અમારી સાથે જાહેરાત માટે સંપર્ક કરો : 09825646519, info@karnavatiinfo.com

જો માનવી શીખવા માગે તો એની દરેક ભૂલ એને કંઈક ને કંઈક શિખામણ આપે છે.  |   મકાન મનુષ્યના હાથ વડે બંધાય છે, પણ ઘર મનુષ્યના હૃદય વડે બંધાય છે.   |   જેવી સમજ તેવો માણસ, જેવો માણસ તેવો સમાજ. સાચી સમજ એ જ છે સાચું જીવન.

અમદાવાદ શહેરના ડી.જે. ગ્રુપ વિષે માહિતી


વિસ્તાર:


વિસ્તાર ડી.જે. ગ્રુપ સરનામું ફોન નં
ચાંદખેડા ડીજે જીત સરસ્વતી નગર, આઇઓસી રોડ, ચાંદખેડા, અમદાવાદ - ૩૮૨૪૨૪ (૯૧)-૯૦૬૭૮૯૮૩૦૨
ચાંદખેડા ડેવિલ્સ ગ્રુપ ચાંદખેડા, અમદાવાદ - ૩૮૨૪૨૪ (૯૧)-૯૪૨૬૩૧૧૭૩૪
ચાંદખેડા ડીજે પંકજ ૨૧૦, હાઇવે મોલ, ચાંદખેડા બસ સ્ટેન્ડ નજીક, ચાંદખેડા, અમદાવાદ - ૩૮૨૪૨૪ (૯૧)-૯૯૯૮૪૧૦૩૯૫
ચાંદખેડા રેડ્ચેરી ઈવેન્ટ્સ એ/૩૦૧, ત્રિશલા ફ્લેટ્સ, સાકાર શાળા સામે, ન્યૂ સીજી રોડ, ચાંદખેડા, અમદાવાદ - ૩૮૨૪૨૪ (૯૧)-૯૮૨૪૧૬૩૩૨૧
ચાંદખેડા સ્કાય એકેડમી ડી/૧૦૫, કરિશ્મા એવન્યુ, સ્નેહ પ્લાઝા, આઇઓસી રોડ, ચાંદખેડા, અમદાવાદ - ૩૮૨૪૨૪ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૫૭૩૨૬૦
ચાંદલોડિયા બી વી સાઉન્ડ ૩, શિલ્પાન સોસાયટી, તળાવ પાસે, ચાંદલોડિયા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૬૧ (૯૧)-(૭૯)-૬૬૦૮૭૮૯૫
ચાંદલોડિયા મેડ ઇન અમદાવાદ ૧૨, શાલીભદ્ર સોસાયટી, ગિરિરાજ સોસાયટી પાસે, અર્જુન આશ્રમરોડ, ચાંદલોડિયા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૬૧ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૬૨૦૨૨૫
જીવરાજપાર્ક ડીજે ખીલાન સી/૩, સહવાસ એપાર્ટમેન્ટ, ટીવી ૯ પાસે, જીવરાજપાર્ક, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૧ (૯૧)-(૭૯)-૪૯૦૧૨૪૪૨
જીવરાજપાર્ક ડીજે યશ બ્લોક-૫, એ/૧૯, પારુલ એપાર્ટમેન્ટ, વિશ્વમિત્રા સોસાયટી પાછળ, જીવરાજપાર્ક, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૧ (૯૧)-૯૩૭૪૩૭૪૪૨૦
જુના વાડજ વિજય ડેકોરેટર્સ ૭૦/એ, શોરબજી કમ્પાઉન્ડ, જુના વાડજ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૩ (૯૧)-(૭૯)-૬૬૧૫૪૫૬૬
જોધપુર ડીજે તારલ ૪૫ પ્રેરણાતીર્થ બંગલો, પ્રેરણાતીર્થ દેરાસર પાસે, જોધપુર ટેકરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-૯૮૨૫૦૨૪૨૫૩
જોધપુર કર્મ ડીજે ૪૫, પ્રેરણાતીર્થ બંગલો, ભાગ ૧, રોઝવૂડ ટાવર પાસે, પ્રેરણાતીર્થ દેરાસર સામે, જોધપુર ટેકરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-૯૮૨૫૦૨૪૨૫૩
ઠક્કરબાપાનગર જય જુલેલાલ ડીજે સાઉન્ડ ૧ અને ૨ પ્રકાશ સ્ટ્રીટ, પડીબાઈ મંદિર પાસે, ઠક્કરબાપાનગર, અમદાવાદ - ૩૮૨૩૫૦ (૯૧)-(૭૯)-૪૯૦૧૦૭૬૫
ઠક્કરબાપાનગર ડીજે પાર્થ એ/૧૧, સર્વોદય સોસાયટી, ત્રિમૂર્તી કોમ્પલેક્ષ પાસે, ઠક્કરબાપાનગર, અમદાવાદ - ૩૮૨૩૫૦ (૯૧)-૮૧૨૮૫૯૦૮૭૮
ઠક્કરબાપાનગર રાધેકૃષ્ણ ડીજે પ્રોવાઈડર બ્લોક નં ૫૪, રાજવીર સોસાયટી, નેશનલ હાઇવે ૮, ઠક્કરબાપાનગર, અમદાવાદ - ૩૮૨૩૫૦ (૯૧)-(૭૯)-૬૫૪૫૨૬૦૯
થલતેજ રીવાઇન્ડ ડિસ્કોથેક ૫૦૩, ચોથા માળે, હિમાલયા મોલ, ડ્રાઈવ ઇન રોડ, થલતેજ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૨ (૯૧)-૯૭૨૨૧૨૯૦૩૩
થલતેજ પિનાકીન સગેસ ઈવેન્ટ્સ અને એન્ટરટેઈમેન્ટ ૯૦૧, જે.બી. ટાવર, દુરદર્શન ટાવર સામે, સાલ હોસ્પિટલ પાસે, ડ્રાઈવ ઇન રોડ, થલતેજ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૨ (૯૧)-૯૬૦૧૫૦૨૨૨૧
દરિયાપુર એકેકેએસ મ્યુઝિક પ્રોડક્શન ત્રીજા માળે, ૧૬૯૫, ખોડિયા સદન, કડીયાનાકા, નવા તળિયા ની પોલ, દરિયાપુર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૧ (૯૧)-૯૯૨૪૫૫૫૫૨૫
દાણીલીમડા ડી જે મિલાન ૯, રાજુ એપાર્ટમેન્ટ, ગ્રીન ક્રોસ સોસાયટી પાસે, શાળા નં ૯ & ૧૦ સામે, દાણીલીમડા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૮ (૯૧)-૯૯૦૪૬૬૭૫૧૬
નરોડા લક્ષ્મી કેબલ એન્ડ ડી જે સાઉન્ડ ૩૩, કર્મશક્તિ શોપિંગ, પાર્શ્વનાથ ટાઉનશીપ પાસે, નરોડા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૫ (૯૧)-૯૩૨૭૭૨૯૬૧૯
નરોડા દાતાર ડીજે સાઉન્ડ અને લેપટોપ રૂધ્રાક્ષ હોસ્પિટલ પાસે, પાટિયા, નેશનલ હાઇવે ૮, નરોડા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૫ (૯૧)-૯૧૭૩૦૪૧૦૮૦
નરોડા દિપક સાઉન્ડ સિસ્ટમ સૈજપુર બોઘા ટાવર પાસે, નરોડા રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૫ (૯૧)-૯૯૧૩૩૩૦૯૪૮
નરોડા સાઈનાથ કેટરર્સ અને મેનેજમેન્ટ કે-૧/૬૭, નવી મધુરિકા પાર્ક, નોબલ નગર એરપોર્ટ રોડ, નરોડા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૮૧૪૭૯૫
નરોડા સુરસંગમ ઓર્કેસ્ટ્રા એ/૫, પ્રતીક એપાર્ટમેન્ટ, કર્મ ભૂમિ સોસાયટી સામે, ગોપાલ ચોક, નરોડા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૫ (૯૧)-૯૦૧૬૭૮૨૧૩૩
નવરંગપુરા યશ ઇવેન્ટ અને એન્ટરટેઇનમેન્ટ કો એ/૨, સહજાનંદ કોમ્પલેક્ષ, ભગવતી ચેમ્બર પાછળ, સીજી રોડ, નવરંગપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૯ (૯૧)-(૭૯)-૬૬૧૫૫૩૬૦
નવરંગપુરા સેલિબ્રેશન એન્ટરટેઈમેન્ટ સોલ્યુશન ૧, પ્રવિણ એપાર્ટમેન્ટ્સ, હોટેલ ક્લાસિક ગોલ્ડ પાછળ, સેન્ટ ઝેવિયર્સ કોલેજ રોડ, નવરંગપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૯ (૯૧)-(૭૯)-૬૬૦૮૭૧૫૨
નવરંગપુરા શો ક્રાફ્ટ ઇવેન્ટ યુ/૫, સ્વસ્તિક હાઉસ, મુક્તજીવન કલર લેબ સામે, નવરંગપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૯ (૯૧)-૯૮૨૫૧૬૨૭૪૪
નવરંગપુરા ડીજે રોલ્સ ૨, રેઈન્બો કોમ્પલેક્ષ, ગ્રાઉન્ડ ફલોર, ઓલ્ડ હાઇ કોર્ટ ક્રોસિંગ પાસે, મુક્તજીવન કલર લેબ સામે, સ્ટેડિયમ સર્કલ, નવરંગપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૯ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૪૬૬૭૪૨
નવરંગપુરા ડીજે રોકી ૨૦૬, શૈલ કોમ્પલેક્ષ, ગીરીશ કોલ્ડ ડ્રિંકની પાછળ, નવરંગપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૯ (૯૧)-૯૯૨૫૧૪૬૯૯૮
નવરંગપુરા ટી.એ. ઈવેન્ટ્સ અને એન્ટરટેઈમેન્ટ પ્લોટ નં ૨૨૪/૩, સિંદૂર સોસાયટી, ઈશ્વર ભવન પાસે, નવરંગપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૯ (૯૧)-૯૮૨૪૯૯૦૬૯૧
1 2 3 4 5 6 7