુંજ શોપીંગ સેન્ટર, અલ્લાહબાદ બેન્ક ની નીચે, રન્નાપાર્ક, ઘાટલોડીયા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૬૧ (૯૧)-૭૯-૨૭૪૫૭૫૬૭
ઘાટલોડિયા મહાવીર ટાઈમ ૨૦ અંકિત કોમ્પલેક્ષ, પ્રભાત ચોક, રન્ના પાર્ક, ઘાટલોડીયા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૬૧ (૯૧)-૭૯-૨૭૬૬૦૯૦૦
ઘોડાસર ક્રિષ્ના વૉચ કં. ૫, શ્રીજી કોમ્પલેક્ષ, જીગર સ્કુલ ની નીચે, સ્મૃતી મંદિર, નિગમ રોડ, ઘોડાસર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૦ (૯૧)-૭૯-૬૫૨૪૯૭૩૨
ઘોડાસર સમય વૉચ કં. વાઘેશ્વરી સો., રાજબાગ ઉપાસના સો. સામે, ઘોડાસર કેનાલ ઉપર, ઘોડાસર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૦ (૯૧)-૯૮૭૯૧૫૬૭૫૫
ઘોડાસર શીવ આર્ટીકલ્સ ૬, શૈશવ કોમ્પલેક્ષ, પોલીસ ચોકી પાસે, ઘોડાસર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૦ (૯૧)-૭૯-૨૫૩૮૨૫૫૮
ઘોડાસર ગીફ્ટ વર્લ્ડ (ઘોડાસર) જી-૪૫ કામેશ્વર કોમ્પલેક્ષ, મુક્તજીવન સ્કુલ સામે, ઘનશ્યામનગર કન્સ પાસે, ઘોડાસર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૦ (૯૧)-૭૯-૨૫૭૩૬૪૯૯
ઘોડાસર કુમાર વોચ કંપની આનંદ ટેનામેન્ટ, સમ્રૃતી મંદીરની સામે, નીગમ રોડ, ઘોડાસર, અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૦ (૯૧)-૯૮૭૯૧૬૮૨૮૦
ચાંદખેડા હરસિધ્ધ કાર્ડસ એન્ડ ગીફ્ટ આર્ટીકલ્સ ૬ શ્યામ બંગ્લોઝ શોપીંગ સેન્ટર, એલઓસી રોડ, ચાંદખેડા, ગાંધીનગર - ૩૮૨૪૨૪ (ઓલસો સર્વસ અમદાવાદ) (૯૧)-૭૯-૨૭૫૭૩૧૬૯
ચાંદખેડા અમર કાર્ડસ સપના શોપીંગ સેન્ટર, ઓએનજીસી પાસે, ચાંદખેડા, ગાંધીનગર - ૩૮૨૪૨૪ (ઓલસો સર્વસ અમદાવાદ) (૯૧)-૭૯-૨૩૨૯૯૬૮૧
ચાંદખેડા સ્વર્ણ વૉચ કંપની ૮૬૮ જનતા નગર, ચાંદખેડા, જનતાનગર, ચાંદખેડા, અમદાવાદ - ૩૮૨૪૨૪ (૯૧)-૯૬૩૮૧૪૮૬૬૬
ચાંદખેડા હર્ષ વૉચ એન્ડ ગીફ્ટ ૩, નિગમનગર શોપીંગ સેન્ટર, ચાંદખેડા, જનતાનગર સામે, ચાંદખેડા, અમદાવાદ - ૩૮૨૪૨૪ (૯૧)-૯૯૭૪૯૫૨૯૮૯
ચાંદખેડા આયુશ ગીફ્ટ ગેલેરી ઈ-૧૬૬, શાંતીકુંજ શોપીંગ સેન્ટર, રુદ્રાક્ષ કોમ્પલેક્ષ પાસે, એલઓસી રોડ, ચાંદખેડા, અમદાવાદ - ૩૮૨૪૨૪ (૯૧)-૭૩૮૩૫૫૬૫૪૫
ચાંદખેડા કૈલાશ વૉચ કં. ૪૧૫/૨૩૮૬, વિવેકાનંદ નગર, ગુજરાત હાઉસીંગ બોર્ડ શોપીંગ સેન્ટર પાસે, જનતાનગર રોડ, ચાંદખેડા, અમદાવાદ - ૩૮૨૪૨૪ (૯૧)-૯૮૯૮૩૯૩૬૧૭
ચાંદખેડા દિલીપ ઈલેકટ્રોનીક્સ/એસ ડી વૉચ કં. (ચાંદખેડા) ૩૭૮ જનતાનગર, નિગમ નગર સામે, ચાંદખેડા, અમદાવાદ- ૩૮૨૪૨૪ (૯૧)-૭૯-૨૩૨૯૩૪૯૮
ચાંદખેડા જય સંતોષી વૉચ કંપની શોપ નં ૧, સ્વપ્નશીલ ઓએનજીસી, જનતાનગરની સામે, ઓએનજીસી કોલોની પાસે, ચાંદખેડા, અમદાવાદ-૩૮૨૪૨૪ (૯૧)-૯૩૭૪૬૪૧૨૭૫
ચાંદખેડા સીટી સેલ્સ ૯૪૪/સી, પાર્શ્વનાથનગર, જનતાનગર મેઈન રોડ, ચાંદખેડા, અમદાવાદ-૩૮૨૪૨૪ (૯૧)-૭૯-૨૩૨૯૨૦૪૭
ચાંદલોડિયા સ્વીટી ગીફ્ટ્સ એન્ડ કાર્ડસ એલ-૧ સેલર વૈભવ કોમ્પલેક્ષ, નિર્ણયનગર ગરનાલા પાસે, ચાંદલોડીયા, અમદાવાદ - ૩૮૨૪૮૧ (૯૧)-૯૪૨૭૪૫૪૩૯૬
ચાંદલોડિયા લાઈફ સ્ટાઈલ જેન્ટસવેર ડી-૪, આલ્ફા શોપીંગ સેન્ટર, ધનજીભાઈનો કુવાની પાસે, ચાંદલોડીયા, અમદાવાદ-૩૮૨૪૮૧ (૯૧)-૯૭૨૪૬૮૧૧૦૯
જમાલપુર સર્વોદય કન્ઝુમર સ્ટોર્સ જમાલપુર ફાયર બ્રિગેડ સામે, આયુર્વેદીક દવાખાના પાસે શાક માર્કેટ, જમાલપુર ક્રોસ રોડ, જમાલપુર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૨ (૯૧)-૭૯-૨૫૩૫૩૨૮૬
જશોદાનગર ગીતા ઈલેકટ્રોનીક્સ (જશોદાનગર) શો. નં. ૪, પુજા ઓટો પાર્ટસ પાસે, જશોદાનગર ક્રોસ રોડ, જશોદાનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૬ (૯૧)-૭૯-૨૫૮૯૪૧૭૮
જીવરાજપાર્ક શ્રી વર્ધાવિની વૉચ કં. કદમબરી સો. સામે, જીવરાજ પાર્ક, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૧ (૯૧)-૯૩૭૫૪૦૩૬૧૯
જીવરાજપાર્ક શ્રી મહાવીર વૉચ કંપની ૭, રાઈન્ડ માર્કેટ, વિશ્વમિત્રા બસ સ્ટેશન પાસે, જીવરાજ પાર્ક, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૧ (૯૧)-૭૯-૨૬૬૧૨૯૧૦
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15