અમારી સાથે જાહેરાત માટે સંપર્ક કરો : 09825646519, info@karnavatiinfo.com

જો માનવી શીખવા માગે તો એની દરેક ભૂલ એને કંઈક ને કંઈક શિખામણ આપે છે.  |   મકાન મનુષ્યના હાથ વડે બંધાય છે, પણ ઘર મનુષ્યના હૃદય વડે બંધાય છે.   |   જેવી સમજ તેવો માણસ, જેવો માણસ તેવો સમાજ. સાચી સમજ એ જ છે સાચું જીવન.

અમદાવાદ શહેરના બાળરોગ નિષ્ણાત વિષે માહિતી


વિસ્તાર:


વિસ્તાર બાળરોગ નિષ્ણાત સરનામું ફોન નં
સાબરમતી હર્ષ બાળકોની હોસ્પિટલ અને દંત ચિકિત્સાલય એડીસી બેન્કની ઉપર, સાબરમતી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૫૧૬૩૨૩
સાબરમતી ઓમ પેડિયાટ્રિક અને નીયોનેટલ ક્રિટીકેર હોસ્પિટલ ત્રીજા માળે, ઉર્જા એવન્યુ, દેશવાર હોટેલની બાજુમાં, વિસત પેટ્રોલ પંપ પાસે, ગાંધીનગર હાઇવે, સાબરમતી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૫૧૬૮૭૮
સાબરમતી પંચશીલ હોસ્પિટલ કેનેરા બેન્ક પાસે, રામનગર, સાબરમતી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૫૦૬૩૩૬
સાબરમતી પાર્થ બાળકોની હોસ્પિટલ અને નીયોનેટલ કેર એ/૩૧/૩૨, શાંતિનિકેતન કોમર્શિયલ સેન્ટર, ડી કેબિન, સાબરમતી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૫૦૨૦૭૪
સાબરમતી પુષ્પા બાળકોની હોસ્પિટલ નાનાક્રમ સુપર માર્કેટ, બીજા માળે, એચ એચ હાઇસ્કુલ, રામનગર, સાબરમતી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૫૭૦૬૧૩
સાબરમતી ડૉ. જયપ્રકાશ વ્યાસ મહાલક્ષ્મી એપાર્ટમેન્ટ, એડીસી બૅન્ક સામે, રામનગર, સાબરમતી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૫૦૦૬૬૭
સાબરમતી ચિરંજીવ બાળકોની હોસ્પિટલ અને નીયોનેટલ ઇન્ટેન્સિવ કેર યુનિટ સત્યનારાયણ સોસાયટી, રામનગર, સાબરમતી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૫૦૧૨૭૮ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૫૦૬૯૧૪ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૫૦૬૯૧૦ ૯૮૨૪૨૯૭૫૯૬
સાબરમતી ડૉ. દિનેશ પુરોહિત/હર્ષ બાળકો અને દન્ત ચિકિત્સાલય એડીસી બૅન્ક ઉપર, ડી કેબિન બસ સ્ટેન્ડ સામે, સાબરમતી, અમદાવાદ -૩૮૦૦૦૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૫૧૬૩૨૩ ૯૮૨૪૦૧૦૧૮૯
સાબરમતી ગુરુકૃપા બાળકોની હોસ્પિટલ અને નિયોનેટલ ધ્યાન કેન્દ્ર, ડૉ સંજય શાહ દેવપ્રિય કોમ્પ્લેક્ષ, બીજા માળે, મોટેરા સ્ટેડિયમ રોડ, સહજાનંદ કોમ્પલેક્ષ સામે, સાબરમતી, અમદાવાદ -૩૮૦૦૦૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૭૦૦૦૬૬ ૯૪૨૬૦૩૪૯૫૩,૯૯૦૯૬૦૦૦૨૬
સી.ટી.એમ અનુપ બાળકોની હોસ્પિટલ શિવ ચેમ્બર્સ, પ્રથમ માળે, પોલીસ સ્ટેશન પાસે, સી.ટી.એમ ક્રોસ રોડ, સી.ટી.એમ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૬ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૮૫૩૩૮૪
સી.ટી.એમ અનુપ બાળકોની હોસ્પિટલ અને નીયોનેટલ કેર સેન્ટર, ડૉ. અર્જુન શાહ / બીના એ શાહ શિવ ચેમ્બર્સ, પ્રથમ માળે, સી.ટી.એમ ક્રોસ રોડ, પોલીસ સ્ટેશન સામે, સી.ટી.એમ, અમદાવાદ -૩૮૦૦૨૬ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૮૫૩૩૮૪ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૮૫૦૦૩૪ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૪૫૪૪૩૨ ૯૮૨૫૯૦૨૯૯૨
સી.ટી.એમ ડો બીના ગજ્જર એ-૧-૮, નવરત્ન કોમ્પલેક્ષ, બરોડા એક્સપ્રેસ હાઈવે રોડ, સી.ટી.એમ ચાર રસ્તા, અમદાવાદ ૩૮૦૦૨૬, ગુજરાત (૯૧)-(૭૯)- ૨૫૮૫૦૮૭૬
સેટેલાઇટ ગોલ્ડ કોઈન બાળકોની હોસ્પિટલ, ડૉ. નિમિશ એચ શાહ ગોલ્ડ કોઈન સંકુલ એ, જોધપુર ક્રોસ રોડ, સેટેલાઇટ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૭૪૧૦૪૧ ૯૮૨૫૦૧૨૪૨૧
સેટેલાઇટ ટીનેજ ક્લિનિક, ડૉ અમિત પી શાહ જી/૨, ક્રિષ્ના ટાવર, પાર્થ સારથી એવન્યુ, ૧૩૨ ફીટ રીંગ રોડ, બિલેશ્વર મહાદેવ સામે, સેટેલાઇટ, અમદાવાદ -૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૭૬૫૦૬૫
સેટેલાઈટ બાળકોની હોસ્પિટલ અને નીયોનેટલ કેર કેન્દ્ર રાધા કોમ્પલેક્ષ, ચોથા માળે, નટરાજ મેડિકલ સ્ટોર્સની ઉપર, શ્યામલ થી કર્ણાવતી ૧૦૦ ફૂટ રોડ, સેટેલાઈટ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૯૩૧૦૯૭
સેટેલાઈટ ડૉ. એ એમ કામદાર સહજાનંદ પેલેસ, ૧૦૦ ફૂટ રોડ, શ્યામલ કર્ણાવતી રોડ, સેટેલાઈટ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૯૩૯૦૩૪
સેટેલાઈટ ડો હિરેન ત્રિવેદી ગુજરાત ચાઇલ્ડ કેર હોસ્પિટલ, ૨૦૩-૨૦૪ જ્યોતિ કોમ્પલેક્ષ, પારેખ હોસ્પિટલની બાજુમાં, શ્યામલ ક્રોસ રોડ, સેટેલાઈટ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૭૬૫૯૧૧
સેટેલાઈટ ડૉ. કિશોર આર રાજગુરુ ૪૪, પાયલ પાર્ક સોસાયટી, જોધપુર ટેકરા, સેટેલાઈટ રોડ, સેટેલાઈટ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૭૪૭૧૪૨
સેટેલાઈટ ડો નિશ્ચલ વી ભટ્ટ બાળકોની હોસ્પિટલ અને નીયોનેટલ કેર સેન્ટર, રાધા કોમ્પલેક્ષ, ચોથા માળે, નટરાજ મેડિકલ સ્ટોર્સ ઉપર, શ્યામલ થી પ્રહલાદનગર રોડ, સેટેલાઈટ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૧ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૯૩૧૦૯૭
સેટેલાઈટ ગુજરાત ચાઇલ્ડ કેર હોસ્પિટલ ૨૦૩-૨૦૪ જ્યોતિ કોમ્પલેક્ષ, શ્યામલ ક્રોસ રોડ, પારેખ હોસ્પિટલની બાજુમાં, સેટેલાઈટ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૬૬૦૮૭૩૪૨
સેટેલાઈટ મમતા બાળકોની હોસ્પિટલ ૦/૧-એ, મારૂતિ ટાવર, દિપકલા જંક્શન સામે, શિવરંજની ક્રોસ રોડ, સેટેલાઈટ રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૭૪૪૮૦૦
સેટેલાઈટ નિર્મય મલ્ટી સ્પેસીયાલીટી હોસ્પિટલ રિલાયન્સ પેટ્રોલ પંપ સામે, પ્રહલાદનગર ગાર્ડન પાસે, આણંદ નગર ક્રોસ રોડ, ૧૦૦ ફૂટ રીંગ રોડ, સેટેલાઈટ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૯૩૭૨૩૭
સેટેલાઈટ પાર્થેશ બાળકોની હોસ્પિટલ અને નીયોનેટલ કેર સેન્ટર ૩-બી, ગોલ્ડ કોઈન કોમ્પલેક્ષ એ, બીજા માળે, જોધપુર ચાર રસ્તા, સેટેલાઈટ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૭૫૨૧૫૩
સેટેલાઈટ રીના ચાઇલ્ડ કેર હોસ્પિટલ ઓશન પાર્ક, નેહરુનગર ક્રોસ રોડ પાસે, સેટેલાઈટ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૭૫૦૭૩૯
સેટેલાઈટ શાંતિ મલ્ટીસ્પેસીયાલીટી હોસ્પિટલ ૪૦૨, ઇસ્કોન કેન્દ્ર, ચોથા માળે, ફોરએવર શો રૂમની ઉપર, શિવરંજની ક્રોસ રોડ, ૧૩૨ ફીટ રીંગ રોડ, સેટેલાઈટ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૯૨૨૩૩૬
સેટેલાઈટ સ્પર્શ નીયોનેટલ કેર અને બાળકોની હોસ્પિટલ બી વિંગ, નીલકંઠ પેલેસ, ત્રીજા માળે, એ.પી.એમ સુપર માર્કેટ, કંપની પેટ્રોલ પંપ પાસે, સેટેલાઈટ, અમદાવાદ ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૯૩૨૨૫૭
સેટેલાઈટ કિશોર ક્લિનિક જી-૨, કૃષ્ણ ટાવર, પાર્થ સારથી એવન્યુ, મહાદેવ મંદિર બિલેશ્વર, ૧૩૨ ફીટ રીંગ રોડ, સેટેલાઈટ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૭૬૫૦૬૫
સેટેલાઈટ ઉરવા બાળકોની હોસ્પિટલ અને નીયોનેટલ કેર ૩૦૩, ટ્વીન્કલ કોમ્પલેક્ષ, ધનંજય ટાવર પાસે, ૧૦૦ ફીટ રોડ, શ્યામલ ક્રોસ રોડ, સેટેલાઈટ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૭૩૩૦૪૦
સેટેલાઈટ વલ્લભ બાળકોની હોસ્પિટલ જૈન મંદિર, નેહરુનગર ક્રોસ રોડ, સેટેલાઈટ રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૭૩૩૨૪૦
સેટેલાઈટ ડો બિરેન શાહ એ ૨૫૭, પોપ્યુલર પ્લાઝા, સોમેશ્વર કોમ્પલેક્ષ-૧, સેટેલાઈટ, અમદાવાદ ૩૮૦૦૧૫, ગુજરાત (૯૧)-(૭૯)- ૨૬૭૬૭૮૨૦,  ૯૮૨૪૦૪૮૮૩૯
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14