અમારી સાથે જાહેરાત માટે સંપર્ક કરો : 09825646519, info@karnavatiinfo.com

જો માનવી શીખવા માગે તો એની દરેક ભૂલ એને કંઈક ને કંઈક શિખામણ આપે છે.  |   મકાન મનુષ્યના હાથ વડે બંધાય છે, પણ ઘર મનુષ્યના હૃદય વડે બંધાય છે.   |   જેવી સમજ તેવો માણસ, જેવો માણસ તેવો સમાજ. સાચી સમજ એ જ છે સાચું જીવન.

અમદાવાદ શહેરના વિસ્તાર વિષે માહિતીવિસ્તાર
ઓઢવ જી.આઈ.ડી.સી
કઠવાડા
કલાપીનગર
કાંકરિયા
કાલુપુર
કુબેરનગર
કૃષ્ણનગર
કેન્તોન્મેન્ત
કેમ્પ હનુમાન રોડ
કેલિકો
કેલિકો ડોમ રોડ
કેશવબાગ
કોથ ગાંગડ
કોબા
ખમાસા
ખાડીયા
ખાનપુર
ખોખરા
ખોખરા મહેમદાવાદ
ખોડિયારનગર
ગાંધી આશ્રમ
ગાંધી રોડ
ગાંધીનગર
ગીતા મંદિર
ગીરધરનગર
ગુજરાત કોલેજ
ગુરુકુળ
ગુલબાઈ ટેકરા
ગોતા
ગોધાવી
1 2 3 4 5 6 7