અમારી સાથે જાહેરાત માટે સંપર્ક કરો : 09825646519, info@karnavatiinfo.com

જો માનવી શીખવા માગે તો એની દરેક ભૂલ એને કંઈક ને કંઈક શિખામણ આપે છે.  |   મકાન મનુષ્યના હાથ વડે બંધાય છે, પણ ઘર મનુષ્યના હૃદય વડે બંધાય છે.   |   જેવી સમજ તેવો માણસ, જેવો માણસ તેવો સમાજ. સાચી સમજ એ જ છે સાચું જીવન.

અમદાવાદ શહેરની યોગા ક્લાસિસ વિષે માહિતી


વિસ્તાર:


વિસ્તાર યોગા ક્લાસિસ સરનામું ફોન નં
પ્રહલાદનગર અનંતા વેલનેસ ૨-૩, બીજા માળે, કેમ્પસ કોર્નર ૨, પ્રહલાદનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૪૦૦૬૭૭૬૬, ૪૦૦૬૫૯૫૦-૫૩
બાપુનગર ડીઆર કિશોર ઓનલાઇન હેલ્થ કેર ૨૨ સત્યનારાયણ નગર, વિરાટનગર ચાર રસ્તા પાસે, મરઘા ફાર્મ રોડ, બાપુનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૪ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૭૬૦૬૨૨
બાપુનગર જીવન રૂપાંતર કેન્દ્ર બી-૩ ઝબુકા એવન્યુ, ચમક ચુના પાસે, ઠક્કરબાપા નગર, અમદાવાદ - ૩૮૨૩૫૦ (૯૧)-૯૮૯૮૬૧૫૩૬૦
બાપુનગર પરસાના ફિટનેસ અને જીમ સરદાર પટેલ મોલ, ત્રીજા માળે, ઠક્કરબાપાનગર, નિકોલ રોડ, બાપુનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૪ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૭૦૦૩૦૦
બાપુનગર શ્રી મુકેશ ઠક્કર યોગા બી ૪૫, શક્તીધારા સોસાયટી, બાપુનગર,અમદાવાદ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૭૩૦૩૨૮
બાપુનગર આર્ટ ઓફ લીવીંગ ૫૨, તેજેન્દ્રપાર્ક સોસાયટી, વસ્ત્રાલ રોડ, બાપુનગર, અમદાવાદ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૯૭૭૧૯૭
બાપુનગર પતંજલિ ચિકિત્સાલય ૩૮, શક્તીધારા કોમ્પલેક્ષ, દિનેશ ચેમ્બરની બાજુમાં, બાપુનગર, અમદાવાદ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૭૭૩૧૦૧
બાપુનગર પ્રાણાયામ યોગા સેન્ટર ૯/એ, સુખસાગર કોમ્પલેક્ષ, પ્રથમ માળે, બાપુનગર, અમદાવાદ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૭૩૦૩૨૮
બોડકદેવ પરસાના ફિટનેસ અને જીમ રૂદ્રા સ્ક્વેર સી બ્લોક, રાધે સુપર માર્ટ પાસે, જજીસ બંગલો ક્રોસ રોડ, બોડકદેવ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૪ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૮૭૩૨૦૦
બોડકદેવ વિક્રમ એચ મિસ્ત્રી ૨/૯ આંચલ એપાર્ટમેન્ટ, રાજપથ રો હાઉસ સામે, બોડકદેવ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૪ (૯૧)-૯૮૭૯૩૦૦૯૦૯
બોડકદેવ પરસાના ફિટનેસ અને જીમ સી, રૂદ્રા સ્ક્વેર, જજીસ બંગલો ક્રોસ રોડ, બોડકદેવ, અમદાવાદ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૮૭૩૨૦૦
બોડકદેવ માર્શલ આર્ટ્સ અર્જુન શાળા, D-૨/૩૫, બોડકદેવ, અમદાવાદ ૩૮૦૦૫૮ (૯૧)-૯૮૭૯૧૯૨૭૩૨
બોપલ અર્જુન શાળા, માર્શલ આર્ટસ ભારત બંગલો નં ૩૫, સ્ટર્લીંગ સિટી સેકટર ૨ ડી, ટ્યૂલિપ શાળા સામે, સેટેલાઈટ રોડ, બોપલ, સાણંદ-૩૮૦૦૫૮ (૯૧)-(૭૯)-૬૬૧૫૩૪૫૬
બોપલ પરસાના ફિટનેસ અને જીમ જયમાંલી શાંતિ સ્મૃતિ બિલ્ડીંગ, ભારત કોલોની સોસાયટી પાસે, બોપલ - ઘુમા રોડ, બોપલ, સાણંદ - ૩૮૦૦૫૮ (૯૧)-(૨૭૧૭)-૨૬૪૬૩૦૪૦
બોપલ પતંજલિ આરોગ્ય કેન્દ્ર ૧ ત્રિમૂર્તી કોમ્પલેક્ષ, કાલુપુર બેંક સામે, બોપલ, સાણંદ - ૩૮૦૦૫૮ (૯૧)-(૨૭૧૭)-૨૩૭૧૩૭
મણીનગર જીમ્નેસીયો દેવ દર્શન કોમ્પલેક્ષ, ત્રીજા માળે, જય હિન્દ ક્રોસ રોડ પાસે, મણીનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૮ (૯૧)-(૭૯)-૩૦૦૬૩૯૦૦
મણીનગર પરસાના ફિટનેસ અને જીમ ૩૦૧, મારૂતિ કોમ્પ્લેક્ષ, મણીનગર બસ સ્ટોપ પાસે, જૂના રેલવે સ્ટેશન પાસે, મણીનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૮ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૪૬૦૮૧૩
મણીનગર શ્રી રામક્રિષ્ના સેવા સમિતિ રામક્રિષ્ના કેન્દ્ર, જગાભાઈ પાર્ક, એલજી હોસ્પિટલ રોડ, મણીનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૮ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૪૩૦૦૩૧
મણીનગર શ્રી રવિશંકર વિદ્યા મંદિર ૧૦, નૂતન પાટીદાર સોસાયટી, જવાહર ચોક પાછળ, વલ્લભ વાડી, મણીનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૮ (૯૧)-(૭૯)-૬૫૪૪૪૩૭૬
મણીનગર પતંજલિ ચિકિત્સાલય મંદિર કોમ્પલેક્ષ, જયહિંદ ચાર રસ્તા, મણીનગર, અમદાવાદ (૯૧)-૯૪૨૭૮૫૬૧૪૮
મણીનગર સ્લીમ ડાયેટ કેન્દ્ર બી(૯૧)- માં, શ્રીલીલા સોસાયટી, દક્ષિણી મણીનગર ક્રોસ રોડ, મણીનગર, અમદાવાદ (૯૧)-(૭૯)-૬૫૨૩૧૦૯૭
મણીનગર પાવરઝોન જીમ અને આરોગ્ય કેન્દ્ર શુકુન પ્લાઝા, ચોથા માળે, મણીનગર, અમદાવાદ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૪૬૭૫૭૪
મણીનગર શેપ ઇન શોપ જીમ આરોગ્ય શીતલ પ્લાઝા, શેલતભુવન, મણીનગર, અમદાવાદ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૮૭૦૮૫૯
મણીનગર સહજા યોગા ૧, હરિભક્તિ એપાર્ટમેન્ટ, દક્ષિણી સોસાયટી, મણીનગર, અમદાવાદ ૩૮૦૦૦૮ (૯૧)-૯૯૦૯૦૦૬૪૫૪, (૯૧)-૯૪૨૭૦૨૮૧૭૨,
મણીનગર વેલકમ વેલનેસ ૧૦, દેવ દર્શન કોમ્પલેક્ષ, ત્રીજા માળે, મણીનગર, અમદાવાદ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૪૬૩૯૦૯
માણેકચોક રાજેન્દ્રકુમાર જે મોદી ૧૨૪૧ દેવની શેરી, માંડવીની પોળ, માણેકચોક, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૧ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૧૪૨૮૫૮
મેમનગર ભારત એચ સોની બ્લોક નં ઇ/૯, ૨૩૬, આમ્રકુંજ એપાર્ટમેન્ટ, ગુરુકુળ પાસે, સોનલ ક્રોસ રોડ, મેમનગર, અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૨ (૯૧)-૯૮૨૫૩૩૬૪૯૬
મેમનગર નવીનભાઈ યોગા વર્ગો જી/૩૦, ગોકુલ ફ્લેટ અને રો હાઉસ, સમર્થ સોસાયટી પાસે, મેમનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૨ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૪૯૦૬૭૩
મેમનગર પરસાના ફિટનેસ અને જીમ ૩૦૧/૪૦૧/૪૧૩, અક્ષર આર્કેડ, મેમનગર ફાયર સ્ટેશન સામે, , વિજય ક્રોસ રોડ, મેમનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૨ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૪૬૩૦૪૦
મેમનગર સત્યાનંદ યોગા / બિહાર યોગા ડી, ૮૦૪ સર્જન ટાવર, ગુરુકુળ રોડ, મેમનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૨ (૯૧)-૯૪૨૮૩૫૯૦૯૬
1 2 3 4 5 6