અમારી સાથે જાહેરાત માટે સંપર્ક કરો : 09825646519, info@karnavatiinfo.com

જો માનવી શીખવા માગે તો એની દરેક ભૂલ એને કંઈક ને કંઈક શિખામણ આપે છે.  |   મકાન મનુષ્યના હાથ વડે બંધાય છે, પણ ઘર મનુષ્યના હૃદય વડે બંધાય છે.   |   જેવી સમજ તેવો માણસ, જેવો માણસ તેવો સમાજ. સાચી સમજ એ જ છે સાચું જીવન.

અમદાવાદ શહેરના સાયબર કાફે વિષે માહિતી


વિસ્તાર:


વિસ્તાર સાયબર કાફે સરનામું ફોન નં
થલતેજ ગ્લોબલ સાયબર ઝોન એલ/૧, કૌશલ કોમ્પલેક્ષ, હોમ ટાઉન પાસે, ભાઈકાકા નગર, થલતેજ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૪ (૯૧)-૯૮૯૮૭૫૧૧૯૩
થલતેજ ગ્રીનવુડ સાયબર કાફે ૧૨, સુદર્શન ટાવર, થલતેજ, અમદાવાદ ૩૮૦૦૫૪, ગુજરાત (૯૧)-(૭૯)-૨૭૪૯૦૧૦૮
થલતેજ સાઈકૃપા કોમ્યુનિકેશન ૩, જે.બી. ટાવર, થલતેજ, અમદાવાદ ૩૮૦૦૫૪, ગુજરાત (૯૧)-(૭૯)-૨૬૮૫૯૬૧૧
થલતેજ સાયબર ઝોન ૩, જે.બી. ટાવર રોડ, થલતેજ, અમદાવાદ ૩૮૦૦૫૨, ગુજરાત (૯૧)-(૭૯)-૨૬૮૫૯૬૧૧
દાણીલીમડા રોયલ સાયબર વર્લ્ડ જી-૬, ક્લાસિક સામી કોમ્પલેક્ષ, દાણીલીમડા, અમદાવાદ ૩૮૦૦૨૮, ગુજરાત ૯૮૨૪૦૯૮૧૨૫, ૯૮૯૮૨૧૧૯૬૯
નરોડા મીનુ સાયબર કાફે ૧૦૩, નંદીની શોપિંગ સેન્ટર, ગુજરાત, નરોડા, નરોડા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૫ (૯૧ )-૭૯૨૨૮૦૦૫૪૯
નરોડા દેવર્ષિ સાયબર કાફે ૧૦, પુલન કોમ્પલેક્ષ, કુંજ મોલ પાસે, શુકન ચોકડી, નિકોલ-નરોડા રોડ, નરોડા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૫ (૯૧)-૯૭૨૩૬૦૦૩૯૦
નરોડા શ્રી સાયબર ઝોન ગ્રીન એવન્યુ કોમ્પલેક્ષ, હરીદર્શન પાસે, કઠવાડા રોડ, નરોડા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૫ (૯૧)-૯૬૨૪૯૯૫૭૨૦
નરોડા મીનુ સાયબર કાફે ૧૦૩, નંદાની શોપિંગ સેન્ટર, નરોડા, અમદાવાદ ૩૮૨૩૩૦, ગુજરાત (૯૧)-(૭૯)-૨૨૮૦૦૫૪૯
નરોડા વેબ સાયબર કાફે ૧૧૮, દેવકીનંદન કોમ્પલેક્ષ, નરોડા, અમદાવાદ ૩૮૨૩૩૦, ગુજરાત (૯૧)-(૭૯)-૨૨૮૧૦૯૨૯
નરોડા શિવમ સાયબર કાફે યુએલ-૨૧, અર્જુન કોમ્પલેક્ષ, નરોડા, અમદાવાદ ૩૮૨૩૩૦, ગુજરાત (૯૧)-૯૮૨૫૬૦૦૧૬૯
નરોડા સિફી આઈ વે ૧૬, અજંતા ઈલોરા કોમ્પલેક્ષ, નરોડા, અમદાવાદ ૩૮૦૦૨૫, ગુજરાત (૯૧)-(૭૯)-૩૨૫૦૮૨૬૧
નવરંગપુરા સિટી સાયબર કાફે પ્રથમ માળે, ૧૬, શ્રી વિજય એપાર્ટમેન્ટ, સિદ્ધાર્થ ગાર્મેન્ટ્સ સામે, ન્યૂ આર.કે. ભાજી પાંવ, વિજય ચાર રસ્તા, નવરંગપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૯ (૯૧)-(૭૯)-૬૬૧૫૫૯૨૭
નવરંગપુરા લૉગિન સાયબર કાફે બી/૩, શિવશ્યામ કોમ્પલેક્ષ, પાસપોર્ટ ઓફિસ પાસે, યુનિવર્સિટી રોડ, નવરંગપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૯ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૩૦૦૬૭૨
નવરંગપુરા રિલાયન્સ વર્લ્ડ ૫, ગોલ્ડન ટ્રાયેન્ગલ કોમ્પલેક્ષ, સ્ટેડિયમ રોડ, નવરંગપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૯ (૯૧)-(૭૯)-૩૨૯૧૩૧૪૨
નવરંગપુરા લેક્ષીસઈન્ફોટેક ૧૬, આલીશાન કોમ્પલેક્ષ, એક્સિક બેન્ક સરદાર પટેલ કોલોની સામે, સ્ટેડિયમ રોડ, નવરંગપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૯ (૯૧)-(૭૯)-૪૦૦૪૧૨૪૦
નવરંગપુરા સાયબર કાફે ૧૪, ગ્રાઉન્ડ ફલોર, શ્રી કૃષ્ણ કેન્દ્ર, ક્રોસવર્ડ પાસે, મીઠાખળી છ રોડ, નવરંગપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૯ (૯૧)-૮૪૯૦૮૮૮૭૮૩
નવરંગપુરા સ્કાય નેટ જરીવાલા પાર્ક, ઈશ્વર ભુવન, એચએલ કોમર્સ છ રોડ, નવરંગપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૯ (૯૧)-૮૦૦૦૫૫૫૨૩૭
નવરંગપુરા બીગ વ્યુ સાયબર કાફે ૧૦, યુનિવર્સિટી પ્લાઝા, રસરંજન પાસે, વિજય ક્રોસ રોડ, નવરંગપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૯ (૯૧)-(૭૯)-૪૦૩૦૩૨૬૧
નવરંગપુરા હરસિદ્ધિ પ્લેનેટ સર્ફિંગ એલટીએમ લેડિઝ હોસ્ટેલ પાસે, કોમર્સ કોલેજ રોડ, નવરંગપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૯ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૪૬૧૫૬૩
નવરંગપુરા સાયબર ઇન્ટરનેટ પાવર ૮, સેન્ટૌર કોમ્પલેક્ષ, રાજા એજન્સી સામે, વિજય ચાર રસ્તા, નવરંગપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૯ (૯૧)-૯૩૨૮૨૮૬૯૯૬
નવરંગપુરા રુદ્ર સાયબર ઝોન જીએફ-૩૪, અક્ષર આર્કેડ, દર્પણ છ રોડ, મેમનગર ફાયર સ્ટેશન સામે, નવરંગપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૯ (૯૧)-(૭૯)-૪૦૦૪૨૯૨૧
નવરંગપુરા એસ.પી. સાયબર કાફે. જી૬, દર્શન છ રોડ, સંતસાગર કોમ્પલેક્ષ, નવરંગપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૯ (૯૧)-(૭૯)-૪૦૦૯૪૫૨૬
નવરંગપુરા સાયબર વિલા ૧૧૭, યુનિવર્સિટી પ્લાઝા, રસરંજન પાસે, વિજય ક્રોસ રોડ, નવરંગપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૯ (૯૧)-૯૧૭૩૭૦૫૨૫૪
નવરંગપુરા બીગ વ્યુ સાયબર કાફે ૧૦,૧૩, યુનિવર્સિટી પ્લાઝા, રસરંજન પાસે, નવરંગપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૯ (૯૧)-૯૮૨૪૦૨૧૦૦૩
નવરંગપુરા બીગ વ્યુ સાયબર કાફે ૧૦-૧૭, યુનિવર્સિટી પ્લાઝા, નવરંગપુરા, અમદાવાદ ૩૮૦૦૦૯, (૯૧)-(૭૯)-૬૬૬૨૪૫૮૭
નવરંગપુરા પી પ્લેનેટ કોમર્સ કોલેજ રોડ, નવરંગપુરા, અમદાવાદ ૩૮૦૦૦૯, ગુજરાત (૯૧)-(૭૯)-૨૬૪૬૧૫૬૩
નવરંગપુરા ગેટવે ઈન્ટરનેટ ૩, શિવશ્યામ કોમ્પલેક્ષ, યુનિવર્સિટી રોડ, નવરંગપુરા, અમદાવાદ ૩૮૦૦૧૫, ગુજરાત (૯૧)-(૭૯)-૬૫૨૩૨૭૮૧
નવરંગપુરા હરસિધ સ્ટેશનરી એચ એલ કોમર્સ કોલેજ રોડ, નવરંગપુરા, અમદાવાદ ૩૮૦૦૦૯, ગુજરાત (૯૧)-(૭૯)-૨૬૪૦૫૩૩૪
નવા વાડજ ટુ ફાસ્ટ ફોર યુ સાયબર ઝોન ૧, સંગમ કોમ્પલેક્ષ, શિવાલી એપાર્ટમેન્ટ સામે, અખબારનગર સર્કલ પાસે, નવા વાડજ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૩ (૯૧)-૯૯૭૪૧૪૨૬૦૯
1 2 3 4 5 6 7 8