અમારી સાથે જાહેરાત માટે સંપર્ક કરો : 09825646519, info@karnavatiinfo.com

જો માનવી શીખવા માગે તો એની દરેક ભૂલ એને કંઈક ને કંઈક શિખામણ આપે છે.  |   મકાન મનુષ્યના હાથ વડે બંધાય છે, પણ ઘર મનુષ્યના હૃદય વડે બંધાય છે.   |   જેવી સમજ તેવો માણસ, જેવો માણસ તેવો સમાજ. સાચી સમજ એ જ છે સાચું જીવન.

અમદાવાદ શહેરના ડી.જે. ગ્રુપ વિષે માહિતી


વિસ્તાર:


વિસ્તાર ડી.જે. ગ્રુપ સરનામું ફોન નં
શાહપુર ડીજે વિનીત ૨૯૨/૭/સી, શાસ્ત્રી ઉદ્યોગ નગર, વાડીલાલ આઇસક્રીમ ફેક્ટરી પાસે, તાવડીપુરા, શાહપુર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૨ (૯૧)-૮૧૨૮૪૬૦૮૬૮
શાહપુર શ્રી ચામુંડા સાઉન્ડ અને ડીજે ૭૪/૧, કરણવાડી, શાહપુર ગેટની બહાર, લાલાકાકા હોલ સામે, શાહપુર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૨ (૯૧)-૯૮૯૮૫૦૫૯૫૯
શાહીબાગ ડીજે મીત ૪૭, શુભ કોમ્પલેક્ષ, રાજસ્થાન હોસ્પિટલ સામે, શાહીબાગ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૪ (૯૧)-૯૬૦૧૧૨૮૮૧૭
શાહીબાગ ડીજે જીત ૩૩, પટેલ સોસાયટી, ઈન્દિરા બ્રિજ પાસે, એરપોર્ટ પાસે, શાહીબાગ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૪ (૯૧)-૯૯૨૪૯૮૦૩૨૪
શાહીબાગ ડીજે ગણેશ એડવાન્સ મીલની પાછળ, મેઘાણી નગર, શાહીબાગ રોડ, શાહીબાગ રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૪ (૯૧)-૮૧૪૧૬૪૯૨૪૯
શાહીબાગ ડીજે સેંકી ૪૮/૧, ગિરધરનગર સોસાયટી, સુજાતા ફ્લેટ પાસે, શાહીબાગ ચોકડી, શાહીબાગ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૪ (૯૧)-૯૪૨૮૧૦૭૨૬૦
સરખેજ ડીજે રોકસાન ૧૬, સપર કોમ્પલેક્ષ, પ્રથમ માળે, સરખેજ પોલીસ સ્ટેશન સામે, સરખેજ ઢાળ, સરખેજ, અમદાવાદ - ૩૮૨૨૧૦ (૯૧)-૯૯૭૪૬૫૬૧૪૩
સરદારનગર-હાંસોલ ડીજે યુકે આર ગ્રુપ ૮૨૮ / ભીલવાસ, આંબાવાડી, સરદારનગર, હાંસોલ, અમદાવાદ - ૩૮૨૪૭૫ (૯૧)-૮૭૩૩૦૭૧૩૧૭
સરસપુર પપ્પુ મિલાન બેન્ડ ૧૨, મનોરથ કોમ્પલેક્ષ, મિલાન સિનેમા, હરી ભાઈ ગોદાની રોડ, સરસપુર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૮ (૯૧)-૭૬૯૮૯૦૨૨૧૯
સહીજપુર બોઘા ડીજે ટારઝન એલ ૪૩/૫૦૫, અભિનવ એપાર્ટમેન્ટ, જૈન દેરાસર સામે, કૃષ્ણ નગર ક્રોસ રોડ, સહીજપુર બોઘા, અમદાવાદ - ૩૮૨૩૪૫ (૯૧)-(૭૯)-૪૯૦૧૨૪૦૪
સાબરમતી આર્મ્સ ઇવેન્ટ સ્ટુડિયો ૨૭, એ ચિંતામણી સોસાયટી, રામનગર, સાબરમતી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૫ (૯૧)-૭૩૮૩૫૮૧૮૦૮
સાબરમતી ડીજે આર્ક ડી-૯, દેવભૂમિનગર ૨, વલ્લભપાર્ક, ડી કેબિન, સાબરમતી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૫ (૯૧)-૮૪૦૧૪૯૭૦૦૨
સાબરમતી ડીજે અભિ ૪૪, મહુડી મહાવીર સોસાયટી, તેજેન્દ્ર ૧ની અંદર, ડી કેબિન, સાબરમતી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૫ (૯૧)-૯૦૧૬૬૨૦૫૪૪
સીજી રોડ ઝોર્બા એન્ટરટેઈમેન્ટ ૨૦૬, શૈલ બિલ્ડિંગ, ગીરીશ કોલ્ડડ્રિંક પાછળ, સીજી રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૯ (૯૧)-(૭૯)-૬૬૧૫૨૬૪૯
સીજી રોડ ડીજે યશ એ-૨, સહજાનંદ કોમ્પલેક્ષ, સ્વસ્તિક ક્રોસ રોડ, ભગવતી ચેમ્બરની પાછળ, સીજી રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૯ (૯૧)-૯૮૭૯૮૧૦૨૧૪
સીજી રોડ શાન સલાહકાર ૪૦૩, અનુજ કોમ્પલેક્ષ, ગીરીશ કોલ્ડ ડ્રિંક ઉપર, સીજી રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૯ (૯૧)-૯૮૯૮૩૫૧૮૧૦
સીજી રોડ બ્લૂઝ ઈવેન્ટ્સ અને પ્રોમોશન નવરંગ બિલ્ડીંગ, ત્રીજા માળે, પિઝા હટ સામે, સ્વસ્તિક ક્રોસ રોડ, સીજી રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૯ (૯૧)-૯૮૯૮૭૦૬૭૯૫
સીજી રોડ ડીજે જય બીજા માળે, ફ્રીઝલેન્ડ હોટેલ પાસે, શિવમ કોમ્પ્લેક્ષ, સીજી રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૯ (૯૧)-૯૦૯૯૧૪૪૦૦૦
સીજી રોડ નવકાર સર્વિસીસ ૨૦૬/શીલ બિલ્ડિંગ, સીજી રોડ ઓફ, સીજી રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૯ (૯૧)-૯૩૨૮૦૦૧૦૯૦
સેટેલાઇટ ડી જે રાજન ધ ગેમ બ્લોક એ/૧૦૦૧, પ્રેરણા વિરાજ ૨ ટાવર, ચંદન પાર્ટી પ્લોટ સામે, પ્રેરણાતીર્થ દેરાસર પાસે, જોધપુર, સેટેલાઇટ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૧ (૯૧)-૯૮૨૪૦૮૫૬૩૯
સેટેલાઈટ ક્રેઝી બિટ્સ ૬, પ્રથમ માળે, મહારાજા કોમ્પલેક્ષ, કિર્તી સાગર અને બાલાજી રેસ્ટોરેન્ટ સામે, જોધપુર, પ્રેરણા તીર્થ રોડ, સેટેલાઈટ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૯૨૪૮૮૮, +(૯૧)-૯૪૨૬૬૭૯૮૮૮
સેટેલાઈટ ક્રિષ્ના ઇવેન્ટ અને લગ્ન આયોજનકર્તા ૧૧૦, નાલંદા કોમ્પલેક્ષ, માનસી ટાવર પાસે, કર્ણાવતી પગરખા સામે, સેટેલાઈટ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૬૬૧૫૧૫૧૮
સેટેલાઈટ અ સ્ક્વેર માર્કોમ સોલ્યુશન્સ ૧, હરિવિલા રો હાઉસ સોસાયટી, સીમા હોલ સામે, ૧૦૦ ફુટ રોડ, શ્યામલ પ્રહલાદનગર ગાર્ડન રોડ, સેટેલાઈટ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૪૦૦૮૧૪૬૯
સેટેલાઈટ ડીજે રીશી નૃત્યનિર્દેશક અને ઇવેન્ટ આયોજક શ્યામલ ક્રોસ રોડ, સેટેલાઈટ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-૯૮૭૯૫૭૨૯૨૮
સેટેલાઈટ ડીજે વી ૩, પ્રેરણાતીર્થ સોસાયટી, રોઝવૂડ ફ્લેટ્સ સામે, જોધપુર ક્રોસ રોડ, સેટેલાઈટ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-૯૮૨૪૦૭૩૫૦૦
સેટેલાઈટ ડીજે અભિજિત ૮, રેવતી ટાવર, રામદેવનગર રોડ પાસે, સેટેલાઇટ પોલીસ સ્ટેશન સામે, સેટેલાઈટ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-૯૮૯૮૦૬૬૫૫૬
સેટેલાઈટ ડીજે નેક્સ્ટ ૧૩૫, પોપ્યુલર સેન્ટર, મેડીલીંક હોસ્પિટલ, શ્યામ ક્રોસ રોડ, સેટેલાઈટ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-૯૮૯૮૮૭૪૮૯૧
સેટેલાઈટ ડીજે વિકાસ ૧૩૫/બી, પોપ્યુલર સેન્ટર, શ્યામલ ક્રોસ રોડ ૧૩૨ ફૂટ રીંગ રોડ, સેટેલાઈટ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-૯૦૯૯૦૭૩૨૭૨
સેટેલાઈટ કર્મ એન્ટરટેઈમેન્ટ ૪૫, પ્રેરણાતીર્થ બંગલો, ભાગ ૧, જોધપુર, રોઝવૂડ એસ્ટેટની પાછળ, સેટેલાઈટ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૪૦૦૩૪૨૫૩
સેટેલાઈટ નરેશ ડીજે ૨, ઓમ ટાવર સંકુલ, બેઝમેન્ટ, જોધપુર ચાર રસ્તા, સેટેલાઈટ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-૯૯૯૮૩૪૦૯૬૮
1 2 3 4 5 6 7