અમારી સાથે જાહેરાત માટે સંપર્ક કરો : 09825646519, info@karnavatiinfo.com

જો માનવી શીખવા માગે તો એની દરેક ભૂલ એને કંઈક ને કંઈક શિખામણ આપે છે.  |   મકાન મનુષ્યના હાથ વડે બંધાય છે, પણ ઘર મનુષ્યના હૃદય વડે બંધાય છે.   |   જેવી સમજ તેવો માણસ, જેવો માણસ તેવો સમાજ. સાચી સમજ એ જ છે સાચું જીવન.

અમદાવાદ શહેરના બાળરોગ નિષ્ણાત વિષે માહિતી


વિસ્તાર:


વિસ્તાર બાળરોગ નિષ્ણાત સરનામું ફોન નં
મણીનગર કમલ હોસ્પિટલ ૫, રમન નગર, શ્રી સ્વામિનારાયણ વાડી સામે, બીઆરટીએસ બસ સ્ટેન્ડ સામે, પ્રકાશન સ્ટુડિયો પાસે, મણીનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૮ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૪૫૪૪૩૨
મણીનગર એલ જી હોસ્પિટલ રામબાગ ગાર્ડન પાસે, રામબાગ ફાયર સ્ટેશન પાસે, વ્યાયામ વિદ્યાલય સામે, મણીનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૮ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૪૬૧૩૮૦
મણીનગર મનોરમ્ય બાળકોની હોસ્પિટલ સ્વપ્ન કોમ્પલેક્ષ, બીજા માળે, જવાહર ચોક ચાર રસ્તા, મણીનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૮ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૪૬૪૪૧૮
મણીનગર મિશન હેલ્થ મલ્ટી સ્પેસીયાલીટી દેવ કેસલ, ચોથા માળે, રાધે ક્રિષ્ના કોમ્પલેક્ષ સામે, ગોવિંદ વાડી, જયમાલા સોસાયટી રોડ, મણીનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૮ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૩૨૯૦૦૧
મણીનગર પ્રીતિ ભાવિક દલાલ પંચવટી સોસાયટી, નેતાજી સોસાયટી સામે, જયહિન્દ શાળા, મણીનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૮ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૩૮૨૯૦૦
મણીનગર પ્રેરણા બાળકોની હોસ્પિટલ ૨ પ્રેમસાગર એપાર્ટમેન્ટ, વલ્લભવાડી બસ સ્ટેન્ડ, ભૈરવનાથ રોડ, મણીનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૮ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૪૫૨૦૩૩
મણીનગર શર્મા પોલી ક્લિનિક/શર્મા હોસ્પિટલ હર્ષદકુંજ સોસાયટી, બસ સ્ટેન્ડ સામે, લક્ષ્મીનારાયણ, બાલકૃષ્ણ સોસાયટી સામે, મણીનગર પૂર્વ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૮ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૭૭૨૧૪૭
મણીનગર શાશ્વત ચાઇલ્ડ કેર ૩૦૪, સેફ્રોન ૧, જગાભાઈ પાર્ક, રામબાગ રોડ, મણીનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૮ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૪૩૦૨૦૩
મણીનગર શિવમ બાળકોની હોસ્પિટલ વીજી શાહ એવન્યુ, પ્રથમ માળે, લક્ષ્મીનારાયણ બસ સ્ટોપ પાસે, મણીનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૮ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૭૨૦૬૩૭
મણીનગર શ્રી સરદાર પટેલ હોસ્પિટલ સ્વામી નારાયણ મંદિર, સુપર પેટ્રોલ પંપ સામે, રામબાગ, મણીનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૮ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૪૩૧૫૭૩
મણીનગર સિનર્જી નીયોનેટલ અને પેડિયાટ્રિક હોસ્પિટલ દેવ દર્શન કોમ્પલેક્ષ, બીજા માળે, જય હિન્દ ક્રોસ રોડ, મણીનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૮ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૪૭૦૨૬૬
મણીનગર ટી આર મેમોરિયલ હોસ્પિટલ શિવાની એવન્યુ, ચોથા માળે, ભૈરવનાથ રોડ, જવાહર ચોક, મણીનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૮ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૪૬૦૧૧૬
મણીનગર એપોલો ક્લિનિક ૩ શ્રુષ્ટિ, પ્રથમ માળે, નાથાલાલ જઘડિયા બ્રિજ પાસે, કેનેરા બેન્ક પાસે, એલજી કોર્નર, મણીનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૮ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૪૬૫૧૬૦
મણીનગર વેલ બેબી ક્લિનિક ૧ પટેલ સોસાયટી, સ્વામિનારાયણ મંદિર સામે, મણીનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૮ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૪૬૭૫૪૩
મણીનગર મનોરમ્ય બાળકોની હોસ્પિટલ અને નીયોનેટલ સેન્ટર, ડૉ. વિરેન્દ્ર કે શાહ સ્વપ્ન કોમ્પલેક્ષ, બીજા માળે, જવાહર ચોક ચાર રસ્તા, મણીનગર, અમદાવાદ -૩૮૦૦૦૮ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૪૬૪૪૧૮ (૯૧)-(૭૯)-૬૪૧૯૭૧૪૦ ૯૮૨૫૦૨૨૦૦૧
મણીનગર ડૉ. નિરજ આર ગુપ્તા / ચાઇલ્ડ કેર સર્જિકલ હોસ્પિટલ ૪૦૧/૪ રાજદીપ કોમ્પલેક્ષ, ગોપાલ ટાવર સામે, રેલવે સ્ટેશન પાસે, કૃષ્ણ પેલેસની પાછળ, મણીનગર, અમદાવાદ -૩૮૦૦૦૮ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૪૭૦૬૦૭ (૯૧)-(૭૯)-૩૨૯૨૭૯૨૨ ૯૮૨૫૦૬૦૫૧૫
મણીનગર ડો વિનોદ પટેલ ૧, પટેલ સોસાયટી, મણીનગર, અમદાવાદ ૩૮૦૦૦૮, ગુજરાત (૯૧)-(૭૯)- ૨૫૪૬૭૫૪૩
મણીનગર ડો અભય કે શાહ ૫, મહેતા એપાર્ટમેન્ટ, જયહિન્દ ક્રોસ રોડ, મણીનગર, અમદાવાદ ૩૮૦૦૦૮, ગુજરાત (૯૧)-(૭૯)- ૨૫૪૬૨૭૯૫
મણીનગર ડૉ સુરેશ જૈન ૨, વીણા એપાર્ટમેન્ટ, મણીનગર, અમદાવાદ ૩૮૦૦૦૮, ગુજરાત (૯૧)-(૭૯)- ૨૫૩૨૭૦૭૦
માણેકચોક નીલેશ અશોકકુમારપંચાલ ૧૩૯૨ હરકીશનદાસ શેઠ ની પોળ, સુતરીયા નો ખાંચો, માંડવી ની પોળ, માણેકચોક, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૧ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૧૧૨૨૨૧
માણેકચોક શર્મા આયુર્વેદ ક્લિનિક ૪૬૯, સાંકડી શેરી સામે, બીડી આર્ટસ કોલેજ, માણેકચોક, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૧ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૧૪૦૨૦૭
મિરઝાપુર ગુંજન હોસ્પિટલ ગુંજન હોસ્પિટલ, મિરઝાપુર પોલીસ ચોકી, મિરઝાપુર મેઇન રોડ, મિરઝાપુર રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૧ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૬૨૨૨૦૭
મિરઝાપુર ડૉ. હર્ષદ વી કામદાર (એમડી, ડી.પીઈડી, ડીસીએચ (બોમ્બે) એફઆઈસીએ (યુએસએ) ગુંજન બાળકોની હોસ્પિટલ, મિરઝાપુર મેઇન રોડ, સેન્ટ ઝેવિયર્સ સ્કૂલ પાસે, મિરઝાપુર પોલીસ ચોકી સામે, મિરઝાપુર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૧ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૬૨૨૨૦૭
મીઠાખળી મેડીસર્જ હોસ્પિટલ ૧, મહારાષ્ટ્ર સોસાયટી, લાયન્સ હોલ સામે, મીઠાખળી છ રસ્તા, મીઠાખળી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૯ (૯૧)-(૭૯)-૪૦૦૧૦૧૦૧
મેઘાણીનગર પૂજા હોસ્પિટલ સ્ટેટ બેન્ક ઓફ ઇન્ડિયા, આશિષ ક્રોસ રોડ, મેઘાણીનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૬ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૬૮૩૧૫૦
મેમનગર ડો અર્પીતા શાહ બી -૭, સુશીલાનગર સોસાયટી, ગાંધી લેબર સંસ્થા સામે, માનવ મંદિર પાસે, ગુરુકુળ રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૨ (૯૧)-૮૧૪૦૧૧૦૮૬૮
મેમનગર ડૉ. ચંદ્ર્વીર સિંઘ શેખાવત વાત્સલ્ય બાળકોની હોસ્પિટલ, ન્યુ નટરાજ કોમ્પલેક્ષ, નવનીત હાઉસ પાસે, ગુરુકુળ રોડ, મેમનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૨ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૪૫૦૩૯૭
મેમનગર ડૉ. પ્રજ્ઞેશ વખારિયા ૫૫ ગુનાતિત સોસાયટી, માનવ મંદિર પાસે, મેમનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૨ (૯૧)-૯૪૨૬૨૦૬૭૯૦
મેમનગર હરિલાલ મુળજીભાઈ ડાભી ડીએફ-૧ રાજવી કોમ્પલેક્ષ, સોનલ ક્રોસ રોડ, મેમનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૨ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૪૮૯૦૦૯
મેમનગર કલરવ બાળકોની હોસ્પિટલ મેમનગર કોમ્પલેક્ષ, પેટ્રોલ પંપ સામે, માનવ મંદિર પાસે, ભૂયંગદેવ રોડ, ગુરુકુળ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૨ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૪૧૭૧૯૨
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14