અમારી સાથે જાહેરાત માટે સંપર્ક કરો : 09825646519, info@karnavatiinfo.com

જો માનવી શીખવા માગે તો એની દરેક ભૂલ એને કંઈક ને કંઈક શિખામણ આપે છે.  |   મકાન મનુષ્યના હાથ વડે બંધાય છે, પણ ઘર મનુષ્યના હૃદય વડે બંધાય છે.   |   જેવી સમજ તેવો માણસ, જેવો માણસ તેવો સમાજ. સાચી સમજ એ જ છે સાચું જીવન.

અમદાવાદ શહેરની યોગા ક્લાસિસ વિષે માહિતી


વિસ્તાર:


વિસ્તાર યોગા ક્લાસિસ સરનામું ફોન નં
નવરંગપુરા યોગાલયા ૧, અરવિંદો સોસાયટી, નહેરુ પાર્ક, નવરંગપુરા, અમદાવાદ ૩૮૦૦૦૯ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૬૭૨૬૩૮
નવાવાડજ સશક્તિકરણ ભાગીદારી સેલેર નીલધારા કોમ્પલેક્ષ, શિવમ એપાર્ટમેન્ટ સામે, વ્યાસવાડી ક્રોસ રોડ, નવાવાડજ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૩ (૯૧)-(૭૯)-૬૬૦૮૭૭૬૪
નવાવાડજ વિક્રમ મહેતા ૩, સ્વાશ્રય સોસાયટી, એસ પોસ્ટ ઓફિસની બાજુમાં, નવાવાડજ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૩ (૯૧)-૯૮૭૯૧૯૬૬૬૦
નારણપુરા આર્યન યોગાિક જર્ની ૧૧/૮૮ સ્વતંત્રતા સેનાની નગર, , અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૩ (૯૧)-(૭૯)-૬૬૧૫૫૫૫૭
નારણપુરા ફિટનેસ માર્ક આરોગ્ય ક્લબ વિનિમય કોમ્પલેક્ષ પ્રથમ માળે, નગર ચશ્માં ઘર ઉપર, સુંદરનગર ચાર રસ્તા, મનીષ હોલ પાસે, નારણપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૩ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૪૭૨૮૫૨
નારણપુરા જગદીશ એન નંદી એમ/૨૬/૧૫૩, પ્રગતિ નગર, પ્રગતિનગર કોમ્યુનિટી હોલ પાસે, નારણપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૩ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૪૮૮૭૦૮
નારણપુરા ઋષિરાજ કરાટે કૂંગફુ શાળા સી.એન ઢીંગલી ઘર, સિંદુર પાર્ટી પ્લોટ પાસે, વરદાન ટાવર પાસે, પ્રગતિનગર, નારણપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૩ (૯૧)-૯૮૨૪૩૫૮૭૧૮
નારણપુરા સંતોષ બ્યૂટી કેર અને વર્ગો સી/૧૧૩, સહજાનંદ એવન્યુ, ખોડીયાર મંદિર સામે, એ.ઈ.સી ક્રોસ રોડ, નારણપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૩ (૯૧)-૭૬૦૦૮૪૮૩૨૩
નારણપુરા સિલ્વર લાઈફ જીમ ચોથા માળે, આરંભ કોમ્પલેક્ષ, ટોચના માળ, અંકુર બસ સ્ટોપ પાસે, અંકુર રોડ, નારણપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૩ (૯૧)-(૭૯)-૬૬૧૫૨૪૨૦
નારણપુરા અલવિદા તનાવ યોગા ૪૧, મનીષ સોસાયટી, અંકુર રોડ, નારણપુરા, અમદાવાદ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૪૭૦૦૭૩
નારણપુરા સિલ્વર લાઈફ આરોગ્ય કેન્દ્ર આરંભ કોમ્પલેક્ષ, ચોથા માળે, નારણપુરા, અમદાવાદ (૯૧)-(૭૯)-૩૦૧૮૮૦૦૭
નારણપુરા આર્ટ ઓફ લીવીંગ ૪ / એ, નેલ્કુન્દ સોસાયટી, વિજય નગર રોડ, નારણપુરા, અમદાવાદ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૪૩૦૭૯૧
નારણપુરા અલવિદા તણાવ યોગા વર્ગો, ૪૧, મનીષ સોસાયટી, અંકુર રોડ, નારણપુરા, અમદાવાદ ૩૮૦૦૧૩, (૯૧)-(૭૯)-૨૭૪૭૦૦૭૩
નારણપુરા આર્ટ ઓફ લીવીંગ ૪ / એ, નેલ્કુન્દ સોસાયટી, વિજય નગર રોડ, નારણપુરા, અમદાવાદ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૪૩૦૭૯૧, (૯૧)-૯૮૨૫૦૯૭૬૩૩, (૯૧)-૯૮૭૯૩૩૧૯૬૨
નિકોલ યોગી ફિટનેસ કેન્દ્ર ૩૦૫, પંચમ મોલ, જીવનવાડી, નિકોલ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૪ (૯૧)-૯૮૯૮૦૭૧૯૬૭
નિર્ણયનગર ડો યોગાેશ ૩૯, વિષ્ણુભાઈ પ્રજાપતિ, શાલીભદ્ર સોસાયટી, ગ્રીન સિટી પાસે, અર્જુન આશ્રમ રોડ, નિર્ણયનગર, અમદાવાદ - ૩૮૨૪૮૧ (૯૧)-૯૦૯૯૮૦૭૧૨૩
પંચવટી અનાન્નદ ઉત્સવ એ-૨૧, હરીઓમ ટાવર, બીજા માળે, લૉ ગાર્ડન પાસે, કાફે કોફી ડે ઉપર, પંચવટી રોડ, પંચવટી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૩૨૯૪૦૦૭૯
પાંજરાપોળ ન્યૂ બોડી આકાર જીમ સવેની કોમ્પલેક્ષ, ચોથા માળે, નવાવાડજ, પાંજરાપોળ, અમદાવાદ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૬૪૩૨૩૪
પાલડી ઓમ શ્રી ૯, સુવિધિનાથ સોસાયટી, શાંતિવન, પાલડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૭ (૯૧)-૯૯૯૮૩૬૮૩૮૭
પાલડી મુકેશ મહેતા ૪, નવપદ સોસાયટી, વિકાસ ગૃહ રોડ, પાલડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૭ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૬૦૭૪૮૦
પાલડી પતંજલિ ચિકિત્સાલય ૧૩ હરેકૃષ્ણ કોમ્પલેક્ષ, ગ્રાઉન્ડ, સામે કોઠાવાલા ફ્લેટ, આશ્રમ રોડ, પાલડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૭ (૯૧)-(૭૯)-૬૫૪૪૧૩૧૧
પાલડી યોગા રીધમ ૩ શ્રીનિવાસ સોસાયટી, સુવિધા શોપિંગ સેન્ટર પાસે, પાલડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૭ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૬૨૦૫૯૯
પાલડી યોગી ફિટનેસ ઝોન અને જીમ સાધનો ... ૯, મહાલક્ષ્મી સોસાયટી, મહાલક્ષ્મી પાંચ રોડ, પાલડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૭ (૯૧)-૯૮૯૮૦૭૧૯૬૭
પાલડી શ્રી વિદ્યાધર વ્યાસ યોગા બી-૭૦, શારદા સોસાયટી, પાલડી, અમદાવાદ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૬૩૨૯૭૧
પાલડી પતંજલિ ચિકિત્સાલય ૧૩, હરી કૃષ્ણ કોમ્પલેક્ષ, પાલડી-૬, પાલડી, અમદાવાદ (૯૧)-૯૮૯૮૨૨૫૩૧૧
પાલડી મુકેશ મહેતા યોગા ૪, નવપદ સોસાયટી, પાલડી, અમદાવાદ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૬૨૧૮૮૨
પાલડી દિવ્યા જીવન સંઘ સિવા હિમાવન સોસાયટી, પાલડી, અમદાવાદ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૫૭૮૨૮૯
પાલડી દિવ્યા જીવન સંઘ સિવા યોગા કેન્દ્ર હિમાવન સોસાયટી, પાલડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૭ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૫૭૮૨૮૯
પ્રહલાદનગર એ નિર્વિકલ્પ યોગા એકેડેમી ૨૦૪,ગુજરાજ એપાર્ટમેન્ટ, અમુલ પાર્લર પાસે, આણંદ નગર ક્રોસ રોડ, પ્રહલાદનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-૯૭૨૪૧૩૮૯૮૨
પ્રહલાદનગર વાઇબ્રેસન ફિટનેસ સ્ટુડિયો ૪૦૭, આશીર્વાદ કોમ્પલેક્ષ, કોર્પોરેટ રોડ પારસ, પ્રહલાદનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૬૪૧૦૦૭૬૬
1 2 3 4 5 6