અમારી સાથે જાહેરાત માટે સંપર્ક કરો : 09825646519, info@karnavatiinfo.com

જો માનવી શીખવા માગે તો એની દરેક ભૂલ એને કંઈક ને કંઈક શિખામણ આપે છે.  |   મકાન મનુષ્યના હાથ વડે બંધાય છે, પણ ઘર મનુષ્યના હૃદય વડે બંધાય છે.   |   જેવી સમજ તેવો માણસ, જેવો માણસ તેવો સમાજ. સાચી સમજ એ જ છે સાચું જીવન.

અમદાવાદ શહેરના સાયબર કાફે વિષે માહિતી


વિસ્તાર:


વિસ્તાર સાયબર કાફે સરનામું ફોન નં
ગાંધીનગર સાયબર વર્લ્ડ પ્લોટ નં ૪૩૮, બેઝમેન્ટ, ડીસીબી બેન્કની બાજુમાં, જીએચ ૫, સેકટર ૧૬, ગાંધીનગર, ગાંધીનગર ગુજરાત - ૩૮૨૦૧૬ (૯૧)-(૭૯)-૨૩૨૪૩૩૪૪
ગીતા મંદિર શ્રી બ્રહ્માની સાયબર કાફે ૧૦, સંકેત કોમ્પલેક્ષ, પ્રથમ માળે, મંગલ પાર્ક સામે, ભુલાભાઈ પાર્ક, ગીતા મંદિર રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૨ (૯૧)-૯૯૦૪૪૧૬૬૪૫
ગુરુકુળ આઈવર્લ્ડ ડોટ કોમ ૨૦, સોનલ સોસાયટી, સોનલ ચાર રસ્તા, ગુરુકુળ, અમદાવાદ ૩૮૦૦૫૨, ગુજરાત ૯૮૨૫૮૫૧૬૭૮
ઘાટલોડિયા દેવ સાયબર કાફે એ, ૫૧/૨, શ્રી કુંજ રો હાઉસ, પંચોલી હાઉસ સામે, પ્રભાત ચોક, ઘાટલોડિયા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૬૧ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૪૩૮૯૨૦
ઘાટલોડિયા ૨૪ બાય ૭ સાયબર કાફે ૮, પ્રથમ માળે, અર્જુન એવન્યુ, ચાણક્યપૂરી બ્રિજ પાસે, ઘાટલોડિયા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૬૧ (૯૧)-૯૭૨૪૩૦૯૮૨૯
ઘાટલોડિયા ન્યૂ યોર્ક સાયબર કાફે સી/૩૦, સમર્પણ ટાવર, જ્ઞાનજ્યોત શાળા, કે.કે. નગર રોડ, ઘાટલોડિયા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૬૧ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૬૦૦૫૨૪
ઘાટલોડિયા ફ્રેન્ડ સાયબર કાફે સીડી ૧, કાલિન્દી પાર્ક, પ્રભાત ચોક, કે.કે. નગર ક્રોસ રોડ, ઘાટલોડિયા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૬૧ (૯૧)-૯૭૨૩૭૭૨૭૮૧
ઘાટલોડિયા સિલીકોન વેલી સાઇબર કાફે ૨૫, અગ્રવાલ ટાવર, ભૂયંગદેવ ક્રોસ રોડ, ઘાટલોડિયા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૬૧ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૪૭૨૨૯૯
ઘાટલોડિયા એસ પી સાયબર કાફે એફએફ -૧૨, એન્ગલ આર્કેડ, સોલા રોડ, કાલુપુર કો બેન્ક સામે, ઘાટલોડિયા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૬૧ (૯૧)-૯૭૨૫૯૩૪૯૦૨
ઘાટલોડિયા માય યાહૂ સાયબર વર્લ્ડ ૨, પ્રથમ માળે, પ્રમુખ કોમ્પલેક્ષ, શાયોના સીટી સામે, આર.સી. ટેકનિકલ રોડ, ઘાટલોડિયા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૬૧ (૯૧)-૯૯૭૯૪૬૯૩૬૨
ઘાટલોડિયા વી રાજ સાયબર ઝોન દુકાન નં ૧૫, બી એચ શાળા સામે, દર્શન કોમ્પલેક્ષ, ઘાટલોડિયા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૬૧ (૯૧)-૯૯૯૮૯૦૦૦૮૯
ઘાટલોડિયા વર્ધન નેટ પોઇન્ટ દુકાન નં ૧, વિશ્વાસ સિટી ૧, આર.સી. ટેકનિકલ રોડ, ઘાટલોડિયા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૬૧ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૬૬૫૦૨૯
ઘાટલોડિયા ન્યૂ યોર્ક સાયબર કાફે સી-૩૦, સમર્પણ ટાવર, પ્રથમ માળે, ઘાટલોડિયા, અમદાવાદ ૩૮૦૦૬૧, (૯૧)-(૭૯)-૨૭૬૦૦૫૨૪
ઘાટલોડિયા લિંક એક્સપ્રેસ ૨૬, ગુલાબ ટાવર, ઘાટલોડિયા, અમદાવાદ ૩૮૦૦૬૧, ગુજરાત (૯૧)-(૭૯)-૨૭૪૩૧૨૪૬
ઘીકાંટા બેસ્ટ કોમ્પ્યુટર દુકાન નં ૪૫૫ / એ, રાજલક્ષ્મી કોમ્પલેક્ષ સામે, ઓલ્ડ પ્રકાશ સિનેમા સામે, ઘીકાંટા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૧ (૯૧)-૯૩૨૮૨૨૨૨૪૮
ઘોડાસર મેજીક૯ સાયબર કાફે ૨, અન્નપૂર્ણા સોસાયટી, એસબીઆઇ બેન્ક, કેનાલ રોડ, ઘોડાસર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૦ (૯૧)-૯૮૨૪૩૭૪૮૪૦
ઘોડાસર નેહા સાયબર કાફે અને ટેલિકોમ ૨૦, હરીઓમ કોમ્પલેક્ષ, રાજપથ બંગલો સામે, સ્મૃતિ મંદિર, નિગમ સોસાયટી રોડ, ઘોડાસર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૦ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૮૩૪૬૭૫
ઘોડાસર મસ્તી.કોમ સાયબર કાફે ૪, કેવલધામ, ઘોડાસર, અમદાવાદ ૩૮૦૦૫૦, ગુજરાત (૯૧)-(૭૯)-૨૫૪૭૧૨૮૬
ઘોડાસર નેક્સ્ટ સ્ટેપ સાયબર કાફે એ-૧૦, વૈકુંઠ કોમ્પલેક્ષ, ઘોડાસર, અમદાવાદ ૩૮૦૦૫૦, ગુજરાત (૯૧)-(૭૯)-૨૫૮૯૨૯૯૬
ચાંદખેડા હાઈ લાઇફ સાયબર કાફે સી-૧૫, સ્વાગત સ્ટેટસ ૧, વિશ્વકર્મ ઇજનેરી કોલેજ, ન્યુ સીજી રોડ, ચાંદખેડા, અમદાવાદ - ૩૮૨૪૨૪ (૯૧)-૯૭૨૫૮૫૦૧૯૧
ચાંદખેડા સીન સાયબર ઝોન સી/૯૫૫, જનતાનગર, ચાંદખેડા, અમદાવાદ - ૩૮૨૪૨૪ (૯૧)-(૭૯)-૨૩૯૭૨૩૬૪
ચાંદખેડા આઈ ક્લિક ઇન્ટરનેટ ૪, શુકન આવાસ, સોના ક્રોસ રોડ પાસે, ન્યૂ સીજી રોડ, ચાંદખેડા, અમદાવાદ - ૩૮૨૪૨૪ (૯૧)-૯૮૯૮૧૦૬૫૫૯
ચાંદખેડા સાયબર વ્યુ ઈન્ટરનેટ કાફે ૨૩, વિઠ્ઠલ કોમ્પલેક્ષ, ન્યુ સીજી રોડ, ચાંદખેડા, અમદાવાદ - ૩૮૨૪૨૪ (૯૧)-૯૮૯૮૫૬૯૮૬૪
ચાંદખેડા હાઈ લાઇફ ઈન્ફોટેક સી/૧૫, સ્વાગત સ્ટેટસ ૧, વિશ્વકર્મ ઇજનેરી કોલેજ પાસે, ન્યુ સીજી રોડ, ચાંદખેડા, અમદાવાદ - ૩૮૨૪૨૪ (૯૧)-૯૩૨૭૫૯૨૫૯૩
ચાંદખેડા વિનસ્પેસ સાયબર કાફે ૧૧, સત્યમ કોમ્પ્લેક્ષ, આઇઓસી રોડ, આઇઓસી રોડ, ચાંદખેડા, અમદાવાદ - ૩૮૨૪૨૪ (૯૧)-૯૩૨૮૦૩૪૯૩૫
ચાંદખેડા વિન્સ્પેસ સાયબર કાફે ૧૧, સત્યમ કોમ્પ્લેક્ષ, આઇઓસી રોડ, ચાંદખેડા, અમદાવાદ ૩૮૨૪૨૪, ગુજરાત (૯૧)-૯૩૨૮૦૩૪૯૩૫
ઠક્કરબાપા નગર સોમ્યા ઈન્ફોટેક ૧૩૯, માધવ મોલ, પ્રથમ માળે, રતનબ શાળા સામે, ઠક્કરબાપા નગર, અમદાવાદ - ૩૮૨૩૫૦ (૯૧)-૯૦૬૭૦૪૪૩૧૪
ઠક્કરબાપા નગર કીબી એન્ટરપ્રાઇઝ અને સાયબર કાફે બી/૧૬, સરદાર પટેલ મોલ, ગ્રાઉન્ડ ફલોર, ઠક્કર નગર પાસે, નિકોલ ગામ રોડ, ઠક્કરબાપા નગર, અમદાવાદ - ૩૮૨૩૫૦ (૯૧)-૯૩૭૪૯૩૪૦૪૨
થલતેજ ગ્રીન વુડ સાયબર કાફે ૧૨-૧૩, સુદર્શન ટાવર, ગુલાબ ટાવર પાસે, સંભાવના ટેનામેન્ટ પાસે, ટ્યૂલિપ બંગલો રોડ, થલતેજ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૪ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૪૯૮૦૮૫
થલતેજ સાયબર ઈન્ફોટેક ૧૭, શુભમ કોમ્પ્લેક્ષ, લવ કુશ ટાવર સામે, ડ્રાઇવ ઇન રોડ, થલતેજ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૪ (૯૧)-૯૯૯૮૭૨૦૧૮૨
1 2 3 4 5 6 7 8