અમારી સાથે જાહેરાત માટે સંપર્ક કરો : 09825646519, info@karnavatiinfo.com

જો માનવી શીખવા માગે તો એની દરેક ભૂલ એને કંઈક ને કંઈક શિખામણ આપે છે.  |   મકાન મનુષ્યના હાથ વડે બંધાય છે, પણ ઘર મનુષ્યના હૃદય વડે બંધાય છે.   |   જેવી સમજ તેવો માણસ, જેવો માણસ તેવો સમાજ. સાચી સમજ એ જ છે સાચું જીવન.

અમદાવાદ શહેરના સાયબર કાફે વિષે માહિતી


વિસ્તાર:


વિસ્તાર સાયબર કાફે સરનામું ફોન નં
સીટીએમ રાધે સાયબર કાફે એફ/૧૪, અમી અખંડ આણંદ સોસાયટી, અંબિકા હોટેલ પાસે, નેશનલ હાઇવે ૮, સીટીએમ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૬ (૯૧)-૯૮૨૪૬૬૩૨૨૩
સુભાષબ્રિજ શ્રી મારુતિ સાયબર કાફે ૯, ગ્રાઉન્ડ ફલોર, કાવેરી કોમ્પલેક્ષ, આરટીઓ કચેરી સામે, ટ્રાફિક પોલીસ ચોકીની પાછળ, સુભાષબ્રિજ સર્કલ, સુભાષબ્રિજ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૭ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૫૬૧૯૯૭
સુભાષબ્રિજ અંબિકા સાયબર ઝોન જી -૫, કસ્તુરભાઈ ચેમ્બર્સ, જૈન બત્રીશી હોલ પાસે, ગાંધી આશ્રમ પોસ્ટ ઓફિસ સામે, સુભાષબ્રિજ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૭ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૫૬૦૦૫૬
સુભાષબ્રિજ જિગર સાયબર ૯, નંદનવન કોમ્પલેક્ષ, સુભાષબ્રિજ સર્કલ, સુભાષબ્રિજ, અમદાવાદ ૩૮૦૦૨૭, ગુજરાત (૯૧)-૯૭૨૫૦૪૬૯૨૮
સેટેલાઇટ પંજરી સાયબર પેલેસ ૧, શાસન કોમ્પલેક્ષ, ગ્રાઉન્ડ ફલોર, પ્રેરણાતીર્થ દેરાસર, રોઝવુડ ટાવર, જોધપુર, સેટેલાઇટ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૯૧૭૦૭૧
સેટેલાઇટ હાર્ડ રોક સાયબર કાફે ૧૨, ગોયલ ટાવર, ગ્રાઉન્ડ ફલોર, ગુલબાઈ ટેકરા પોલીસ ચોકી સામે, પાંજરાપોળ, સેટેલાઈટ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ ૯૭૨૩૮૫૧૦૦૨
સેટેલાઇટ સ્પીડ વિઝન સાયબર કાફે દુકાન નં ૬, રેવતી ટાવર, સેટેલાઇટ પોલીસ સ્ટેશનની પાછળ, અક્ષત એવન્યુ, રામદેવનગર ક્રોસ રોડ પાસે, સેટેલાઇટ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૪૦૦૨૫૨૦૮
સેટેલાઇટ એસઈ સાયબર કાફે એફ-૬, બાલાજી પ્લાઝા, પ્રેમચંદ નગર રોડ, સેટેલાઇટ, અમદાવાદ ૩૮૦૦૧૫, ગુજરાત (૯૧)-(૭૯)-૩૨૯૨૯૭૭૭
સેટેલાઇટ સ્પેસ સાયબર કાફે ૩, આકૃતિ શોપીંગ સેન્ટર, જોધપુર ગામ રોડ, સેટેલાઈટ, અમદાવાદ ૩૮૦૦૧૫, ગુજરાત (૯૧)-(૭૯)-૨૬૯૨૧૬૪૧
સેટેલાઇટ એસીઇ સાયબર કાફે એફ-૬, બાલાજી પ્લાઝા, પ્રેમચંદ નગર રોડ, સેટેલાઇટ, અમદાવાદ ૩૮૦૦૧૫, ગુજરાત (૯૧)-(૭૯)-૩૨૯૨૯૭૭૭
સેટેલાઇટ સાયબર સ્માર્ટ યુએલ-૫, ધનંજય ટાવર, ૧૦૦ ફુટ રોડ, સેટેલાઈટ, અમદાવાદ ૩૮૦૦૧૫, ગુજરાત (૯૧)-(૭૯)-૪૦૦૬૪૦૬૧
સેટેલાઇટ સ્પાઈડર વેબ સાયબર કાફે જી -૯, અક્ષરધારા કોમ્પલેક્ષ, ૧૦૦ ફીટ રોડ, સેટેલાઈટ, અમદાવાદ ૩૮૦૦૧૫, ગુજરાત (૯૧)-(૭૯)-૨૬૭૬૪૮૭૬
સેટેલાઈટ શ્રી અરિહંત કોમ્યુનિકેશન્સ જી/૧૮, કર્ણાવતી ક્લબ રોડ, ઇસરો કોલોની પાસે, સુપર સોસાયટી સામે, રામદેવનગર, સેટેલાઈટ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૯૨૭૪૪૪
સેટેલાઈટ આઈ નેટ ૫૬, સ્પ્રિંગ ફીલ્ડ સોસાયટી, પ્રેમચંદ નગર સામે, જજીસ બંગલો રોડ, સેટેલાઈટ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૪૦૦૩૮૯૦૮
સેટેલાઈટ સ્પાઈડરનેટ સાયબર કાફે એફ/૭, પલક - II, દેવપ્રિય કોમ્પલેક્ષ પાસે, આનંદનગર થી રામદેવનગર રોડ બાજુ, સેટેલાઈટ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૪૦૦૬૨૬૭૬
સેટેલાઈટ સાયબર સ્માર્ટ ૫, ધનંજય ટાવર, સચિન ટાવર પાસે, ઉચ્ચ સ્તર, ૧૦૦ ફુટ રીંગ રોડ, સેટેલાઈટ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૪૦૦૬૪૦૬૧
સેટેલાઈટ રાજ સાયબર વર્લ્ડ જી/૧૦, અક્ષરધારા કોમ્પલેક્ષ, સચિન ટાવર, ૧૦૦ ફૂટ આનંદનગર રોડ, સેટેલાઈટ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-૯૮૯૮૩૯૭૦૮૮
સેટેલાઈટ રિલાયન્સ વિડિઓ કોન્ફરન્સ અડાલજ હાઉસ, પ્રહલાદનગર રોડ, ૧૦૦ ફૂટ રીંગ રોડ સેટેલાઈટ, સેટેલાઈટ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૩૦૦૨૯૯૯૩
સેટેલાઈટ નેટવર્લ્ડ સાયબર કાફે ૧૦૧, સમાન કોમ્પલેક્ષ, નાલંદા કોમ્પલેક્ષ સામે, પ્રેમચંદ નગર રોડ, સેટેલાઈટ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૬૬૬૧૦૬૭૧
સેટેલાઈટ સાયબર એરેના સાયબર કાફે એફ/૭, સત્ય કોમ્પલેક્ષ, આઇઓસી પેટ્રોલ પંપ સામે, ૧૩૨ ફીટ રીંગ રોડ, સેટેલાઈટ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૪૦૩૨૦૫૪૧
સેટેલાઈટ કનેક્ટ સાયબર કાફે ૨૫, વિરાજ વિહાર ૫, રાહુલ ટાવર પાછળ, તેજધારા બંગલો સામે, આણંદ નગર રોડ, સેટેલાઈટ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૪૦૩૦૦૯૪૮
સેટેલાઈટ નિધિ સાયબર ઝોન ૨, નિધિ કોમ્પલેક્ષ, મધર મિલ્ક પેલેસ પાસે, જજીસ બંગલા રોડ, સેટેલાઈટ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૮૭૦૧૮૨
સેટેલાઈટ સર્ફિંગ પોઈન્ટ/શ્રીજી કોમ્યુનિકેશન ૯, ઉચ્ચ સ્તર, રુદ્ર પ્લાઝા, બોડકદેવ રોડ, જજીસ બંગલો પાસે, સેટેલાઈટ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૮૭૧૮૯૬
સેટેલાઈટ એવરેસ્ટ ઈન્ફોટેક ૨૯, રાજ્સુયા બંગલા, સેટેલાઈટ રોડ, અમદાવાદ ૩૮૦૦૧૫, ગુજરાત (૯૧)-(૭૯)-૪૦૦૨૫૦૬૩, (૯૧)-(૭૯)-૨૬૯૨૭૦૬૩
સેટેલાઈટ ગેટ ઓન નેટ સાયબર ૧૫, મંગલજ્યોત કોમ્પલેક્ષ, સેટેલાઇટ, અમદાવાદ ૩૮૦૦૧૫, ગુજરાત (૯૧)-(૭૯)-૨૬૯૨૦૩૫૬
સેટેલાઈટ પંજરી સાયબર પેલેસ શાસન કોમ્પલેક્ષ, ગ્રાઉન્ડ ફલોર, જોધપુર રોડ, સેટેલાઈટ રોડ, અમદાવાદ ૩૮૦૦૧૫, ગુજરાત (૯૧)-(૭૯)-૩૦૬૧૭૦૭૧, (૯૧)-(૭૯)-૩૦૬૧૭૦૯૦
સોલા મહાકાળી ટેલિકોમ એફ/૧૬૮, સર્વોદય ભાગ ૧, ભૂયંગદેવ સોસાયટી, સોલા, સોલા રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૬૧ (૯૧)-૯૮૯૮૪૨૮૬૭૩
સોલા અરિહંત કેપિટલ માર્કેટ્સ લિમિટેડ ૧૧૨, શુકન મોલ, સાયન્સ સિટી રોડ, સોલા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૬૦ (૯૧)-(૭૯)-૬૫૨૧૫૭૭૭
હાટકેશ્વર નેહા નેટ સેવા ૩૦૨, છના શેઠ ની ચાલી, દેકાટે મેન્સવેર પાસે, હાટકેશ્વર રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૬ (૯૧)-૯૮૨૪૩૭૬૮૫૩
1 2 3 4 5 6 7 8