અમારી સાથે જાહેરાત માટે સંપર્ક કરો : 09825646519, info@karnavatiinfo.com

જો માનવી શીખવા માગે તો એની દરેક ભૂલ એને કંઈક ને કંઈક શિખામણ આપે છે.  |   મકાન મનુષ્યના હાથ વડે બંધાય છે, પણ ઘર મનુષ્યના હૃદય વડે બંધાય છે.   |   જેવી સમજ તેવો માણસ, જેવો માણસ તેવો સમાજ. સાચી સમજ એ જ છે સાચું જીવન.

અમદાવાદ શહેરના બાળરોગ નિષ્ણાત વિષે માહિતી


વિસ્તાર:


વિસ્તાર બાળરોગ નિષ્ણાત સરનામું ફોન નં
પાલડી કુલદીપ ચાઇલ્ડ અને ફેમિલી હેલ્થ કેર ક્લિનિક નારાયણ નગર મેઇન રોડ,શાંતિવન બસ સ્ટોપની બાજુમાં, પાલડી, અમદાવાદ -૩૮૦૦૦૭ ૯૪૨૬૯૯૪૮૬૦ , ૯૩૭૪૨૦૦૦૦૦
પાલડી ડો કોકિલા કાપડિયા ૩૬, જૈન સોસાયટી, પાલડી, અમદાવાદ ૩૮૦૦૦૭, ગુજરાત (૯૧)-(૭૯)- ૨૬૫૭૮૦૨૫
પાલડી ડો સુમિત કુમાર ૨૧૩, સ્પાન ટ્રેડ સેન્ટર, સ્ટેડિયમ સર્કલ, પાલડી, અમદાવાદ ૩૮૦૦૦૭, ગુજરાત (૯૧)-(૭૯)- ૨૬૫૮૬૮૯૬,  ૯૮૨૪૦૧૫૮૭૫
પાલડી ડૉ રમેશ શાહ ૧૧૪, શેફાલી સેન્ટર, પાલડી, અમદાવાદ ૩૮૦૦૦૭, ગુજરાત (૯૧)-(૭૯)- ૨૬૫૭૮૫૫૦,  ૯૯૦૯૦૦૦૨૦૦
પીપલજ ગોએન્કા હોસ્પિટલ જીજીએસ પીપલજ, પેથાપુર-મહુડી રોડ, પીપલજ, ગાંધીનગર, ગુજરાત - ૩૮૨૬૧૦ (આ પણ અમદાવાદ સેવા આપે છે) (૯૧)-(૭૯)-૩૦૫૧૧૧૧૧
બાપુનગર અમી ક્લિનિક બી/૧૨, ઝબુકા કોમ્પલેક્ષ, બજરંગદાસ આશ્રમ પાસે, નેશનલ હાઈવે નં ૮, બાપુનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૪ (૯૧)-૯૮૨૫૧૭૫૧૬૫
બાપુનગર બાપુનગર બાળકોની હોસ્પિટલ દિનેશ ચેમ્બર્સ, પ્રથમ માળે, નિકોલ તોલ નાકા, બાપુનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૪ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૭૪૭૫૫૭
બાપુનગર ધન્વંતરી હોસ્પિટલ કિશોર કોમ્પલેક્ષ, ચમક ચુના પોસ્ટ પાસે, ટીબી નગર, નેશનલ હાઈવે નં ૮, બાપુનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૪ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૭૦૬૮૨૫
બાપુનગર ડૉ. મનહર બ્રહ્મભટ્ટ ૧૦૮, દિનેશ ચેમ્બર્સ, બાપુનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૪ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૭૪૩૦૮૨
બાપુનગર કાકડિયા હોસ્પિટલ સુખ સાગર કોમ્પલેક્ષની પાછળ, દિનેશ ચેમ્બર્સ સામે, એલબી શાસ્ત્રી માર્ગ, બાપુનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૪ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૨૦૫૮૫૪
બાપુનગર કલરવ નીયોનેટલ અને બાળકોની ઈસ્પિતાલ એફ-૨૬ સુરજીત સોસાયટી સામે, કૈલાસ ધામ સોસાયટી ભારત કોલોની રોડ, બાપુનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૪ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૭૬૧૪૫૮
બાપુનગર માતૃ મેડિકલ અને સર્જિકલ હોસ્પિટલ બ્લોક નં ૧૯૮/૧૨૭૨ જોડકા, હરદાસ નગર, અંબાજી મંદિર સામે, બાપુનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૪ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૭૭૨૭૨૨
બાપુનગર ઓમ બાળકોની હોસ્પિટલ મોતી ચેમ્બર્સ, બીજા માળે, સાવલીયા હોસ્પિટલની ઉપર, કૃષ્ણ વિદ્યાલય પાસે, ખોડીયાર નગર ક્રોસ રોડ, બાપુનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૪ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૭૦૨૨૩૨
બાપુનગર વૃંદાવન બાળકોની હોસ્પિટલ એ/૧૦, મનહરનગર ભાગ-૧, ૧૩૭ છેલ્લું બસ સ્ટેન્ડ પાસે, બાપુનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૪ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૭૦૩૩૩૪
બાપુનગર ડો કુમાર એચ નાથાની દિનેશ ચેમ્બર, પ્રથમ માળે, બાપુનગર, અમદાવાદ ૩૮૦૦૨૪, ગુજરાત (૯૧)-(૭૯)- ૨૨૭૪૭૫૫૭, ((૯૧)-(૭૯)- ૨૬૪૪૧૭૧૮
બોડકદેવ ડો યોગેશ ઠક્કર યુ ૧૨, પ્રથમ માળે, અક્ષર ધામ કોમ્પલેક્ષ, મી અને મમી હોસ્પિટલ પાસે, બોડકદેવ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૪ (૯૧)-૯૮૭૯૦૦૬૬૭૦
બોડકદેવ સુયોગ ૨૦૨-૨૦૩, ન્યુયોર્ક પ્લાઝા, જજીસ બંગલો સામે, બોડકદેવ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૪ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૮૭૦૪૯૩
બોપલ ડૉ. રાજીવ બથાલા ૧૫, શ્રી કૃષ્ણ કોમ્પલેક્ષ, પ્રથમ માળે, સરકારી ટ્યુબવેલ આંબલી રોડ, પેટ્રોલ પંપ સામે, બોપલ, સાણંદ - ૩૮૦૦૫૮ (૯૧)-(૨૭૧૭)-૨૩૫૩૭૩
બોપલ મમતા હોસ્પિટલ ૨ આરોહી આર્કેડ, સરકારી ટ્યુબવેલ પાસે, બોપલ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૮ (૯૧)-(૨૭૧૭)-૨૩૫૮૮૮
બોપલ પૂજન બાળકોની હોસ્પિટલ ઓમકાર કોમ્પલેક્ષ, સ્ટર્લીંગ સિટી ગેટ પાસે, બોપલ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૮ (૯૧)-(૨૭૧૭)-૨૩૦૮૨૦
બોપલ ડો પુષ્કર શ્રીવાસ્તવ ડી/૨૦૩, સેકટર-૨, સન સિટી, બોપલ, અમદાવાદ ૩૮૦૦૫૮, ગુજરાત  ૯૭૨૩૪૬૯૩૬૨
ભદ્ર ડૉ. દિપક એ શાહ પ્રેમી ચેમ્બર્સ, એડવાન્સ સિનેમા પાસે, કેનેરા બેન્ક સામે, બાટા સ્ટ્રીટ, ભદ્ર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૧ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૫૦૭૧૨૪
મણીનગર અંકુર બાળકોની હોસ્પિટલ ૧૧૫, હરેકૃષ્ણ કોમ્પલેક્ષ, અપ્સરા થિયેટર સામે, કાંકરિયા રોડ, મણીનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૮ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૪૩૦૭૯૧
મણીનગર આશીર્વાદ બાળકો અને આંખની હોસ્પિટલ મહાલક્ષ્મી માર્કેટ નં ૧, બીજા માળે, દેના બેન્ક ટાવર સામે, મણીનગર ક્રોસ રોડ, મણીનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૮ (૯૧)-(૭૯)-૬૬૦૮૭૨૮૪
મણીનગર ચાઇલ્ડ કેર સર્જિકલ હોસ્પિટલ ૪૦૧, રાજદીપ કોમ્પલેક્ષ, ગોપાલ ટાવરની સામે, કૃષ્ણ પેલેસ પાછળ, રેલવે સ્ટેશન, મણીનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૮ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૪૭૦૬૦૭
મણીનગર ડૉ. અભય કે શાહ ૫, મહેતા એપાર્ટમેન્ટ, રાધા વલ્લભ મંદિર પાસે, જવાહર ચોક, મણીનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૮ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૪૬૨૭૯૫
મણીનગર ડૉ. ભગવાન ધીરવાની ૨, લવ કોમ્પલેક્ષ, ગ્રાઉન્ડ ફલોર, અપ્સરા સિનેમા સામે, કાંકરિયા રોડ, મણીનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૮ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૪૩૦૭૨૩
મણીનગર ડૉ. હિરેન શાહ શૈશવ બાળકોની હોસ્પિટલ, નીરવ શોપીંગ સેન્ટર, ઈલાજ મેડિકલ સ્ટોર સામે, જૂના રેલવે સ્ટેશન પાસે, મણીનગર પૂર્વ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૮ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૭૨૦૭૭૭
મણીનગર ડૉ. મોના પી દેસાઈ આશીર્વાદ બાળકો અને આંખની હોસ્પિટલ, મહાલક્ષ્મી માર્કેટ નં ૧, બીજા માળે, દેના બેન્ક ટાવર સામે, મણીનગર ક્રોસ રોડ, મણીનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૮ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૪૬૮૫૦૬
મણીનગર જિજ્ઞેશ શાહ ગોવિંદભાઈ ૨ / એ ભાગ્યનગર સોસાયટી, રામબાગ, મણીનગર પોલીસ સ્ટેશન સામે, મણીનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૮ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૭૭૨૨૪૯
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14