અમારી સાથે જાહેરાત માટે સંપર્ક કરો : 09825646519, info@karnavatiinfo.com

જો માનવી શીખવા માગે તો એની દરેક ભૂલ એને કંઈક ને કંઈક શિખામણ આપે છે.  |   મકાન મનુષ્યના હાથ વડે બંધાય છે, પણ ઘર મનુષ્યના હૃદય વડે બંધાય છે.   |   જેવી સમજ તેવો માણસ, જેવો માણસ તેવો સમાજ. સાચી સમજ એ જ છે સાચું જીવન.

અમદાવાદ શહેરના વિસ્તાર વિષે માહિતીવિસ્તાર
ગોમતીપુર
ઘાટલોડિયા
ઘીકાંટા
ઘુમા
ઘોડાસર
ચંદોલા તળાવ
ચંદ્રનગર
ચાંગોદર
ચાંદખેડા
ચાંદલોડિયા
ચિલોડા
જનતાનગર
જમાલપુર
જવાહર ચોક
જવાહર નગર
જશોદાનગર
જી પી ઓ
જીવરાજપાર્ક
જુના વાડજ
જુહાપુરા
જૂની હાઈકોર્ટ
જોધપુર
ઠક્કરબાપા નગર
ડ્રાઈવ ઇન રોડ
ઢાલગરવાડ
ત્રણ દરવાજા
થલતેજ
દક્ષિણી સોસાયટી
દરિયાપુર
દસક્રોઈ
1 2 3 4 5 6 7