અમારી સાથે જાહેરાત માટે સંપર્ક કરો : 09825646519, info@karnavatiinfo.com

જો માનવી શીખવા માગે તો એની દરેક ભૂલ એને કંઈક ને કંઈક શિખામણ આપે છે.  |   મકાન મનુષ્યના હાથ વડે બંધાય છે, પણ ઘર મનુષ્યના હૃદય વડે બંધાય છે.   |   જેવી સમજ તેવો માણસ, જેવો માણસ તેવો સમાજ. સાચી સમજ એ જ છે સાચું જીવન.

અમદાવાદ શહેરના વિસ્તાર વિષે માહિતીવિસ્તાર
દાણી લીમડા
દિલ્લી ચકલા
દૂધેશ્વર
ધરણીધર
ધોલેરા
નરોડા
નરોડા જીઆઈડીસી
નવરંગપુરા
નવાવાડજ
નહેરુનગર
નાના ચિલોડા
નારણપુરા
નારાયણ નગર
નારોલ
નિકોલ
નિર્ણયનગર
ન્યુ મણીનગર
ન્યુ વાસણા
ન્યુ સી જી રોડ
પંચવટી
પથ્થરકુવા
પાંચકુવા
પાંજરાપોળ
પાનકોરનાંકા
પાલડી
પી આર એલ
પોલીટેકનીક
પ્રહલાદ નગર
પ્રિતમનગર
બકરોલ
1 2 3 4 5 6 7