અમારી સાથે જાહેરાત માટે સંપર્ક કરો : 09825646519, info@karnavatiinfo.com

જો માનવી શીખવા માગે તો એની દરેક ભૂલ એને કંઈક ને કંઈક શિખામણ આપે છે.  |   મકાન મનુષ્યના હાથ વડે બંધાય છે, પણ ઘર મનુષ્યના હૃદય વડે બંધાય છે.   |   જેવી સમજ તેવો માણસ, જેવો માણસ તેવો સમાજ. સાચી સમજ એ જ છે સાચું જીવન.

અમદાવાદ શહેરના સાયબર કાફે વિષે માહિતી


વિસ્તાર:


વિસ્તાર સાયબર કાફે સરનામું ફોન નં
વાસણા ફ્રેન્ડ્સ સાયબર કાફે ૮, ટેમ્પલ એવન્યુ, ધરણીધર દેરાસર પાસે, શ્રેયસ ક્રોસિંગ ઓવરબ્રિજ, વાસણા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૭ (૯૧)-(૭૯)-૪૦૦૯૧૦૮૪
વાસણા ઓકે સાયબર ઝોન ૧૦૨, શ્રીરાજ સેન્ટર, વાસણા બસ સ્ટેન્ડ સામે, વાસણા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૭ (૯૧)-(૭૯)-૩૦૦૨૬૯૧૧
વાસણા ક્લિક સાયબર કાફે ૨૫, પ્રથમ મંગલ કોમ્યુનિટી કોમ્પલેક્ષ, વાસણા એસટી સ્ટેન્ડ સામે, જીબી શાહ કોલેજ પાસે, વાસણા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૭ (૯૧)-૭૯૨૬૬૦૯૨૬૨
વાસણા ઓકે સાયબર કાફે ૧૦૨, શ્રીરાજ કેન્દ્ર, બસ સ્ટોપ સામે, વાસણા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૭ (૯૧)-૯૦૯૯૭૭૦૯૩૪
વાસણા ડેટા પોઇન્ટ સાયબર કાફે એ/૩૫, મંગલ તીર્થ કોમ્પલેક્ષ, ધરણીધર દેરાસર રોડ, વાસણા, (૯૧)-૯૮૭૯૭૯૭૮૩૦, (૯૧)-૯૯૯૮૩૧૦૦૦૮
વિરાટનગર જેક સાયબર કાફે ૨૧, દિવ્યપ્રભા શોપિંગ સેન્ટર, ગાંધી પાર્ક સોસાયટી સામે, યશ બ્યૂટી પાર્લર નીચે, વિરાટનગર, અમદાવાદ - ૩૮૨૩૫૦ (૯૧)-૮૪૬૦૫૭૯૬૮૩
વેજલપુર સ્પીડ સાયબર કાફે ૧૦૬, શ્રેયસ કોમ્પ્લેક્સ, વેજલપુર બસ સ્ટેન્ડ, વેજલપુર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૧ (૯૧)-૯૮૨૪૪૦૧૧૧૪
વેજલપુર યશ સાયબર કાફે ૧૩૬, શ્રેયસ કોમ્પલેક્ષ, વેજલપુર બસ સ્ટોપ પાસે, સોનલ સિનેમા રોડ, વેજલપુર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૧ (૯૧)-૯૮૨૪૫૪૫૫૬૯
વેજલપુર માનસી સાયબર કાફે એફ/૮, શાંતિ કોમ્પલેક્ષ, વેજલપુર બસ સ્ટોપ સામે, વેજલપુર રોડ, વેજલપુર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૧ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૮૨૨૬૦૧
વેજલપુર જય સાયબર કાફે ડી -૧૩, શ્રીનાથ કોમ્પ્લેક્સ, બૂટભવાની મંદિર, વસ્ત્રાપુર રેલવે ક્રોસિંગ, વેજલપુર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૧ (૯૧)-૯૫૧૦૮૪૦૦૨૮
વેજલપુર સાયબરીયા સાયબર કાફે ૧૩૩, શ્રેયસ કોમ્પલેક્ષ,. વેજલપુર બસ સ્ટોપ, વેજલપુર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૧ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૮૧૪૪૬૨
વેજલપુર માનસી સાયબર કાફે એફ-૮, શાંતિ કોમ્પલેક્ષ, વેજલપુર, અમદાવાદ ૩૮૦૦૫૧, ગુજરાત (૯૧)-(૭૯)-૨૬૮૨૨૬૦૧
વેજલપુર માનસી સાયબર કાફે એફ-૮, શાંતિ કોમ્પલેક્ષ, વેજલપુર, અમદાવાદ ૩૮૦૦૫૧, ગુજરાત (૯૧)-(૭૯)-૨૬૮૨૨૬૦૧
શાહ આલમ વેબ ઝોન સાયબર વર્લ્ડ જી -૧૦, ક્લિફ્ટોન પાર્ક, શાહ આલમ ઇ ટોલનાકા, શાહ આલમ રોજા, અમદાવાદ ૩૮૦૦૨૮, ગુજરાત (૯૧)-૯૯૨૪૧૭૩૯૮૯
શાહીબાગ શિવમ ગેમિંગ અને સાયબર કાફે ૩, સુવાસ એવન્યુ, રાજસ્થાન હોસ્પિટલ સામે, શાહીબાગ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૪ (૯૧)-૯૯૭૯૮૬૪૦૦૨
શાહીબાગ સિદ્ધિ વિનાયક સાયબર કાફે એફ/૧૦, શુભ કોમ્પલેક્ષ, રાજસ્થાન હોસ્પિટલ, શાહીબાગ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૪ (૯૧)-(૭૯)-૩૦૦૨૬૪૭૪
શાહીબાગ કૃષ્ણ ઈન્ટરનેટ કાફે બી/૧૯, ઘેવર કોમ્પલેક્ષ, રાધાકૃષ્ણ મંદિર સામે, કેમ્પ રોડ, શાહીબાગ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૪ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૮૬૦૭૧૫
શાહીબાગ કોમ્પટેક સંસ્થા / સ્કાયનેટ સાયબર કાફે બી/૧૯, ઘેવર કોમ્પલેક્ષ, ઘન્સીરામ ચૌધરી ભવન સામે, શાહીબાગ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૪ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૮૬૮૪૨૩
શાહીબાગ શ્રીજી ઈન્ફોટેક કમ્પ્યુટર સેલ્સ અને સર્વિસ દુકાન નં એફ ૬, ઉચ્ચ સ્તર, પ્રથમ માળે, રાજસ્થાન હોસ્પિટલ પાસે, શુભ કોમ્પલેક્ષ, શાહીબાગ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૪ (૯૧)-(૭૯)-૪૦૦૯૭૮૧૩
સરખેજ રઝા સાયબર કાફે પ્રથમ માળે ૧૫, રોયલ અખબાર આવાસ, રોયલ અખબાર ટાવર પાસે, સરખેજ રોડ, સરખેજ રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૮૨૩૪૯૩
સરખેજ રઝા સાયબર કાફે ૧૫, પ્રથમ માળે, રોયલ આવાસ, સરખેજ રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૫ (૯૧)-૯૦૩૩૧૦૦૦૩૩
સરદારનગર-હાંસોલ યુરેકા આઇટી ઇન્સ્ટીટયુટ એન્ડ શ્રી કૃષ્ણ સાયબર કાફે જી -૫, પ્રિયા એપાર્ટમેન્ટ, તલાવડી સરદારનગર, મેઈન એરપોર્ટ રોડ, સરદારનગર-હાંસોલ, અમદાવાદ -. ૩૮૨૪૭૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૮૬૧૪૨૦
સરસપુર કૃષ્ણ સાયબર કાફે પ્રસિદ્ધિ કોમ્પલેક્ષ ૨, સરસપુર, આંબેડકર હોલ પાસે, સરસપુર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૮ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૯૨૩૨૬૭
સહીજપુર સહજ મીડિયા વર્લ્ડ દુકાન નં ૧, પૃથ્વી એપાર્ટમેન્ટ, કિર્તી ડેરીની પાછળ, હીરાવાડી રોડ, સહીજપુર બોઘા, અમદાવાદ - ૩૮૨૩૪૫ (૯૧)-૯૦૧૬૯૭૪૩૩૭
સાબરમતી હાર્મની ડિઝાઇન વર્લ્ડ એફ/૧૦, નાનક રામ સુપર બજાર, પંચશીલ હોસ્પિટલની પાછળ, રામનગર, સાબરમતી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૫૦૦૬૪૯
સાબરમતી સિગ્મા સોફ્ટ એસ/૯, નાનાકર્મ સુપર બજાર, એચએચ પટેલ શાળા સામે, રામનગર, સાબરમતી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૫ (૯૧)-૯૪૨૭૮૦૨૮૦૬
સાબરમતી ઓહ્મ કમ્પ્યુટર એફ-૧, કમલા કામધેનું એપાર્ટમેન્ટ, રામનગર રોડ, સાબરમતી, અમદાવાદ ૩૮૦૦૦૫, ગુજરાત (૯૧)-૯૭૨૪૩૪૮૦૧૭
સીજી રોડ રિલાયન્સ વર્લ્ડ મરડીયા પ્લાઝા કોમ્પલેક્ષ, એસોસિએટ્સ પેટ્રોલ પંપ પાસે, સીજી રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૯ (૯૧)-(૭૯)-૩૦૦૨૯૯૯૩
સીજી રોડ ફેર અને આઈસ ૫, રત્નમ કોમ્પલેક્ષ, પ્રથમ માળે, સીજી રોડ, અમદાવાદ -૩૮૦૦૦૬, ગુજરાત (૯૧)-(૭૯)-૨૬૪૬૮૭૯૯, (૯૧)-(૭૯)-૨૬૪૬૮૭૯૯
સીટીએમ ફ્રેન્ડ્સ સાયબર કાફે એફએફ/૧૪, રાજશ્રી કોમ્પલેક્ષ, બેન્ક ઓફ ઇન્ડિયા પાસે, ગુરુકૃપા શાળા સામે, રામોલ રોડ, સીટીએમ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૬ (૯૧)-૯૩૭૭૭૫૫૫૭૭
1 2 3 4 5 6 7 8