અમારી સાથે જાહેરાત માટે સંપર્ક કરો : 09825646519, info@karnavatiinfo.com

જો માનવી શીખવા માગે તો એની દરેક ભૂલ એને કંઈક ને કંઈક શિખામણ આપે છે.  |   મકાન મનુષ્યના હાથ વડે બંધાય છે, પણ ઘર મનુષ્યના હૃદય વડે બંધાય છે.   |   જેવી સમજ તેવો માણસ, જેવો માણસ તેવો સમાજ. સાચી સમજ એ જ છે સાચું જીવન.

અમદાવાદ શહેરના વિસ્તાર વિષે માહિતીવિસ્તાર
રાણીપ
રામદેવનગર
રામદેવનગર
રામોલ
રાયખડ
રાયપુર
રીલીફરોડ
રેવડી બજાર
લાંભા
લાલ દરવાજા
લો ગાર્ડન
વટવા
વસ્ત્રાપુર
વસ્ત્રાલ
વાડજ
વાસણા
વિરાટનગર
વિરોચન નગર
વી એસ
વેજલપુર
શાસ્ત્રીનગર
શાહ આલમ
શાહપુર
શાહપુર દરવાજા
શાહીબાગ
શિવરંજની
શીલજ
સત્તાધાર
સંદેશ પ્રેસ રોડ
સરખેજ
1 2 3 4 5 6 7