અમારી સાથે જાહેરાત માટે સંપર્ક કરો : 09825646519, info@karnavatiinfo.com

જો માનવી શીખવા માગે તો એની દરેક ભૂલ એને કંઈક ને કંઈક શિખામણ આપે છે.  |   મકાન મનુષ્યના હાથ વડે બંધાય છે, પણ ઘર મનુષ્યના હૃદય વડે બંધાય છે.   |   જેવી સમજ તેવો માણસ, જેવો માણસ તેવો સમાજ. સાચી સમજ એ જ છે સાચું જીવન.

અમદાવાદ શહેરના બાળરોગ નિષ્ણાત વિષે માહિતી


વિસ્તાર:


વિસ્તાર બાળરોગ નિષ્ણાત સરનામું ફોન નં
શાહીબાગ ડૉ. અનિલ ખત્રી જીવનદીપ હોસ્પિટલ, કૃષ્ણ દૂધ ઘરની ઉપર, ૩ માધવબાગ એપાર્ટમેન્ટ, પોલીસ કમિશનર ઓફીસની સામે, શાહીબાગ, અમદાવાદ. - ૩૮૦૦૦૪ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૬૨૬૧૪૮
શાહીબાગ ડો ગૌતમ જૈન સી ૨૦૧, અરીહંત નગર, કચ્છી ભવન સામે, રાજસ્થાન હોસ્પિટલ સામે, શાહીબાગ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૪ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૮૬૩૬૬૮
શાહીબાગ ડો જગદીશ પટેલ આણંદ મલ્ટી સ્પેસીયાલીટી હોસ્પિટલ્સ પ્રા લિમિટેડ, વ્હાઈટ હાઉસ, રાજસ્થાન હોસ્પિટલની સામે, શાહીબાગ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૪ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૮૬૮૬૮૧
શાહીબાગ ડૉ. શૈલેશ ગર્ગ રેશમબાઈ હોસ્પિટલ, રાજસ્થાન હોસ્પિટલ સામે, શાહીબાગ, શાહીબાગ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૪ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૮૬૩૪૪૪
શાહીબાગ ગાયત્રી પરિવાર ટ્રસ્ટ ગાયત્રી શક્તિપીઠ, સર્કિટ હાઉસ સામે, શાહીબાગ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૪ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૮૬૩૬૬૭
શાહીબાગ ગેરા બાળકોની હોસ્પિટલ ૩, ધનલક્ષ્મી એસ્ટેટ, પોલીસ કમિશનર ઓફિસ પાસે, શાહીબાગ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૪ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૬૨૧૨૯૬
શાહીબાગ જીલ બાળકોના હોસ્પિટલ નવાન ચંદ્ર પાર્ક સોસાયટી, વિઠ્ઠલ નગર ક્રોસ રોડ સામે, સિવિલ કેમ્પ રોડ, શાહીબાગ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૪ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૬૮૩૬૮૪
શાહીબાગ કલ્પતરુ હોસ્પિટલ પ્લોટ નં ૬/૧, ગીરધરનગર સોસાયટી, ગીરધરનગર પોસ્ટ ઓફિસ, શાહીબાગ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૪ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૮૬૪૬૦૬
શાહીબાગ કાંતિલાલ મણીલાલ હોસ્પિટલ રેલવે અન્ડર બ્રિજ પાસે, શાહીબાગ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૪ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૮૬૮૦૧૦
શાહીબાગ રાજ નર્સિંગ હોમ ૧, મોહનલાલ ગાંધી પાર્ક સોસાયટી, સિવિલ હોસ્પિટલ ગેટ નં ૧ સામે, બી.જે મેડિકલ કોલેજ, શાહીબાગ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૪ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૮૬૭૦૧૦
શાહીબાગ રાજસ્થાન હોસ્પિટલ રાજસ્થાન હોસ્પિટલ, કેમ્પ રોડ, શાહીબાગ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૪ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૮૬૬૩૧૧
શાહીબાગ શ્રીજી નીયોનેટલ અને ચાઇલ્ડ કેર ૨૧૧-૨૧૨, અષ્ટમંગલ કોમ્પલેક્ષ, રાજસ્થાન હોસ્પિટલ પાસે, શાહીબાગ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૪ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૮૮૫૭૫૭
શાહીબાગ સુશીલાબેન હોસ્પિટલ ૧૧ કેજૂન પાર્ક, ગિરધરનગર, શાહીબાગ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૪ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૯૨૭૦૮૦
શાહીબાગ ડૉ. પી બી પટેલ / સુપર સ્પેસીયાલીટી ક્લિનિક/ શિવ શ્રદ્ધા નર્સીંગ હોમ એ ૧૦૧ કેદાર ટાવર, રાજસ્થાન હોસ્પિટલ સામે, શાહીબાગ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૪ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૮૬૫૯૯૯ +(૯૧)-(૭૯)-૨૨૮૬૦૫૫૫, ૯૮૯૮૯૮૯૬૨૬ ૯૦૯૯૩૦૦૦૦૦
શાહીબાગ માણેકબેન મેટરનીટી હોમ, ડૉ. હસમુખ બી શાહ ભગવતી કોમ્પલેક્ષ પ્રથમ માળે, પોલીસ કમિશનર કચેરી સામે, શાહીબાગ, અમદાવાદ -૩૮૦૦૦૪ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૬૨૧૫૨૪ ૯૮૨૪૦૪૭૦૫૨
શાહીબાગ ડૉ. કમલેશ આર લાલા ૨૧, સુભાષનગર, બેન્ક ઓફ બરોડા પાસે, ગિરધરનગર, શાહીબાગ અમદાવાદ -૩૮૦૦૦૪ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૮૬૮૨૦૫ ૯૮૨૫૨૪૪૮૩૪
શાહીબાગ બેલા ગેરા હોસ્પિટલ ૩, ધનલક્ષ્મી કોમ્પલેક્ષ, શાહીબાગ, અમદાવાદ ૩૮૦૦૦૪, ગુજરાત (૯૧)-(૭૯)- ૨૫૬૨૧૨૯૬
સરખેજ નવજીવન હોસ્પિટલ સપના રંગભૂમિ પાસે, બાલુભાઈ મોટર્સની ઉપર, ભવાની એસ્ટેટ પાસે, સરખેજ ધોલકા રોડ, સરખેજ, અમદાવાદ - ૩૮૨૨૧૦ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૮૨૨૯૮૭
સરખેજ ભૂલકા બાળકોની હોસ્પિટલ અને નીયોનેટલ કેર કેન્દ્ર, ડૉ. અપૂર્વા એન સંઘવી ૫ સમીર કોમ્પલેક્ષ, સરખેજ પોલીસ સ્ટેશન પાસે, સરખેજ, અમદાવાદ - ૩૮૨૨૧૦ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૮૨૮૨૨૬ ૯૮૨૫૦૯૬૯૮૪
સરદારનગર ખાટવાની બાળકોની હોસ્પિટલ ૨૫૨ / એ, પ્રથમ માળ, ભગવાન મેડિકલ સામે, સાઈબાબા મંદિર પાસે, સરદારનગર, અમદાવાદ - ૩૮૨૪૭૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૮૬૯૧૧૨
સરદારનગર સેહત હોસ્પિટલ અને ક્લિનિક રોયલ નવાબ એવન્યુ, પ્રથમ માળે, એગ્રો પેટ્રોલ પંપ પાસે, સરખેજ રોડ, સરદારનગર, અમદાવાદ - ૩૮૨૪૭૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૮૨૩૬૭૦
સરસપુર ડૉ. ચૈતન્ય ગાંધી ૩૧૯, પીઠ બજાર, હનુમાનજી મંદિર પાસે, સરસપુર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૮ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૯૨૦૩૭૮
સરસપુર પટેલ બાળકોની હોસ્પિટલ વાસન શેરી કોર્નર, ચાર રસ્તા પાસે, પીઠ બજાર, સરસપુર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૮ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૯૨૦૪૨૪
સરસપુર શારદાબેન જનરલ હોસ્પિટલ સરસપુર શારદાબેન સર્કલ, સરસપુર ક્રોસ રોડ, સરસપુર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૮ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૯૨૪૨૬૨
સરસપુર ડો ચૈતન્ય ગાંધી ૩૧૯-૧, પીથબજાર, બેન્ક ઓફ બરોડાની સામે, સરસપુર (૯૧)-(૭૯)- ૨૨૯૨૦૩૭૮
સહીજપુર બોઘા ડૉ. પી કે અસુદાની પારસ બાળકોની હોસ્પિટલ, સૈજપુર ટાવર સામે, મ્યુનિસિપલ કચેરીની સામે, આણંદ સર્જિકલ પાસે, સહીજપુર બોઘા, અમદાવાદ - ૩૮૨૩૪૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૮૨૨૩૪૫
સહીજપુર બોઘા ડો પી કે અસ્સુદની મેમ્કો રોડ, સહીજપુર બોઘા, અમદાવાદ ૩૮૨૩૪૫ (૯૧)-(૭૯)- ૨૨૮૧૬૩૪૩, ((૯૧)-(૭૯)- ૨૨૮૨૨૩૪૫
સહીજપુર બોઘા ડો પ્રકાશ મસંદ એફ -૧-૨, કુલદીપ ચેમ્બર, સહીજપુર બોઘા, અમદાવાદ ૩૮૨૩૪૫, ગુજરાત (૯૧)-(૭૯)- ૨૨૮૧૪૧૬૯
સાબરમતી ચિરંજીવી બાળકોની હોસ્પિટલ સત્યનારાયણ સોસાયટી, શંખેશ્વર દેરાસર પાસે, રામનગર, સાબરમતી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૫૦૬૯૧૦
સાબરમતી ડૉ. જયપ્રકાશ વ્યાસ મહાલક્ષ્મી એપાર્ટમેન્ટ, એડીસી બેન્ક સામે, રામનગર, સાબરમતી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૫૦૦૬૬૭
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14