અમારી સાથે જાહેરાત માટે સંપર્ક કરો : 09825646519, info@karnavatiinfo.com

જો માનવી શીખવા માગે તો એની દરેક ભૂલ એને કંઈક ને કંઈક શિખામણ આપે છે.  |   મકાન મનુષ્યના હાથ વડે બંધાય છે, પણ ઘર મનુષ્યના હૃદય વડે બંધાય છે.   |   જેવી સમજ તેવો માણસ, જેવો માણસ તેવો સમાજ. સાચી સમજ એ જ છે સાચું જીવન.

અમદાવાદ શહેરના બાળરોગ નિષ્ણાત વિષે માહિતી


વિસ્તાર:


વિસ્તાર બાળરોગ નિષ્ણાત સરનામું ફોન નં
નારણપુરા ડો શશી એન વણી ૧૦, શીતલ રો હાઉસ, અંકુર ક્રોસ રોડ, નારણપુરા, અમદાવાદ (૯૧)-(૭૯)- ૨૭૪૮૪૭૪૭, ૯૮૨૫૨૮૬૦૮૮
નારણપુરા ડો નીદીશ નાણાવટી શુભલક્ષ્મી કોમ્પલેક્ષ, નારણપુરા, અમદાવાદ ૩૮૦૦૧૩, ગુજરાત (૯૧)-(૭૯)- ૨૭૪૭૪૮૩૪
નારણપુરા ડો રાકેશ શર્મા સોહમ કોમ્પલેક્ષ-૧, ચોથા માળે, નારણપુરા, અમદાવાદ ૩૮૦૦૧૩, ગુજરાત (૯૧)-(૭૯)- ૨૬૪૦૦૦૭૭, ((૯૧)-(૭૯)- ૨૭૬૦૨૨૬૬
નિકોલ અનીષા કૌશિક વ્યાસ કલરવ હોસ્પિટલ, ગિરિરાજ કોમ્પલેક્ષ, ઓક્ટ્રોય નાકા પાસે, નિકોલ ગામ રોડ, નિકોલ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૪ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૯૫૦૪૮૧
નિકોલ ડૉ. કિરણ પટેલ એ ૧૩, ખોડીયાર જ્યોત સોસાયટી, બંસરી સામે, ડાયમંડ મીલની બાજુમાં, નિકોલ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૪ (૯૧)-(૭૯)-૫૫૪૪૬૬૩૬
નિકોલ ગીતાંજલિ બાળકોની હોસ્પિટલ માનસરોવર કોમ્પલેક્ષ, પ્રથમ માળ, પંચાલ મોલ પાસે, જીવન વાડી પાસે, નિકોલ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૪ (૯૧)-(૭૯)-૨૯૨૯૨૧૦૫
નિર્ણયનગર ડૉ. પરાગ આર ઠક્કર વૈભવ કોમ્પલેક્ષ, પ્રથમ માળે, નિર્ણયનગર અન્ડરબ્રિજ પાસે, ચાંદલોડિયા રોડ, નિર્ણયનગર, અમદાવાદ - ૩૮૨૪૮૧ (૯૧)-(૨૭૧૭)-૨૭૬૨૧૦૬૮
પંચવટી ડૉ. વી એન પટેલ ૩૨ વ્હાઈટ હાઉસ, પંચવટી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૮૩૦૪૭૭
પાલડી અક્ષર હોસ્પિટલ એ-૫, મંગલદીપ કોમ્પલેક્ષ, રાજીવનગર બસ સ્ટોપ પાસે, જીવરાજ પાર્ક, પાલડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૧ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૬૦૦૨૫૨
પાલડી અમીન બાળકોની હોસ્પિટલ શાલીમાર કોમ્પલેક્ષ, બીજા માળે, મહાલક્ષ્મી ક્રોસ રોડ, પાલડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૭ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૬૦૭૨૫૮
પાલડી અનિલ આર શાહ હોસ્પિટલ ૨, આધારશીલા ડુપ્લેક્સ, પોસ્ટ ઓફિસ સામે, ફતેહપુરા, સરખેજ રોડ, પાલડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૭ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૬૪૪૨૩૨
પાલડી અનુરાધા બાળકોની હોસ્પિટલ ૪૦૧, ચિરાયુ, વિશ્વકુંજ ક્રોસ રોડ પાસે, નારાયણ નગર રોડ, પાલડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૭ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૬૩૪૦૧૨
પાલડી દીપા બાળકોની હોસ્પિટલ ૬૭, ભગવતી કોમ્પલેક્ષ, જૈન મર્ચન્ટ પાસે, મહાલક્ષ્મી ક્રોસ રોડ, પાલડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૭ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૬૦૬૫૨૪
પાલડી ધ્યેય બર્ન્સ અને પ્લાસ્ટિક સર્જિકલ હોસ્પિટલ ૮ ચેતન સોસાયટી, ચિત્રકાર વાળી ગલી, જૈન મર્ચન્ટ ક્રોસ રોડ, પાલડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૭ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૬૦૪૯૫૬
પાલડી ડો દેવાંગ એન પરીખ નાવકલ્પ બાળકોની હોસ્પિટલ, જૈન મર્ચન્ટ સોસાયટી પાસે, અંકુર સ્કૂલ સામે, પાલડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૭ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૬૪૩૧૩૩
પાલડી ડૉ. કર્ણવ દેસાઇ ૪૦૧ પ્રતીતિ એપાર્ટમેન્ટ, મહાલક્ષ્મી, ૨૩ ગુજરાત સોસાયટી, પાલડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૭ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૬૩૮૧૦૭
પાલડી ડૉ. કિશોર કે જૈન શશી શોપીંગ સેન્ટર, પ્રથમ માળે, જવાહર નગરની બાજુમાં, ભઠ્ઠા, પાલડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૭ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૬૨૧૪૫૧
પાલડી ડો પ્રણવ નાણાવટી માનસી, મહાવીર ટાવરની પાછળ, પાલડી ક્રોસ રોડ પાસે, પાલડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૭ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૫૮૮૧૨૨
પાલડી ડૉ. સુમિત કુમાર ૨૧૩, સ્પાન ટ્રેડ સેન્ટર, કોચરબ આશ્રમ સામે, પાલડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૭ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૫૮૬૮૯૬
પાલડી કોઠારી બાળકોની હોસ્પિટલ સુમેરુ શિખર, ભાગ્યોદય બેન્ક સામે, ન્યૂ વિકાસ ગૃહ રોડ, પાલડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૭ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૬૧૧૫૮૪
પાલડી લોર્ડ કૃષ્ણ બાળકોની હોસ્પિટલ શિવમ બિલ્ડીંગ, બીજા માળે, જલારામ મંદિર રેલવે ક્રોસિંગ, ગુજરાત કોલેજ મેદાન પાછળ, પાલડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૭ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૪૪૯૮૦૦
પાલડી મી અને મમ્મી મેટરનીટી હોમ ૨૦૫-૨૦૬, હાષ બિઝનેસ સેન્ટર, અંકુર સ્કૂલ પાસે, આઇસીઆઇસીઆઇ બેન્ક અને એચડીએફસી બેન્કની ઉપર, પાલડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૭ (૯૧)-(૭૯)-૬૫૨૪૩૪૦૦
પાલડી પપ્પુ બાળકોની હોસ્પિટલ ૩-એ, શશી એપાર્ટમેન્ટ્સ, સરખેજ રોડ, ભટ્ઠા, સ્વામિનારાયણ એવન્યુ પાસે, પાલડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૭ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૬૦૪૧૬૯
પાલડી શિવમ વેલબેબી ક્લિનિક આણંદ શોપિંગ કેન્દ્ર, પ્રથમ માળ, ડૉ. બેન્કર ક્લિનિક સામે, પાલડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૭ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૬૦૨૦૪૮
પાલડી સ્મિત પેડિયાટ્રિક સર્જિકલ હોસ્પિટલ દશાપોરવાડ સોસાયટી, ગ્રાઉન્ડ ફલોર, અદાણી સીએનજી પંપ લેન, પાલડી ક્રોસ રોડ, પાલડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૭ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૫૮૧૮૨૮
પાલડી શુશ્રુત હોસ્પિટલ ૯ એ, વિવેકાનંદ સોસાયટી, બાદશાહ ડેરી સામે, મહાલક્ષ્મી પાંચ રસ્તા, પાલડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૭ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૬૦૫૦૫૨
પાલડી વૃંદાવન બાળકોની હોસ્પિટલ એફ ૧૨/૧૩, આશીર્વાદ એવન્યુ, દીપક પેટ્રોલ પંપ પાસે, પ્રિતમનગર, પાલડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૭ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૫૭૭૫૧૬
પાલડી વેલ બેબી ક્લિનિક ૧૦૨, "ચિરાયું", પ્રથમ માળે, નારાયણ નગર રોડ, પાલડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૭ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૬૪૧૦૬૯
પાલડી સુશ્રુત હોસ્પિટલ, ડૉ. પ્રજ્ઞેશ એન શાહ/ ડૉ રીટા શાહ એ/૯, વિવેકાનંદ સોસાયટી, મહાલક્ષ્મી પાંચ રસ્તા, બાદશાહ ડેરી પાસે, પાલડી, અમદાવાદ -૩૮૦૦૦૭ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૬૦૫૦૫૨ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૬૦૮૩૦૦ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૬૪૧૧૨૨
પાલડી સ્મિત પેડિયાટ્રિક સર્જિકલ હોસ્પિટલું, ડૉ. હિતેશ ગાંધી ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર, પથિક દશાપોરવાડ સોસાયટી, ગજરાવાલા ફ્લેટ પાસે, પાલડી ક્રોસ રોડ, પાલડી, અમદાવાદ -૩૮૦૦૦૭ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૫૮૧૮૨૮ ૯૮૨૫૩૯૫૫૧૫,૯૮૨૫૨૬૨૯૧૧,૯૮૯૮૦૯૭૭૨૩,૯૮૨૫૨૯૯૦૫૪
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14