અમારી સાથે જાહેરાત માટે સંપર્ક કરો : 09825646519, info@karnavatiinfo.com

જો માનવી શીખવા માગે તો એની દરેક ભૂલ એને કંઈક ને કંઈક શિખામણ આપે છે.  |   મકાન મનુષ્યના હાથ વડે બંધાય છે, પણ ઘર મનુષ્યના હૃદય વડે બંધાય છે.   |   જેવી સમજ તેવો માણસ, જેવો માણસ તેવો સમાજ. સાચી સમજ એ જ છે સાચું જીવન.

અમદાવાદ શહેરના ડી.જે. ગ્રુપ વિષે માહિતી


વિસ્તાર:


વિસ્તાર ડી.જે. ગ્રુપ સરનામું ફોન નં
મણીનગર મિલિન્દ નેરકાર ૪, અમીગંગા એપાર્ટમેન્ટ, નરનારાયણ સોસાયટી પાસે, દક્ષિણી સોસાયટી, મણીનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૮ (૯૧)-૯૦૩૩૭૭૨૫૩૧
મેઘાણીનગર ડી જે ફ્રેન્ડ્સ ૧૨, જોગેશ્વરી, આશિષનગર પાછળ, મેઘાણીનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૬ (૯૧)-૯૦૯૯૮૦૨૦૩૬
મેઘાણીનગર ડીજે ઔકીલ લાલકૃપા જનરલ સ્ટોર, કલાપીનગર, લાસ્ટ બસ સ્ટોપ, અમદાવાદ, મેઘાણીનગર સામે, મેઘાણીનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૬ (૯૧)-૯૯૯૮૨૭૨૦૯૨
મેઘાણીનગર ડીજે ધર્મેન્દ્ર ૧૨૦/૨૮૬૨, જીએચબી કોલોની, મેઘાણીનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૬ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૬૮૪૨૪૪
મેઘાણીનગર ડીજે નિલેશ રાધે કોમ્પલેક્ષ, ગ્રાઉન્ડ પાસે, મીના બઝાર રોડ, મેઘાણીનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૬ (૯૧)-૯૮૨૪૫૩૮૨૧૩
મેમનગર સાયક્લોન ડિસ્કોથેક બીજા માળે, આર-થ્રી મોલ, માનવ મંદિર સામે, ડ્રાઇવ ઇન રોડ, મેમનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૨ (૯૧)-૯૯૯૮૮૦૧૧૫૩
મેમનગર બચ્ચા પાર્ટી ૨, અનંત એપાર્ટમેન્ટ, માનવ મંદિર પાસે, ગુરુકુળ રોડ, મેમનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૨ (૯૧)-૮૮૬૬૦૦૧૧૧૪
મેમનગર ડીજે ક્ષિતિજ ૭, તીર્થનગર, ભાગ -૨, એચબીકે શાળા પાસે, ન્યુ નિકિતા પાર્ક સોસાયટી સામે, મેમનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૨ (૯૧)-૯૮૯૮૨૧૯૦૨૪
રાજકોટ પેરેડાઈઝ ઈવેન્ટ્સ મેનેજમેન્ટ પ્રથમ માળે, ફાતિમા મંઝિલ, સદર બજાર, નૂતન પ્રેસ રોડ, રાજકોટ હો, રાજકોટ - ૩૬૦૦૦૧ (આ પણ અમદાવાદ યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ) (૯૧)-૯૮૨૪૮૪૭૭૩૫
રાણીપ કબીર એન્ટરટેઈમેન્ટ નિર્મળ ભવન 'એ/૨, વૃંદાવન ટેનામેન્ટ, જીએસટી રેલવે ક્રોસિંગ રોડ પાસે, રાણીપ, અમદાવાદ - ૩૮૨૪૭૦ (૯૧)-(૭૯)-૬૬૧૫૬૩૬૫
રાયપુર ડી જે કૃણાલ રાયપુર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૧ (૯૧)-૯૮૨૪૩૮૩૦૫૩
રાયપુર મ્યુઝિક માય લાઈફ રાયપુર દરવાજા પાસે, પોલીસ સ્ટેશન સામે, રૂગ્નાથ્પુરાની પીઠ, રાયપુર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૧ (૯૧)-૮૪૦૧૧૧૯૬૧૪
રીલીફરોડ કમળ રેડિયો પેલેસ રેડિયો બજાર, લખી ઇલેક્ટ્રીક પાસે, રીલીફરોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૧ (૯૧)-(૭૯)-૩૦૨૨૬૦૮૩
વટવા ડી જે બજાઓ ડી-૪૦૨, તનકર આવાસ, વટવા, અમદાવાદ - ૩૮૨૪૪૦ (૯૧)-૯૭૨૩૦૬૮૭૮૨
વટવા ડોલી સાઉન્ડ સેવા અને ડીજે વસીમ ૯૫ / એ, વટવા રેલવે કોલોની, વિન્ઝોલ કચેરી પાસે, વટવા, અમદાવાદ - ૩૮૨૪૪૦ (૯૧)-૯૯૦૪૪૧૬૭૬૩
વટવા ડીજે શૈલેષ આર પટેલ પુષ્પક કોમ્પલેક્ષ, ખારાવાલા ફેક્ટરી, વટવા, અમદાવાદ - ૩૮૨૪૪૦ (૯૧)-૯૮૯૮૫૦૨૮૫૯
વસ્ત્રાપુર ફ્યુઝન ઇવેન્ટ ૨૦, શ્રી રંગ વિલા રો હાઉસ, એલજે કોલેજ પાસે, વસ્ત્રાપુર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૬૬૧૫૪૬૨૦
વસ્ત્રાપુર સાઉન્ડ ટનલ ૧૨૫, સનરાઇઝ મોલ, પ્રથમ માળે, માનસી ક્રોસ રોડ પાસે, વસ્ત્રાપુર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૪૯૦૧૨૦૫૩
વસ્ત્રાપુર ડીજે નિહાર ૧૨, મિલેનિયમ પ્લાઝા, પ્રથમ માળે, બાલાજી કોમ્પલેક્ષ અને માનસી ક્રોસ રોડ પાસે, વસ્ત્રાપુર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૬૬૧૫૫૨૫૯
વસ્ત્રાપુર કન્સેપ્ટ ઇ અને સી ૪૨૫, સુપર પ્લાઝા, સંદેશ પ્રેસ રોડ, વસ્ત્રાપુર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૬૬૧૫૪૫૩૯
વસ્ત્રાપુર ડીજે કૃણાલ દુકાન નં ૨૪, ગુલાબ ટાવર, જેજી કોલેજ પાસે, વસ્ત્રાપુર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૭૫૪૪૭૫
વસ્ત્રાપુર આર એમ ઇવેન્ટ બી/૨, વૃંદાવન એપાર્ટમેન્ટ, નેહારુપાર્ક, વસ્ત્રાપુર તળાવ પાસે, વસ્ત્રાપુર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-૯૯૭૯૯૬૦૭૩૩
વસ્ત્રાલ ડી જે નિક એ/૨૨, ગ્રીનપાર્ક સોસાયટી, અજય ટેનામેન્ટ પાસે, ભાગ ૫, વસ્ત્રાલ રોડ, વસ્ત્રાલ, અમદાવાદ - ૩૮૨૪૧૮ (૯૧)-૯૯૭૪૯૦૪૫૦૭
વસ્ત્રાલ ડીજે કિંગ ૯, યોગેશ્વર પાર્ક ડુપ્લેક્સ, પાંજરાપોળ સામે, વસ્ત્રાલ, અમદાવાદ - ૩૮૨૪૧૮ (૯૧)-૯૭૨૩૧૩૨૦૧૦
વસ્ત્રાલ ડીજે કૃષ્ણ ૪, દેવીકૃપા સોસાયટી, ગોપી બંગલો સામે, મહાદેવ નગર, વસ્ત્રાલ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૬ (૯૧)-૯૮૨૫૩૯૦૦૯૭
વાસણા કરિયર પાથ ૧૪/બી, રીતુરાજ કોમ્પલેક્ષ, વાસણા રોડ, તક્ષશિલા કોમ્પલેક્ષ સામે, અમદાવાદ - ૩૯૦૦૦૭ (૯૧)-૯૦૯૯૫૮૮૪૫૫
વેજલપુર ડીજે મૌલિક એમ/૧૦૬, શ્રીનંદ નગર, ભાગ ૩, જૈન દેરાસર સામે, સોનલ સિનેમા રોડ, વેજલપુર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૧ (૯૧)-૯૩૨૮૯૩૪૦૯૪
વેજલપુર ફોર સાઇડ ગ્રુપ એફ/૫, બીજા માળે, શ્રીનંદ નગર, ભાગ ૪, વેજલપુર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૧ (૯૧)-૯૪૨૭૮૦૧૩૯૧
વેજલપુર શ્રીજી સાઉન્ડ પ્રથમ માળે, ૨/૩, કહાન કોમ્પલેક્ષ, શ્રેયસ કોમ્પલેક્ષ સામે, વેજલપુર થી સોનલ રોડ બાજુ, વેજલપુર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૧ (૯૧)-૯૬૬૨૨૬૪૧૪૩
વેજલપુર શુભ પ્રસંગ જે/૩૦૨, શ્રી નંદનગર, ભાગ ૪, વેજલપુર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૧ (૯૧)-૯૭૧૨૦૭૦૬૦૦
1 2 3 4 5 6 7