અમારી સાથે જાહેરાત માટે સંપર્ક કરો : 09825646519, info@karnavatiinfo.com

જો માનવી શીખવા માગે તો એની દરેક ભૂલ એને કંઈક ને કંઈક શિખામણ આપે છે.  |   મકાન મનુષ્યના હાથ વડે બંધાય છે, પણ ઘર મનુષ્યના હૃદય વડે બંધાય છે.   |   જેવી સમજ તેવો માણસ, જેવો માણસ તેવો સમાજ. સાચી સમજ એ જ છે સાચું જીવન.

અમદાવાદ શહેરની યોગા ક્લાસિસ વિષે માહિતી


વિસ્તાર:


વિસ્તાર યોગા ક્લાસિસ સરનામું ફોન નં
રાણીપ ઋષિરાજ કરાટે કૂંગફુ શાળા આર.એચ પટેલ કોલેજ, રાણીપ, અમદાવાદ - ૩૮૨૪૭૦ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૪૫૫૪૫૭
રાણીપ વિશ્વ પરિવર્તક ઈશ્વરીય રાણીપ ગામ-ચેનપુર, જીએસટી-રાણીપ રોડ, સાબરમતી, રાણીપ, અમદાવાદ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૫૨૧૨૪૭
રાયખડ ઓમ યોગા કેન્દ્ર ઇ ૪૦૩, અભિલાષા ફ્લેટ્સ, રાયખડ, અમદાવાદ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૯૨૩૬૫૯
રીલીફરોડ કેપ્ટ મધુકર અંધારે યોગાયોગ એ ૧/૭ સુનિલ સોસાયટી, રીલીફરોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૧ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૩૨૩૭૬૦
લાલદરવાજા વાડિયા શારીરિક બિલ્ડર મિરઝાપુર રોડ, લાલદરવાજા, અમદાવાદ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૫૦૬૦૪૦
લાલદરવાજા શ્રી એચ.જે શેખ યોગા લાલદરવાજા રોડ, લાલદરવાજા, અમદાવાદ (૯૧)-(૭૯)-૬૫૨૫૨૧૨૨
લાલદરવાજા શ્રી એચ.જે શેખ યોગા થેરાપી લાલદરવાજા રોડ, લાલદરવાજા, અમદાવાદ ૩૮૦૦૦૧ (૯૧)-(૭૯)-૬૫૨૫૨૧૨૨, (૯૧)-૯૮૭૯૯૬૫૩૯૩
વટવા પતંજલિ આરોગ્ય કેન્દ્ર એસ ૧/૫ બરસાના સોસાયટી, બોમ્બે વાહક પાસે, વટવા જી.આઇ.ડી.સી., અમદાવાદ - ૩૮૨૪૪૫ (૯૧)-૯૪૨૭૪૧૮૫૩૮
વસ્ત્રાપુર બ્રિન્દા યોગા વર્ગો બ્રિન્દા મહિલા હોસ્પિટલના બેઝમેન્ટમાં, વસ્ત્રાપુર લેક પાસે, ડી.પી.એસ કેલોર્ક્ષ્ શાળાની આગળ, વસ્ત્રાપુર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-૯૯૭૪૦૩૧૩૩૧
વસ્ત્રાપુર સ્વેટ ઓવર ફિટનેસ વ્યક્તિગત તાલીમ બી ૬ સાગર એપાર્ટમેન્ટ, સારથી હોટેલ સામે, વસ્ત્રાપુર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૬૬૦૮૭૧૮૧
વસ્ત્રાપુર વાલાસ આરોગ્ય કેન્દ્ર પ્રા લિમિટેડ નાલંદા કોમ્પલેક્ષ, સેટેલાઈટ પ્લાઝા પાસે, પ્રેમચંદ નગર રોડ, વસ્ત્રાપુર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૭૪૪૮૪૯
વસ્ત્રાપુર બિન્દુ યોગા એ-૬-૭૩, ગોયલ પ્લાઝા, વસ્ત્રાપુર, અમદાવાદ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૮૫૪૨૩૭
વસ્ત્રાપુર બિન્દુ યોગા વિદ્યાપીઠ A-૬-૭૩, ગોયલ પ્લાઝા, વસ્ત્રાપુર, અમદાવાદ ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૮૫૪૨૩૭
વસ્ત્રાપુર વ્યાયામ ૩૦૧, હિમાલયા આર્કેડ-એ, વસ્ત્રાપુર, અમદાવાદ ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-૯૩૭૭૧૭૩૯૪૪
વસ્ત્રાલ પતંજલિ આરોગ્ય કેન્દ્ર ૫ જય નગર, હીરાબા વિદ્યાલય પાસે, મહાદેવ નગર ટેકરા, વસ્ત્રાલ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૬ (૯૧)-૯૨૨૮૨૪૪૩૭૬
વાડજ ફિટનેસ ફ્લેમ્સ કે-૫/૫૩, શિવ શક્તિ એપાર્ટમેન્ટ, વાડજ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૩ (૯૧)-૯૯૨૪૮૨૬૩૯૩
વાસણા સી એમ વ્યક્તિગત ફિટનેસ ટ્રેનર ૧૮ ગોપીનાથ એપાર્ટમેન્ટ, ધરણીધર ક્રોસ રોડ, વાસણા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૭ (૯૧)-(૭૯)-૪૯૦૧૦૭૮૭
વેજલપુર નિજાનંદ યોગા ઇ, ૨૦૮ સાક્ષાત ફ્લેટ, બકેરી સિટી, વેજલપુર, અમદાવાદ, વેજલપુર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૧ (૯૧)-(૭૯)-૬૬૧૫૫૦૬૬
વેજલપુર સમુત્કર્ષ યોગા સંગીત એકેડમી અને ... પ્રહલાદનગર ફ્લેટ્સ પાસે, આનંદનગર રોડ, પ્રહલાદનગર, વેજલપુર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૧ (૯૧)-(૭૯)-૨૯૨૯૭૪૦૦
વેજલપુર સમુત્કર્ષ યોગા સેન્ટર આણંદ નગર રોડ, વેજલપુર, અમદાવાદ ૩૮૦૦૫૧ (૯૧)-(૭૯)-૨૯૨૯૭૪૦૦
શાહીબાગ ધનવન્તરી વૈદ્યાસાલા શુભ કોમ્પલેક્ષ, બીજા માળે, રાજસ્થાન હોસ્પિટલ પાસે, શાહીબાગ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૪ (૯૧)-૯૪૨૭૧૦૯૬૧૫
શાહીબાગ પરસાના ફિટનેસ અને જીમ અસ્તમંગલ કોમ્પ્લેક્ષ, રાજસ્થાન હોસ્પિટલ પાસે, શાહીબાગ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૪ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૮૬૨૫૪૨
શાહીબાગ યોગા લાઇવલી પી ૬૧૭-૮, રાજસ્થાન હોસ્પિટલ પાસે, શાહીબાગ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૪ (૯૧)-૯૪૩૫૫૦૫૫૩૭
શાહીબાગ ડોલ્ફિન જીમ શાહીબાગ, અમદાવાદ (૯૧)-(૭૯)-૬૫૧૩૮૩૮૪
શાહીબાગ પતંજલિ ચિકિત્સાલય જી - ૨૨, શુકન મોલ, કેમ્પ રોડ, શાહીબાગ, અમદાવાદ (૯૧)-૯૮૨૫૫૪૯૬૬૧
સાણંદ યોગા નિષ્ણાત પ્રતિક પાઠક બી - ૪૨, ઋષિકેશ બંગલો, કબીર એન્કલેવ અને લાલ ગબી આશ્રમ, ઘુમા ગામ, ઘુમા, સાણંદ - ૩૮૦૦૫૮ (૯૧)-(૭૯)-૪૯૦૧૦૯૧૫
સાબરમતી પતંજલિ ચિકિત્સાલય ૧૮/૧૯, સમૃદ્ધિ કોમ્પલેક્ષ, ન્યુ સીજી રોડ, સાબરમતી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૯ (૯૧)-(૭૯)-૨૩૨૯૦૦૨૮
સાબરમતી વિશ્વ પરિવર્તક ઈશ્વરીય વિદ્યાલય ગામ-ચેનપુર, જીએસટી-રાણીપ રોડ, સાબરમતી, અમદાવાદ ૩૮૨૪૭૦ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૫૨૧૨૪૭, (૯૧)-૯૩૨૭૦૦૪૭૬૫
સેજપુર ઓશો વુડ વર્ક્સ/ ઓશો ધ્યાન અને નવચેતના કે ૩ સુઝુકી કોર્પોરેશન, સંગીતા ફર્નિચર પાસે, શિવમ હોસ્પિટલ સામે, સેજપુર બોધા, અમદાવાદ - ૩૮૨૩૪૫ (૯૧)-૯૮૯૮૬૩૨૯૭૨
સેટેલાઇટ ગોલ્ડ જીમ સેટેલાઈટ, ૪૦૬-૪૧૨, ઇસ્કોન સેન્ટર, શિવરંજની ચાર રસ્તા, સેટેલાઇટ, અમદાવાદ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૯૨૦૭૫૧
1 2 3 4 5 6