અમારી સાથે જાહેરાત માટે સંપર્ક કરો : 09825646519, info@karnavatiinfo.com

જો માનવી શીખવા માગે તો એની દરેક ભૂલ એને કંઈક ને કંઈક શિખામણ આપે છે.  |   મકાન મનુષ્યના હાથ વડે બંધાય છે, પણ ઘર મનુષ્યના હૃદય વડે બંધાય છે.   |   જેવી સમજ તેવો માણસ, જેવો માણસ તેવો સમાજ. સાચી સમજ એ જ છે સાચું જીવન.

અમદાવાદ શહેરના વિસ્તાર વિષે માહિતીવિસ્તાર
બહાઈ સેન્ટર
બહેરામપુરા
બાપુનગર
બાપોદરા
બાલાહનુમાન
બાવલા
બોડકદેવ
બોપલ
ભટ્ઠા
ભદ્ર
ભાઈકાકા નગર
ભીમજીપુરા
ભૂયંગદેવ
ભૈરવનાથ
મણીનગર
મહેમદાબાદ
માણેકચોક
માણેકબાગ
માધુપુરા
મિર્ઝાપુર
મીઠાખળી
મેઘાણીનગર
મેમનગર
મેમ્કો
મોટેરા
મ્યુનીસીપલ માર્કેટ
યુનીવર્સીટી
રખિયાલ
રતનપોળ
રન્નાપાર્ક
1 2 3 4 5 6 7