અમારી સાથે જાહેરાત માટે સંપર્ક કરો : 09825646519, info@karnavatiinfo.com

જો માનવી શીખવા માગે તો એની દરેક ભૂલ એને કંઈક ને કંઈક શિખામણ આપે છે.  |   મકાન મનુષ્યના હાથ વડે બંધાય છે, પણ ઘર મનુષ્યના હૃદય વડે બંધાય છે.   |   જેવી સમજ તેવો માણસ, જેવો માણસ તેવો સમાજ. સાચી સમજ એ જ છે સાચું જીવન.

અમદાવાદ શહેરના ડી.જે. ગ્રુપ વિષે માહિતી


વિસ્તાર:


વિસ્તાર ડી.જે. ગ્રુપ સરનામું ફોન નં
સેટેલાઈટ નેક્સ્ટ ઇવેન્ટ ૧૪૦, પોપ્યુલર પ્લાઝા, શ્યામલ ક્રોસ રોડ પાસે, સેટેલાઈટ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-૯૮૨૫૩૩૧૦૦૨
હાટકેશ્વર ડી જે ચીરાગ ૨૧/૨૪૮, ન્યૂ કર્ણાવતી એપાર્ટમેન્ટ, હાટકેશ્વર સર્કલ, હાટકેશ્વર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૬ (૯૧)-૮૫૩૦૯૪૩૫૮૯
હાંસોલ ડી જે વરૂણ બેન્ડ સાંઇબાબાનું મંદિર પાસે, સરદારનગર, સરદારનગર એરપોર્ટ રોડ, હાંસોલ, અમદાવાદ - ૩૮૨૪૭૫ (૯૧)-૯૭૧૪૯૧૦૨૭૩
હાંસોલ ડી જે જે એસ દુકાન નં ૪૩, આંબાવાડી, સરદારનગર, હાંસોલ, અમદાવાદ - ૩૮૨૪૭૫ (૯૧)-૯૩૭૬૧૪૬૬૪૪
હાંસોલ ડીજે એમ કે ૪, ઓમ એવન્યુ, મહારથી સોસાયટી સામે, હાંસોલ, અમદાવાદ - ૩૮૨૪૭૫ (૯૧)-૯૭૩૭૬૮૯૯૨૨
હાંસોલ ડીજે પિંકુ સરદારનગર તલાવડી, એરપોર્ટ રોડ, હાંસોલ, અમદાવાદ - ૩૮૨૪૭૫ (૯૧)-૯૯૭૪૭૬૮૫૮૫
1 2 3 4 5 6 7