અમારી સાથે જાહેરાત માટે સંપર્ક કરો : 09825646519, info@karnavatiinfo.com

જો માનવી શીખવા માગે તો એની દરેક ભૂલ એને કંઈક ને કંઈક શિખામણ આપે છે.  |   મકાન મનુષ્યના હાથ વડે બંધાય છે, પણ ઘર મનુષ્યના હૃદય વડે બંધાય છે.   |   જેવી સમજ તેવો માણસ, જેવો માણસ તેવો સમાજ. સાચી સમજ એ જ છે સાચું જીવન.

અમદાવાદ શહેરના ડી.જે. ગ્રુપ વિષે માહિતી


વિસ્તાર:


વિસ્તાર ડી.જે. ગ્રુપ સરનામું ફોન નં
નવાવાડજ વિકી એન્ટરટેઈમેન્ટ સી/૭૬-૯૦૪, શ્રીનાથ એપાર્ટમેન્ટ, વ્યાસવાડી પાછળ, નવાવાડજ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૩ (૯૧)-(૭૯)-૬૬૧૫૧૭૦૨
નવાવાડજ ડી જે કાશ બી/૫, લાલબાગ સોસાયટી, એસબીઆઇ પાસે, વ્યાસ વાડી ચાર રસ્તા, નવાવાડજ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૩ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૬૪૫૧૩૨
નવાવાડજ ડીજે દર્શિત ૨/બી, યોગેશ્વર સોસાયટી, લક્ષ્મી હોસ્પિટલની પાછળ, મહેસાણા સોસાયટી સામે, નવાવાડજ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૩ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૬૪૩૪૨૫
નવાવાડજ ડીજે શશી દુકાન નં ૧, મંગલમ પાર્ક, ભાવસાર છાત્રાલય પાસે, નવાવાડજ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૩ (૯૧)-૯૯૯૮૬૭૦૮૮૪
નારણપુરા ગુરુનાનક ડીજે સાઉન્ડ દુકાન નં ૭૬, હેપી હોમ એપાર્ટમેન્ટ, શ્રદ્ધાદીપ કોમ્પલેક્ષ સામે, અંકુર રોડ, શાસ્ત્રીનગર, નારણપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૩ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૪૩૨૦૮૧
નારણપુરા પ્રસંગ મલ્ટી સેવા પ્રદાતા ૪૦૩, સર્જીકેર, નાથાલાલ કોલોની સામે, સરદાર પટેલ કોલોની, નારણપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૩ (૯૧)-(૭૯)-૬૫૪૨૫૦૪૦
નારણપુરા કૃષિર ઇવેન્ટ ૪૦૨, ઓમ ગોકુલ કોમ્પલેક્ષ, મહારાજ સમોસા સામે, સરદાર પ્રતિમા ક્રોસ રોડ, નારણપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૩ (૯૧)-(૭૯)-૪૦૦૯૮૮૦૬
નારણપુરા ડીજે ઓમુંક ૫૦/૫૯૧ સરગમ એપાર્ટમેન્ટ, સોલા રોડ પેટ્રોલ પમ્પ પાસે, નારણપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૩ (૯૧)-૯૯૨૫૨૭૫૦૬૭
નારણપુરા જય ગણેશ ઇવેન્ટ ઓર્ગેનાઈઝેશન ૮, નાયક નગર સોસાયટી, રેલવે ક્રોસિંગ પાસે, સરદાર પટેલ કોલોની, સ્વસ્તિક શાળા સામે, નારણપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૩ (૯૧)-૯૩૨૭૦૨૧૧૮૭
નારણપુરા શિવમ સેવાઓ ૯/એફ, રંગસાગર ફ્લેટ્સ, પીટી કોલેજ રોડ, નારણપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૩ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૬૩૭૧૬૫
નિર્ણયનગર ડી જે દર્શન ૮૯, માધવબાગ સોસાયટી, રામેશ્વરસિંહ મંદિર, નિર્ણયનગર, અમદાવાદ - ૩૮૨૪૮૧ (૯૧)-૭૬૦૦૦૨૨૭૯૨
પાલડી ચિન્મય મહેતા ૧૮, ગોપીનાથ એપાર્ટમેન્ટ, વિકાસ ગૃહ રોડ, વાસણા રોડ, પાલડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૭ (૯૧)-૯૮૨૫૩૯૦૧૪૦
પાલડી ડીજે કૃક્સ સી-૬, ગજરાવાલા ફ્લેટ્સ, અદાણી સીએનજી પંપ પાસે, પાલડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૭ (૯૧)-૯૦૩૩૭૬૭૭૩૯
પ્રહલાદનગર સોનિક્ક્ષ્ એન્ટરટેઈમેન્ટ ૭, સુગમ એન્કલેવ, પ્રહલાદનગર, ઔડા ગાર્ડન પાસે, કોર્પોરેટ રોડ, પ્રહલાદનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-૯૯૯૮૮૨૨૨૯૭
બાપુનગર કૃષ્ણ ડાન્સ એકેડેમી દુકાન નં ૮, સુખસાગર કોમ્પલેક્ષ, જનતા આઇસક્રીમની ઉપર, દિનેશ ચેમ્બર સામે, બાપુનગર ટોલનાકા, બાપુનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૪ (૯૧)-(૭૯)-૪૯૦૧૦૦૦૧
બાપુનગર ટાઈની ઇવેન્ટ ૭૯ ૩૧૧ ઈ કોલોની, અંબર સિનેમા સામે, ભીડભંજન હનુમાન મંદિર પાસે, બાપુનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૪ (૯૧)-(૭૯)-૬૬૧૫૨૫૪૧
બાપુનગર જસ્ટિન ડીજે ૩/૨૭, જવાહર બજાર, ઓલ્ડ પોસ્ટ ઓફિસ રોડ, બાપુનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૪ (૯૧)-૯૭૩૭૨૧૪૧૩૫
બાપુનગર રાજ મ્યુઝિક બેન્ડ ૩૨/૧૨૫, સરકારી ઇ કોલોની, અંબર વિરૂદ્ધ સિનેમા, બાપુનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૪ (૯૧)-૯૪૨૬૦૭૮૭૧૨
બાપુનગર અંકિત ડીજે સાઉન્ડ ૭૪૬/૪૯૮૪, ગુજરાત હાઉસિંગ બોર્ડ, પટેલ વાડી, બાપુનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૪ (૯૧)-૯૭૧૪૦૪૭૯૯૫
બાપુનગર ડીજે રોક્સ માર્ગા ફાર્મ પાસે, જમના નગર, બાપુનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૪ (૯૧)-૯૯૭૯૯૫૪૭૪૮
બોડકદેવ આર એન બી કાફે અને લોન્જ ૪, મારુતિ ક્રિસ્ટલ, ગ્રાઉન્ડ ફલોર, રંગોળી રેસ્ટોરેન્ટ સામે, સરખેજ ગાંધીનગર હાઇવે, બોડકદેવ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૪ (૯૧)-(૭૯)-૬૫૧૩૨૧૦૦
બોડકદેવ લિબ્રા ગ્રુપ બોડકદેવ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૪ (૯૧)-(૭૯)-૬૫૧૦૨૦૩૦
બોપલ મેઘવિક ઈવેન્ટ્સ અને એન્ટરટેઈમેન્ટ બોપલ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૮ (૯૧)-૯૬૩૮૬૧૯૪૫૬
ભૂયંગદેવ ડીજે કરણ બી/૧, શુભલક્ષ્મી એવન્યુ, સનવ્યુ ટાવર પાસે, ભૂયંગદેવ ક્રોસ રોડ, ભૂયંગદેવ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૨ (૯૧)-૯૮૨૪૩૦૩૮૩૩
મણીનગર ડીજે રોક ઓન ૩૮, લોકજીવન સોસાયટી, ન્યૂ સેવન ડેય્સ શાળા સામે, હરીપુરા બસ સ્ટેન્ડ પાછળ, મણીનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૮ (૯૧)-(૭૯)-૬૬૦૮૭૬૩૯
મણીનગર હેવન ઇવેન્ટ ૭, જીવન સાગર કોમ્પલેક્ષ, મણીનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૮ (૯૧)-૮૫૧૧૧૦૩૬૭૭
મણીનગર વૈભવ લાઇટ એન્ડ સાઉન્ડ દુકાન નં ૧, કેવલધામ સોસાયટી, ન્યુ આરાધના શાળા પાસે, આવકાર હોલની સામે, મણીનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૮ (૯૧)-૯૮૨૫૩૯૪૯૯૧
મણીનગર રિધમ સ્ટાર્સ ઓર્કેસ્ટ્રા ૭, સદગુરુ એપાર્ટમેન્ટ, ખોખરા, બાલ ભવન રોડ, મણીનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૮ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૭૬૨૮૩૬
મણીનગર નવચેતન આંતરરાષ્ટ્રીય ઇવેન્ટ આયોજક ૧-એ, મહાલક્ષ્મી સેન્ટર, રામબાગ, રામકૃષ્ણ પાર્ટી પ્લોટ પાસે, મણીનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૮ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૪૩૨૮૩૪
મણીનગર ડીજે કેપીએમ દુકાન નં ૩, ભુલાભાઈ પાર્ક, મણીનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૮ (૯૧)-૯૬૨૪૯૧૪૧૧૧
1 2 3 4 5 6 7