અમારી સાથે જાહેરાત માટે સંપર્ક કરો : 09825646519, info@karnavatiinfo.com

જો માનવી શીખવા માગે તો એની દરેક ભૂલ એને કંઈક ને કંઈક શિખામણ આપે છે.  |   મકાન મનુષ્યના હાથ વડે બંધાય છે, પણ ઘર મનુષ્યના હૃદય વડે બંધાય છે.   |   જેવી સમજ તેવો માણસ, જેવો માણસ તેવો સમાજ. સાચી સમજ એ જ છે સાચું જીવન.

અમદાવાદ શહેરના વિસ્તાર વિષે માહિતીવિસ્તાર
સરખેજ ગાંધીનગર હાઈવે
સરદાર નગર
સરદાર નગર હંસોલ
સરસપુર
સાણંદ
સાબરમતી
સાયન્સ સીટી રોડ
સારંગપુર
સિંધી માર્કેટ
સિવિલ હોસ્પિટલ
સી એન
સી જી રોડ
સી ટી એમ
સુખરામ નગર
સુભાષબ્રિજ
સેજપુર-બોઘા
સેટેલાઈટ
સોલા રોડ
સ્ટેડીયમ રોડ
હાઈ કોર્ટ
હાટકેશ્વર
હાંસોલ
1 2 3 4 5 6 7