અમારી સાથે જાહેરાત માટે સંપર્ક કરો : 09825646519, info@karnavatiinfo.com

જો માનવી શીખવા માગે તો એની દરેક ભૂલ એને કંઈક ને કંઈક શિખામણ આપે છે.  |   મકાન મનુષ્યના હાથ વડે બંધાય છે, પણ ઘર મનુષ્યના હૃદય વડે બંધાય છે.   |   જેવી સમજ તેવો માણસ, જેવો માણસ તેવો સમાજ. સાચી સમજ એ જ છે સાચું જીવન.

અમદાવાદ શહેરના ડી.જે. ગ્રુપ વિષે માહિતી


વિસ્તાર:


વિસ્તાર ડી.જે. ગ્રુપ સરનામું ફોન નં
કુબેરનગર જય વિસત ડી જે મ્યુઝિકલ બેન્ડ બંગલા વિસ્તાર, કુબેરનગર, અમદાવાદ - ૩૮૨૩૪૦ (૯૧)-૯૯૦૪૨૬૯૧૦૪
કુબેરનગર મનપસંદ ડેકોરેટર્સ સી-૮૮, સી વોર્ડ, પરભ્રમ્હા મંદિર પાસે, કુબેરનગર, અમદાવાદ - ૩૮૨૩૪૦ (૯૧)-૭૫૬૭૭૦૭૮૦૦
કુબેરનગર રાધિકા ઓર્કેસ્ટ્રા મ્યુઝિકલ ડી જે ડાન્સ જોગણી માતા મંદિર, રબારી નલિકા, બંગલો એરિયા, કુબેરનગર, અમદાવાદ - ૩૮૨૩૪૦ (૯૧)-૭૩૫૯૭૦૪૩૧૦
કુબેરનગર રોહિત ડીજે દુકાન નં ૮૬/૧, માતૃછાયા સોસાયટી, માયા સિનેમા પાછળ, કુબેરનગર, અમદાવાદ - ૩૮૨૩૪૦ (૯૧)-૯૩૭૫૪૭૦૦૪૩
કુબેરનગર સાઈનાથ ડી જે મ્યુઝિક બેન્ડ આણંદબજાર પાછળ, બંગલો એરિયા રોડ, કુબેરનગર, અમદાવાદ - ૩૮૨૩૪૦ (૯૧)-૯૫૫૮૯૯૧૮૯૫
કુબેરનગર શ્રી બાબા રામદેવ ડી જે સાઉન્ડ બંગલો એરિયા રોડ, કુબેરનગર, અમદાવાદ - ૩૮૨૩૪૦ (૯૧)-૯૯૭૮૦૬૯૩૦૮
કુબેરનગર શ્રી ગણેશ ડીજે મ્યુઝિક બેન્ડ બજાવલી ચાલીની બાજુમાં, એ વોર્ડ, કુબેરનગર, અમદાવાદ - ૩૮૨૩૪૦ (૯૧)-૯૭૨૭૪૨૫૧૬૫
કુબેરનગર શ્રી કૃષ્ણ ડીજે સાઉન્ડ ૨૦૫, એફ વર્ડ, હરીઓમ ફ્લેટ્સ સામે, કુબેરનગર, અમદાવાદ - ૩૮૨૩૪૦ (૯૧)-૯૭૧૨૮૯૭૪૩૦
કુબેરનગર વિજેતા ડી જે મ્યુઝિક બેન્ડ આણંદબજાર પાસે, બંગલો એરિયા રોડ, કુબેરનગર રેલવે ક્રોસિંગ, કુબેરનગર, અમદાવાદ - ૩૮૨૩૪૦ (૯૧)-૯૫૮૬૮૦૨૨૧૦
કૃષ્ણનગર શ્રી ગણેશ ક્રિયેશન નવા નરોડા, કૃષ્ણનગર, અમદાવાદ - ૩૮૨૩૪૬ (૯૧)-૯૯૦૯૦૨૫૩૪૧
ખાડીયા મધુરવ મ્યુઝિકલ ઓરકેસ્ટ્રા ૧૬૦૩, શ્રી રામજીસ શેરી સામે, દેના બેન્ક સામે, ખાડીયા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૧ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૧૬૨૭૯૮
ખાનપુર સ્ટાર ડેકોરેટર્સ અને ઇવેન્ટ મેનેજમેન્ટ દુકાન નં ૫, અલ્શીફા એપાર્ટમેન્ટ, પથ્થરવાળી મસ્જિદ સામે, કલ્યાણીવાળ, ખાનપુર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૧ (૯૧)-(૭૯)-૬૬૦૮૭૦૬૬
ખોડિયારનગર ન્યુ જય રણછોડ ડીજે સાઉન્ડ સમાજ નવરચના સોસાયટી, પ્રતાપનગર, ખોડિયારનગર રોડ, ખોડિયારનગર, અમદાવાદ - ૩૮૨૩૫૨ (૯૧)-૯૯૧૩૦૯૬૮૩૯
ખોડિયારનગર શુભમ ઓર્કેસ્ટ્રા અને ડીજે સાઉન્ડ ગીગેવપાર્ક, ભાગ ૨, ખોડિયારનગરની અંદર, ગાયત્રી શાળા પાસે, ખોડિયારનગર, અમદાવાદ - ૩૮૨૩૫૨ (૯૧)-૯૮૯૮૮૫૮૮૬૯
ગીતામંદિર યશ મ્યુઝિકલ ઓરકેસ્ટ્રા કૃષ્ણ મ્યુઝિક, છીપા કબ્રસ્તાન સામે, ગીતામંદિર રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૨ (૯૧)-(૭૯)-૬૬૧૫૧૧૧૪
ગુરુકુળ સાવરિયા મ્યુઝિક સાઉન્ડ એસ/૧૯, બેઝમેન્ટ, ઓક્સફોર્ડ ટાવર, નવનીત પ્રેસ સામે, જનતા આઈસ ક્રીમ પાસે, ગુરુકુળ રોડ, ગુરુકુળ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૨ (૯૧)-૯૯૨૪૭૪૬૯૭૭
ગુરુકુળ આર્ચી ડાન્સ એકેડેમી બી/૨, વિમુર્તી કોમ્પલેક્ષ, ઓક્સફોર્ડ ટાવર સામે, ગુરુકુળ રોડ, ગુરુકુળ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૨ (૯૧)-(૭૯)-૪૯૦૧૧૧૭૬
ગુરુકુળ સ્ટુડિયો મેઝ ડી-૪, સ્ટર્લીંગ પાર્ક સોસાયટી, સ્ટર્લીંગ હોસ્પિટલની પાછળ, ગુરુકુળ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૨ (૯૧)-૯૮૨૫૨૭૦૪૩૫
ઘાટલોડિયા મુંબઇ રોકર્સ બી/૯, અદિતિ પાર્ક, પાટીદાર ચોક પાસે, કે.કે. નગર ક્રોસ રોડ, ઘાટલોડિયા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૬૧ (૯૧)-૯૩૭૪૧૮૧૧૫૯
ઘાટલોડિયા વિડિઓ પારેખ સિલ્વર સ્ટાર ઓરકેસ્ટ્રા એમ-૬૫, ૭૬૬, ચાંદની એપાર્ટમેન્ટ, આકાશ ગંગા ફ્લેટ પાસે, ઘાટલોડિયા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૬૧ (૯૧)-૯૬૩૮૪૭૫૧૯૧
ઘાટલોડિયા ડીજે એફઆર ટ્વિન્સ એલ/૭, સૌન્દર્ય એપાર્ટમેન્ટ, સી.પી. નગર, અર્જુન ટાવર પાસે, ઘાટલોડિયા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૬૧ (૯૧)-૯૪૨૮૦૧૮૯૧૩
ઘોડાસર દીપેશ ભટ્ટ દ્વારા દિયા મ્યુઝિકલ નાઇટ બી/૭૭, જીવન પાર્ક સોસાયટી, સમ્રાટનગર પાસે, એનએચ ૮, ઘોડાસર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૦ (૯૧)-(૭૯)-૬૬૧૫૨૭૯૬
ઘોડાસર ડી જે સ્વસ્તિક ૨૪/૨, ચિત્રપુર સોસાયટી, પીડી પંડ્યા કોલેજ રોડ, ઘોડાસર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૦ (૯૧)-૯૭૨૩૨૦૬૭૮૯
ઘોડાસર ડીજે પાર્થ અને ડીજે ગર્ગ એ/૫, ગોકુલ એપાર્ટમેન્ટ, કેડીલા બ્રિજ રોડ, ઘોડાસર, અમદાવાદ -. ૩૮૦૦૫૦ (૯૧)-૯૮૭૯૭૩૧૧૧૬
ઘોડાસર ડીજે સ્નૂઝ ૧૦/બી, ઉર્મિલ એપાર્ટમેન્ટ, વિઠ્ઠલ નગર ટેકરા પાસે, કેડીલા ક્રોસિંગ, ઘોડાસર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૦ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૮૯૦૦૩૦
ચાંદખેડા પ્રથમ ક્રિએટિવ લિન્ક્સ ઇ/૮, તેજેન્દ્ર ૨, આઇઓસી રોડ, ચાંદખેડા, અમદાવાદ - ૩૮૨૪૨૪ (૯૧)-(૭૯)-૬૬૦૮૭૬૭૪
ચાંદખેડા સ્વીટ મેલોડીઝ ધ મ્યુઝિકલ ઓરકેસ્ટ્રા ૫૭, નક્ષત્ર કોમ્પલેક્ષ, પ્રથમ માળે, મણીપ્રભુ શાળા સામે, આઇઓસી રોડ, ચાંદખેડા, અમદાવાદ - ૩૮૨૪૨૪ (૯૧)-(૭૯)-૬૬૧૫૫૨૭૧
ચાંદખેડા ડીજે દુર્ગા કલ્પના નગર, જનતાનગર સામે, ન્યુ સીજી રોડ, ચાંદખેડા, અમદાવાદ - ૩૮૨૪૨૪ (૯૧)-૯૯૯૮૧૮૧૭૧૭
ચાંદખેડા ડીજે નિખીલ ચાંદખેડા, અમદાવાદ - ૩૮૨૪૨૪ (૯૧)-૯૫૩૭૯૬૮૦૦૭
ચાંદખેડા વિવાહ ઇવેન્ટ એ -૧૨, કમલ કુંજ સોસાયટી, આઇઓસી રોડ, ચાંદખેડા, અમદાવાદ - ૩૮૨૪૨૪ (૯૧)-૯૯૭૪૭૦૦૭૪૯
1 2 3 4 5 6 7