અમારી સાથે જાહેરાત માટે સંપર્ક કરો : 09825646519, info@karnavatiinfo.com

જો માનવી શીખવા માગે તો એની દરેક ભૂલ એને કંઈક ને કંઈક શિખામણ આપે છે.  |   મકાન મનુષ્યના હાથ વડે બંધાય છે, પણ ઘર મનુષ્યના હૃદય વડે બંધાય છે.   |   જેવી સમજ તેવો માણસ, જેવો માણસ તેવો સમાજ. સાચી સમજ એ જ છે સાચું જીવન.

અમદાવાદ શહેરની યોગા ક્લાસિસ વિષે માહિતી


વિસ્તાર:


વિસ્તાર યોગા ક્લાસિસ સરનામું ફોન નં
ડ્રાઈવઇન ઝિયસ ફિટનેસ પોઈન્ટ જીમ એ અને બી ગેલેક્સી બજાર, ચોથા માળે, એસ.એન.એલ હાઉસ, હિમાલયા મોલ પાસે, ડ્રાઈવઇન, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૨ (૯૧)-(૭૯)-૪૦૦૫૩૧૫૭
થલતેજ ફોર યુ ફિટનેસ વ્યક્તિગત તાલીમ એફએફ ૧ ન્યૂ યોર્ક ટ્રેડ સેન્ટર, અનુશ્રી ટાવર સામે, થલતેજ ક્રોસ રોડ, થલતેજ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૪ (૯૧)-(૭૯)-૬૬૧૫૪૫૩૨
થલતેજ બ્લેક પેન્થર્સ ફાઈટર ક્લબ બીજા માળે, પીવીઆર સિનેમા, પીવીઆર સિનેમા ટિકિટ બારી પાસે, થલતેજ રોડ, થલતેજ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૯ (૯૧)-(૭૯)-૬૫૨૨૬૫૦૧
થલતેજ સંદીપ સિંગ યોગા વર્ગો ઘર પર જી-૭૩ રિધ્ધિ સિદ્ધિ એપાર્ટમેન્ટ, સાલ હોસ્પિટલ પાસે, થલતેજ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૯ (૯૧)-૭૬૦૦૪૯૬૦૦૭
થલતેજ સંજય ચોક્વાલા યોગા વર્ગ જી/૪-જણકાર એપીપી, થલતેજ, અમદાવાદ. - ૩૮૦૦૫૯ (૯૧)-૯૯૨૪૨૪૨૪૬૬
થલતેજ સોનલ પટેલ યોગા વર્ગો ૧/૧, આંકન એપાર્ટમેન્ટ, ગોવર્ધન પાર્ટી પ્લોટ પાસે, થલતેજ, થલતેજ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૪ (૯૧)-૯૬૬૨૫૧૦૭૧૭
થલતેજ સુજોક થેરપી સેન્ટર યુ.એલ-૨ સોમેશ્વર કોમ્પલેક્ષ, તપન ટેનામેન્ટ સામે, ગુલાબ ટાવર રોડ, થલતેજ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૪ (૯૧)-(૭૯)-૬૬૧૫૪૬૨૩
થલતેજ વસંત નેચરકેર હોસ્પિટલ આરોગ્યધામ, ઉદગમ સ્કૂલની બાજુમાં, થલતેજ ટેકરા, થલતેજ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૯ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૮૫૪૮૬૧
થલતેજ વાય ફોર યોગા ઇ ૧૧૮, જયઅંબે નગર, થલતેજ, અમદાવાદ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૮૫૭૧૧૮
થલતેજ વાય ફોર યોગા ઇ ૧૧૮, જયઅંબે નગર, થલતેજ, અમદાવાદ ૩૮૦૦૫૪ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૮૫૭૧૧૮, (૯૧)-૯૯૨૫૦૦૩૬૯૮
નરોડા અગની શિખા ટી/૧૨, હરિદ્વાર સોસાયટી, કચ્છ કડવા પટેલ સમાજ સામે, નરોડા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૮૧૬૨૯૧
નરોડા પતંજલિ આરોગ્ય કેન્દ્ર શ્રી વિશ્વકર્મા સવ્ મિલ , મુન્શી કમ્પાઉન્ડ, નરોડા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૮૨૩૪૧૬
નવરંગપુરા અરોગ્યનીકેતન શ્રી ક્રિષ્ના સેન્ટર, નવમાં માળે, મીઠાખળી છ રોડ, ક્રોસવર્ડ ઉપર, નવરંગપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૯ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૫૬૮૮૯૦
નવરંગપુરા જોશી પરેશકુમાર આર ૩૧ કે કોલોની, મીઠાખળી છ રોડ પાસે, નવરંગપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૯ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૪૩૦૭૮૪
નવરંગપુરા મિકી મેહતા ૩૬૦ ડિગ્રી જીમ સ્પેક્ટ્રમ હેલ્થ કેર, સ્પેક્ટ્રમ હાઉસ, સહકાર નિકેતન સોસાયટી લિમિટેડ, સીજી રોડ, એમ્કો બેન્ક સામે, હેવમોર રેસ્ટોરન્ટ પાસે, સ્ટેડિયમ, નવરંગપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૯ (૯૧)-(૭૯)-૪૦૭૦૪૫૬૯
નવરંગપુરા પરંપરા એકેડેમી ઓફ પરફોર્મિંગ આર્ટસ શ્યામ ગોકુલ બિલ્ડીંગ, બેઝમેન્ટ, મારૂતિ શો રૂમ, વિજય ક્રોસ રોડ, નવરંગપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૯ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૯૧૩૯૦૯
નવરંગપુરા પરફેક્ટ શારીરિક મસાજ અને યોગા કેન્દ્ર A/૨૫, સુવાસ કોલોની, પ્રફુલ સોસાયટી સામે, શારદા વિદ્યા મંદિર શાળા પાસે, સેન્ટ ઝેવિયર્સ કોલેજ રોડ, નવરંગપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૯ (૯૧)-૯૩૭૭૨૩૭૮૮૮
નવરંગપુરા રેઈકી યોગા સેન્ટર ૧૬ નાથાલાલ સોસાયટી, સરદાર પટેલ પ્રતિમા પાસે, સ્ટેડિયમ, નવરંગપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૯ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૪૦૪૬૯૧
નવરંગપુરા શ્રી હરીદેવ ચેરીટેબલ ટ્રસ્ટ, યોગા જીવન સંસ્થાન ૫૦૧ આનંદમંગલ કોમ્પલેક્ષ ૧, સીજી રોડ, ફેમિના ટાઉન પાછળ, નવરંગપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૯ (૯૧)-૯૮૭૯૩૬૬૬૬૭
નવરંગપુરા તમારી જગ્યાએ યોગા બી/૭૨, ઈશિતા ટાવર્સ, કોમર્સ છ રોડ, નવરંગપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૯ (૯૧)-૯૭૧૨૯૩૧૨૮૩
નવરંગપુરા યોગાયું હેલ્થ પ્લેનેટ ૨૩૫/૨ બી, નારાનપાર્ક સોસાયટી, એચ.એલ કોલેજ કોમર્સ રોડ, વડાપાવની ગલી, રેડ રોઝ હોટેલ સામે, નવરંગપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૯ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૩૦૫૫૫૯
નવરંગપુરા ધ ફિગર સીપી ચેમ્બર્સ, પ્રથમ માળે, નવરંગ સ્કૂલ છ રોડ, નવરંગપુરા, અમદાવાદ (૯૧)-(૭૯)-૬૫૨૨૦૭૫૬
નવરંગપુરા યોગાલય ૧, અરવિંદો સોસાયટી, નહેરુ પાર્ક, નવરંગપુરા, અમદાવાદ (૧)-(૭૯)-૨૬૬૭૨૬૩૮
નવરંગપુરા રેઈકી યોગા ૧૬, નાથાલાલ સોસાયટી, સ્ટેડિયમ, નવરંગપુરા, અમદાવાદ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૪૦૪૬૯૧
નવરંગપુરા આર્ટ ઓફ લીવીંગ ૪, કૃષ્ણ કોલોની, સેન્ટ ઝેવિયર્સ શાળા રોડ, નવરંગપુરા, અમદાવાદ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૪૬૨૩૫૨
નવરંગપુરા એક્યુપ્રેસર અને યોગા સેન્ટર ૨૫ એ, સુહાસ કોલોની, નવરંગપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૪ (૯૧)-૯૩૭૭૨૩૭૮૮૮
નવરંગપુરા આર્ટ ઓફ લીવીંગ ૪, કૃષ્ણ કોલોની, સેન્ટ ઝેવિયર્સ શાળા રોડ, નવરંગપુરા, (૯૧)-(૭૯)-૨૬૪૬૨૩૫૨, (૯૧)-૯૪૨૬૫૫૦૭૫૦
નવરંગપુરા રેઈકી યોગા સેન્ટર ૧૬, નાથાલાલ સોસાયટી, સ્ટેડિયમ, નવરંગપુરા, અમદાવાદ ૩૮૦૦૧૪ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૪૦૪૬૯૧, (૯૧)-૯૮૨૫૪૬૪૯૨૬
નવરંગપુરા ધ ફિટનેસ ક્લિનિક જી ૫, વરદાન કોમ્પલેક્ષ, નવરંગપુરા, અમદાવાદ ૩૮૦૦૦૯ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૪૦૨૨૮૩, (૯૧)-૮૦૦૦૭૯૭૯૧૧
નવરંગપુરા તમારી જગ્યા એ યોગા બી/૭૨, કોમર્સ છ રોડ, નવરંગપુરા, અમદાવાદ ૩૮૦૦૦૯ (૯૧)-૯૭૧૨૯૩૧૨૮૩
1 2 3 4 5 6