અમારી સાથે જાહેરાત માટે સંપર્ક કરો : 09825646519, info@karnavatiinfo.com

જો માનવી શીખવા માગે તો એની દરેક ભૂલ એને કંઈક ને કંઈક શિખામણ આપે છે.  |   મકાન મનુષ્યના હાથ વડે બંધાય છે, પણ ઘર મનુષ્યના હૃદય વડે બંધાય છે.   |   જેવી સમજ તેવો માણસ, જેવો માણસ તેવો સમાજ. સાચી સમજ એ જ છે સાચું જીવન.

અમદાવાદ શહેરના બાળરોગ નિષ્ણાત વિષે માહિતી


વિસ્તાર:


વિસ્તાર બાળરોગ નિષ્ણાત સરનામું ફોન નં
ગુરુકુળ ડૉ. પૂર્ણિમા આર શાહ પુનીત ક્લિનિક, ૬, સન પેલેસ, સ્વામિનારાયણ મંદિરની સામે, ગુરુકુળ રોડ, ગુરુકુળ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૨ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૪૯૨૧૭૩
ગુરુકુળ ડૉ. સરોજ ચીમનલાલ તલાટી ૨, બાલાજી સેન્ટર, બીજા માળે, ગુરુકુળ રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૨ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૪૯૨૦૫૭
ગુરુકુળ ડૉ. સુમા દીપેશ શાહ શ્રીજી કોમ્પલેક્ષ, ગુરુકુળ સામે, ડ્રાઇવ ઇન રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૨ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૪૯૦૯૦૦
ગુલબાઈ ટેકરા ડૉ. જયેશ એમ ભટ્ટ સત્યમ શોપીંગ સેન્ટર, એટલાન્ટા શોપીંગ સેન્ટર સામે, ગુલબાઈ ટેકરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૪૨૦૯૬૨
ગોમતીપુર ગોમતીપુર જનરલ હોસ્પિટલ છીકનીવાલા ચેમ્બર્સ, વીર ભગતસિંહ હોલની સામે, ગોમતીપુર ફુવારા, ગોમતીપુર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૧ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૯૪૧૮૦૦
ઘાટલોડિયા ડો અંકિત પટેલ ઓમ બાળકોની હોસ્પિટલ, એપીએમ શોપિંગ મોલ, બીજા માળે, સન એન સ્ટેપ ક્લબ સામે, ભારત પેટ્રોલ પંપની બાજુમાં, સત્તાધાર ક્રોસ રોડ, ઘાટલોડિયા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૬૧ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૪૩૦૦૬૦
ઘાટલોડિયા ડૉ. ભાનુ જી પટેલ ૧૪, અલકાપુરી સોસાયટી, સોલા રોડ, ઘાટલોડિયા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૬૧ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૪૩૨૧૧૮
ઘાટલોડિયા ડૉ. પ્રજ્ઞેશ વી એ/૨૦૨ વિશ્વ નિકેતન, ઘાટલોડિયા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૬૧ (૯૧)-(૭૯)-૫૫૪૧૪૭૯૦
ઘાટલોડિયા મમતા બાળકોની હોસ્પિટલ ચાણક્યપુરી રેલવે ક્રોસિંગ પાસે, ઘાટલોડિયા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૬૧ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૬૦૨૦૦૦
ઘાટલોડિયા નિર્મય આરોગ્ય ક્લિનિક ૨ જી, આસ્થા મેડિકલ કોમ્પલેક્ષ, પ્રભાત ચોક, રન્નાપાર્ક પાસે, ઘાટલોડિયા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૬૧ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૬૨૭૮૧૦
ઘાટલોડિયા રિષભ બાળકોની હોસ્પિટલ એમ-૩૦૩, દેવનંદન કોમ્પલેક્ષ, સોમનાથ ચોક, ચાણક્યપુરી રેલવે બ્રિજ પાસે, ઘાટલોડિયા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૬૧ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૬૬૨૩૩૦
ઘાટલોડિયા શ્રી યોગેશ્વર હોસ્પિટલ ૧૮, ભવનાથ સોસાયટી, ચાણક્યપુરી, આર.સી. ટેકનિકલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ રોડ, ઘાટલોડિયા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૬૧ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૬૬૨૨૯૯
ઘાટલોડિયા વાત્સલ્ય બેબી કેર ક્લિનિક રન્નાપાર્ક પાસે, પ્રભાત ચોક, ઘાટલોડિયા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૬૧ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૪૭૧૮૮૩
ઘોડાસર ડો સુરેન્દ્ર એમ શર્મા સુમન બાળકોની હોસ્પિટલ, ૧, વાઘેશ્વરી સોસાયટી, કેનાલ રોડ, ઘોડાસર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૦ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૩૩૧૧૪૧
ચાંદખેડા ડૉ. દેવેન્દ્ર એ શાહ એકતા કોમ્પલેક્ષ, જનતાનગર સામે, ચાંદખેડા, અમદાવાદ - ૩૮૨૪૨૪ (૯૧)-(૭૯)-૨૩૨૯૮૬૦૬
ચાંદખેડા પૂજા બાળકોની હોસ્પિટલ ૩૦૫, વિઠલ કોમર્શિયલ સેન્ટર, ચાંદખેડા, સાકાર ઇંગલિશ શાળા સામે, ન્યુ સીજી રોડ, ચાંદખેડા, અમદાવાદ - ૩૮૨૪૨૪ (૯૧)-૯૪૨૮૧૦૨૫૭૪
ચાંદખેડા સત્યમેવ હોસ્પિટલ સત્યમેવ આર્કેડ, ચાંદખેડા બસ સ્ટોપ, સાબરમતી કલોલ, મહેસાણા સ્ટેટ હાઇવે, ચાંદખેડા, અમદાવાદ - ૩૮૨૪૨૪ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૫૦૦૬૨૫
ચાંદલોડિયા ધવલ હોસ્પિટલ મણીલાલ સોસાયટી, ધનજીભાઈ કુવાની આગળ, ચાંદલોડિયા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૬૧ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૬૦૨૨૬૬
ચાંદલોડિયા સ્પર્શ ચાઇલ્ડ કેર ક્લિનિક પ્રથમ માળે, ૨૫ અને ૨૬ શુકન પ્લેટિનમ, શુકન એપાર્ટમેન્ટ સામે, વન્દેમાતરમ ક્રોસ રોડ, ન્યુ એસ.જી. રોડ, ચાંદલોડિયા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૬૧ (૯૧)-૯૯૦૯૯૭૭૮૩૧
જીવરાજ પાર્ક ડૉ. ગૌરાંગ સી ઓઝા સહજાનંદ ટાવર, પ્રથમ માળે, ઓવરબ્રિજ પાસે, જીવરાજ પાર્ક, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૧ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૮૧૨૧૦૭
જીવરાજ પાર્ક કિલ્લોલ બાળકોની હોસ્પિટલ ધનલક્ષ્મી કોમ્પલેક્ષ, જીવરાજ પાર્ક બસ સ્ટોપ પાસે, જીવરાજ પાર્ક, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૧ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૬૩૪૧૩૪
જીવરાજ પાર્ક અનન્યા બાળકો અને નીયોનેટલ નર્સરી, ડૉ અક્ષત પરીખ શાશ્વત કોમ્પલેક્ષ, બીજા માળે, જીવરાજ પાર્ક સોસાયટી સામે, આશાપુરા માતાજી મંદિર પાસે, જીવરાજ પાર્ક, અમદાવાદ -૩૮૦૦૫૧ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૮૨૮૨૨૮ ૯૮૨૫૯૨૦૯૯૨
જીવરાજ પાર્ક ડો ગૌરાંગ ઓઝા સહજાનંદ ટાવર, પ્રથમ માળે, જીવરાજ પાર્ક, અમદાવાદ ૩૮૦૦૫૧ (૯૧)-(૭૯)- ૨૬૮૧૨૧૦૭
જુના વાડજ ડો અમીશી શાહ ૨૧, શાંતિનગર સોસાયટી, જુના વાડજ, અમદાવાદ ૩૮૦૦૧૩ (૯૧)-(૭૯)- ૨૭૫૫૨૦૫૧, ((૯૧)-(૭૯)- ૨૭૫૫૨૦૫૦ ,  ૯૮૭૯૭૮૨૦૫૦
જુહાપુરા ડો મોહમ્મદ ઈરફાન શેખ શુકુન બાળકોની હોસ્પિટલ, સી ૧૪, રોયલ અકબર ટાવર, સરખેજ રોડ, જુહાપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૫ (૯૧)-(૭૯)-૩૨૪૧૫૮૬૨
જુહાપુરા ઇકરા હોસ્પિટલ એચ.એન.નં ૮, બાગે ફીરદોશ સોસાયટી, ખુરશીદ પાર્ક સામે, સરખેજ રોડ, સોનલ ટોકીઝ રોડ, જુહાપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૫ (૯૧)-(૭૯)-૬૬૧૫૬૮૨૮
ઠક્કરબાપા નગર કૃષ્ણ ન્યુ લિટલ ચિલ્ડ્રન હોસ્પિટલ માધવ મોલ, રતન બી.એ. શાળા સામે, ઠક્કરબાપા નગર, અમદાવાદ - ૩૮૨૩૫૦ (૯૧)-૯૮૭૯૫૬૧૧૧૯
ઠક્કરબાપા નગર નિરવ બાળકોની હોસ્પિટલ ૨૦૧ હરીઓમ ચેમ્બર, ઠક્કરબાપા નગર એપ્રોચ, ઇન્ડિયા કોલોની રોડ થી નિકોલ રોડ, ઠક્કરબાપા નગર, અમદાવાદ - ૩૮૨૩૫૦ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૭૪૧૨૬૩
થલતેજ એડવાન્સ કેર મલ્ટી સ્પેસીયાલીટી હોસ્પિટલ થલતેજ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૪ (૯૧)-૯૬૮૭૩૦૬૦૩૭
થલતેજ ઇન્ડસ વન હોસ્પિટલ શૈલી કોમ્પલેક્ષ, ત્રીજા માળે, સાલ હોસ્પિટલ સામે, સુરધારા સર્કલ, થલતેજ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૪ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૮૫૩૧૧૧
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14