અમારી સાથે જાહેરાત માટે સંપર્ક કરો : 09825646519, info@karnavatiinfo.com

જો માનવી શીખવા માગે તો એની દરેક ભૂલ એને કંઈક ને કંઈક શિખામણ આપે છે.  |   મકાન મનુષ્યના હાથ વડે બંધાય છે, પણ ઘર મનુષ્યના હૃદય વડે બંધાય છે.   |   જેવી સમજ તેવો માણસ, જેવો માણસ તેવો સમાજ. સાચી સમજ એ જ છે સાચું જીવન.

અમદાવાદ શહેરની યોગા ક્લાસિસ વિષે માહિતી


વિસ્તાર:


વિસ્તાર યોગા ક્લાસિસ સરનામું ફોન નં
સેટેલાઈટ આચાર્યજી બી ૯૦૧ સગુણ કાસા, જોધપુર, પ્રેરણાતીર્થ દેરાસર પાસે, સેટેલાઈટ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૬૬૧૫૧૮૪૮
સેટેલાઈટ અક્ષર સંસ્થા સરગમ કોમ્પલેક્ષ, જોધપુર, ચંદન પાર્ટી પ્લોટ સામે, ઓફિસ નં: ૩ અને ૪, પ્રથમ માળે, સેટેલાઈટ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૧ (૯૧)-૯૮૨૪૧૦૧૩૬૪
સેટેલાઈટ ૐ યોગા કોચિંગ ઇ ૪૦૩ અભિલાષા ફ્લેટ, અશ્વમેઘ સર્કલ પાસે, રીંગ રોડ, સેટેલાઈટ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૯૨૩૬૫૯
સેટેલાઈટ જયપ્રકાશ બ્રહ્મભટ્ટ ૦૫ આલોક શોપીંગ સેન્ટર, પ્રેરણા તીર્થ દેરાસર, સેટેલાઈટ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૬૬૧૫૬૪૫૨
સેટેલાઈટ મન શરીર અને આત્મા કન્સલ્ટેશન બી ૨૦૩ ફાલ્ગુણ સોસાયટી લેન નં ૧૪, તુલસી રો હાઉસ, જોધપુર રોડ, સેટેલાઈટ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૬૬૧૫૧૨૮૬
સેટેલાઈટ ન્યૂ યોગાી આરોગ્ય ક્લબ એસ / ૨, સેલેર કર્ણાવતી એપાર્ટમેન્ટ, અંકુર સોસાયટી સામે, તુલસી રો હાઉસ પાસે, સેટેલાઈટ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-૯૮૭૯૪૨૬૩૧૧
સેટેલાઈટ પતંજલિ એસએફ, સત્ય કોમ્પલેક્ષ, બીજા માળે, આઇઓસી પેટ્રોલ પંપ પાસે, સેટેલાઈટ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-૯૮૯૮૧૬૬૨૩૯
સેટેલાઈટ રિચાર્જ ફિટનેસ સેન્ટર ૪૧૧/૪૧૨ શાંગ્રીલા આર્કેડ, શ્યામલ ક્રોસ રોડ, સેટેલાઈટ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૭૩૦૩૬૯
સેટેલાઈટ ઋષિરાજ કરાટે કૂંગફુ શાળા ન્યૂ સમર્થ માધ્યમ ઇંગલિશ શાળા, શ્યામલ ક્રોસ રોડ પાસે, માણેકબાગ રોડ, સેટેલાઈટ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-૯૮૨૪૩૫૮૭૧૮
સેટેલાઈટ યોગા અને એક્યુપ્રેસર કેન્દ્ર ૨૮, બન્સારી બંગલો, ઔડા ગાર્ડન પાસે, પ્રહલાદનગર, ગ્રીન અક્રેસ ફ્લેટ સામે, સેટેલાઈટ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૪૯૦૧૦૯૨૫
સેટેલાઈટ પતંજલિ ચિકિત્સાલય ૫૫, સત્યમ મોલ, સેટેલાઈટ, અમદાવાદ (૯૧)-૯૯૯૮૦૦૨૭૧૨
સેટેલાઈટ સ્ટુડિયો દે ફીઝીક ૨૦૧, દેવાર્ક મોલ, ઇસ્કોન મોલ, સરખેજ ગાંધીનગર હાઇવે, અમદાવાદ (૯૧)-(૭૯)-૬૫૪૪૦૮૨૧
સેટેલાઈટ ઇસ્કોન ફિટનેસ સેન્ટર ૧૦૨, શિવાલિક આર્કેડ, સેટેલાઈટ, અમદાવાદ (૯૧)-(૭૯)-૬૪૫૦૩૨૩૪
સેટેલાઈટ મોનારો ફિટનેસ સ્ટુડિયો ૪, મંગલજ્યોત શોપીંગ કોમ્પલેક્ષ, સેટેલાઈટ, અમદાવાદ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૫૬૦૧૧૯
સેટેલાઈટ પાવર પ્લસ આરોગ્ય ક્લબ શિવમ ટાવર, પ્રથમ માળે, ૧૩૨ ફીટ રીંગ રોડ, સેટેલાઈટ, અમદાવાદ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૭૬૦૭૯૩
સેટેલાઈટ માઈન્ડ.બોડી અને સોલ કન્સલ્ટેશન બી ૨૦૩, ફાલ્ગુણ સોસાયટી, જોધપુર ગામ રોડ, સેટેલાઈટ, અમદાવાદ (૯૧)-(૭૯)-૩૦૪૨૬૨૮૨
સેટેલાઈટ આર્ટ ઓફ લીવીંગ ૨૭૨, મયુર પંખ સોસાયટી, શિવરંજની ક્રોસ રોડ, સેટેલાઇટ, અમદાવાદ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૭૬૪૨૨૦
સેટેલાઈટ આર્ટ ઓફ લીવીંગ શ્રી જ્ઞાન મંદિર, શિવરંજની ક્રોસ રોડ, સેટેલાઈટ, અમદાવાદ (૯૧)-૯૮૨૪૬૩૧૦૦૬
સેટેલાઈટ આર્ટ ઓફ લીવીંગ ૨૭૨, મયુર પંખ સોસાયટી, શિવરંજની ક્રોસ રોડ, સેટેલાઈટ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૭૬૪૨૨૦, ૨૬૬૧૨૩૮૭, (૯૧)-૯૪૨૭૦૨૮૪૧૩, (૯૧)-૯૯૦૯૪૨૯૬૮૮
સેટેલાઈટ ઓમ યોગા સેન્ટર ઇ ૪૦૩, અભિલાષા ફ્લેટ્સ, સેટેલાઈટ, અમદાવાદ ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૯૨૩૬૫૯, (૯૧)-૯૮૭૯૨૭૭૯૮૫
સેટેલાઈટ શ્વાસ હેલ્થ કેર ૧, વિશ્વનાથ બિલ્ડીંગ, ગ્રાઉન્ડ ફલોર, સેટેલાઈટ, અમદાવાદ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૯૨૯૩૧૧
સોલા સ્નેહ હાઉસ ૧, મલય બંગલો, મહાલયા ૨ સામે, સરસ્વતી વિદ્યાલય પાછળ, સાયન્સ સીટી રોડ, સોલા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૬૦ (૯૧)-(૭૯)-૬૫૧૩૯૨૩૪
સોલા વાલાસ આરોગ્ય કેન્દ્ર પ્રા લિ સેન્ટર પ્લાઝા,સાર્થક શાળા સામે, સન એન સ્ટેપ ક્લબ, સોલા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૬૩ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૪૮૭૭૭૯
સોલા વાલાસ આરોગ્ય ખાનગી કેન્દ્ર સેન્ટર પ્લાઝા, ત્રીજા માળે, સોલા, અમદાવાદ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૪૮૭૭૭૯
સ્ટેડિયમ સોલ સર્ચ ૪૧/૪૨ ચૈતન્ય નગર, ગ્રાઉન્ડ ફલોર, નવજીવન સરદાર સ્ટેડિયમ, ગોલ્ડન ટ્રાયેન્ગલ રોડ નજીક, સ્ટેડિયમ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૯ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૪૬૨૬૫૦
1 2 3 4 5 6