અમારી સાથે જાહેરાત માટે સંપર્ક કરો : 09825646519, info@karnavatiinfo.com

જો માનવી શીખવા માગે તો એની દરેક ભૂલ એને કંઈક ને કંઈક શિખામણ આપે છે.  |   મકાન મનુષ્યના હાથ વડે બંધાય છે, પણ ઘર મનુષ્યના હૃદય વડે બંધાય છે.   |   જેવી સમજ તેવો માણસ, જેવો માણસ તેવો સમાજ. સાચી સમજ એ જ છે સાચું જીવન.

અમદાવાદ શહેરના સાયબર કાફે વિષે માહિતી


વિસ્તાર:


વિસ્તાર સાયબર કાફે સરનામું ફોન નં
પાલડી સાયબર સ્પેસ ૧૩, ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર, રોક ટાવર પાછળ, ધરણીધર કોમ્પ્લેક્ષ, પાલડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૭ (૯૧)-૯૭૨૩૫૧૧૩૧૦
પાલડી સાયબર તીર્થ જી/૮, ન્યૂ સેતુ કોમ્પલેક્ષ, પાલડી, અમદાવાદ ૩૮૦૦૦૭, ગુજરાત (૯૧)-(૭૯)-૨૬૬૦૪૫૮૦
પાલડી સાયબર વેલી Chandanbala કોમ્પલેક્ષ, પાલડી, અમદાવાદ ૩૮૦૦૦૭, ગુજરાત (૯૧)-(૭૯)-૩૨૫૨૧૯૧૦
પોલિટેકનિક સી સી ઈન્ટરનેટ વેબ પ્લેનેટ ૨/૪, કેનરા બેન્કની આગળ, જીએફ-ઓ, આઝાદ સોસાયટી, પોલિટેકનિક, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૧ (૯૧)-૯૮૯૯૩૩૯૦૦૫
બાપુનગર સિફી આઈ વે ૫૪, શ્યામ શિખર, ગ્રાઉન્ડ ફલોર, દિનેશ ચેમ્બર સામે, અંજલી ચશ્માં ઘર પાસે, બાપુનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૪ (૯૧)-૯૯૨૪૯૫૫૧૨૩
બાપુનગર જલારામ કોમ્યુનિકેશન અને ઝેરોક્ષ બી/૨, જલારામ કોમ્પલેક્ષ, ઇન્ડિયા કોલોની રોડ, બાપુનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૪ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૭૭૫૬૪૭
બાપુનગર ઓમેગા સાયબર કાફે ૧૧૮, શાયોના આર્કેડ, દિનેશ ચેમ્બર પાસે, બાપુનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૪ (૯૧)-૯૪૨૬૯૭૬૩૦૩
બોડકદેવ લૉગિન સાયબર કાફે દુકાન નં ૪, કિરણ મોટર્સ, ગ્રાઉન્ડ ફલોર, ન્યૂ યોર્ક કોર્નર, બોડકદેવ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૪ (૯૧)-(૭૯)-૪૦૦૦૮૨૨૧
બોડકદેવ ઇન્દ્રપ્રસ્થ સાયબર કાફે ૫, શ્રી કૃષ્ણ કોમ્પલેક્ષ, ગ્રાઉન્ડ ફલોર, પ્રકાશ શાળા સામે, સંદેશ પ્રેસ રોડ, બોડકદેવ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૪ (૯૧)-(૭૯)-૪૦૦૦૯૧૪૭
બોડકદેવ સાયબર સર્કલ જી/૯, ગોયલ ટેરેસ, જજીસ ક્રોસ રોડ, બોડકદેવ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૪ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૮૫૦૪૪૫
બોડકદેવ વેબ અને પ્લે ૧૨, પ્લેટિનમ પ્લાઝા, શક્તિ એન્કલેવ, જજીસ બંગલો રોડ પાસે, બોડકદેવ, અમદાવાદ ૩૮૦૦૧૫, ગુજરાત (૯૧)-(૭૯)-૩૨૯૨૩૯૫૯, (૯૧)-(૭૯)-૪૦૦૩૦૯૭૮
બોડકદેવ સ્ટેપ ઈન સાયબર ઝોન મિલી કોમ્પલેક્ષ ૫, જજીસ બંગલો રોડ, બોડકદેવ, અમદાવાદ ૩૮૦૦૫૪, ગુજરાત (૯૧)-૯૮૯૮૫૮૮૯૯૮
બોપલ હાઈ નેટ કોમ્યુનિકેશન એફએફ/૭, મારુતિ નંદન કોમ્પલેક્ષ, સરકાર ટ્યૂબવેલ પાસે, એચપી પેટ્રોલ પંપ સામે, બોપલ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૮ (૯૧)-૯૯૯૮૪૮૪૫૫૦
બોપલ એન્જલ સાયબર કાફે એફએફ-૧૦, દેવદર્શન કોમ્પલેક્ષ, પ્રથમ માળે, બોપલ, અમદાવાદ ૩૮૦૦૫૮, ગુજરાત (૯૧)-૯૮૨૫૦૪૮૬૦૦
બોપલ ક્રિયેટિવ સાયબર કાફે એફ-૪, ઓમકાર કોમ્પલેક્ષ, બોપલ, અમદાવાદ ૩૮૦૦૫૮, ગુજરાત (૯૧)-(૭૯)-૬૫૪૪૦૬૦૫
મણીનગર મસ્તી.કોમ સાયબર એજ પ્રા લિ ૧, શિવનંદન કોમ્પલેક્ષ, રાધા વલ્લભ મંદિર સામે, જયહિન્દ ક્રોસ રોડ, મણીનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૮ (૯૧)-૯૨૭૬૮૧૪૫૬૭
મણીનગર મૈત્રી સાયબર વર્લ્ડ એફએફ/૪, કૃષ્ણ એવન્યુ, ગોપાલ ચોક, ભૈરવનાથ, મણીનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૮ (૯૧)-૯૮૨૫૪૮૬૦૫૨
મણીનગર નેટ વર્લ્ડ સાયબર કાફે ૧, જીવરામ પ્લાઝા, ગ્રાઉન્ડ ફલોર, વલ્લભ વાડી બસ સ્ટોપ, જવાહર ચોક, મણીનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૮ (૯૧)-૯૭૨૪૪૩૧૮૮૮
મણીનગર વેલેન્ટાઇન સાયબર કાફે ગોકુલ પેલેસ, પ્રથમ માળે, રસના રેસ્ટોરેન્ટ સામે, દેના બેન્ક સામે, મણીનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૮ (૯૧)-૯૩૭૭૫૨૪૯૭૨
મણીનગર હેપી.કોમ સાયબર કાફે એફ/૩, પ્રમુખ પેલેસ, જાયહિન્દ ક્રોસ રોડ પાસે, મણીનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૮ (૯૧)-૯૮૭૯૬૬૧૨૩૬
મણીનગર નેટ વર્લ્ડ સાયબર કાફે ૧, ગ્રાઉન્ડ ફલોર, જીવરામ પ્લાઝા, વલ્લભ વાડી, જવાહર ચોક, મણીનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૮ (૯૧)-૯૩૨૭૫૦૭૬૭૪
મણીનગર રીયલનેટ સાયબર કાફે સી/૬, ગાંધી કોમ્પલેક્ષ, મણીનગર ક્રોસ રોડ, મણીનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૮ (૯૧)-૯૪૨૬૦૦૬૦૦૩
મણીનગર તેજસ્વી સાયબર કાફે ૬/એ, ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર, નટવર ફ્લેટ, ભાડવાત નગર, મણીનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૮ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૩૯૪૮૮૫
મણીનગર જય ગુરૂદેવ સાયબર કાફે એલ/૯-૧૦, જલારામ પ્લાઝા, જવાહર ચોક, મણીનગર, અમદાવાદ ૩૮૦૦૦૮, ગુજરાત (૯૧)-(૭૯)-૨૫૪૫૧૬૩૩
મણીનગર નેટવર્લ્ડ સાયબર કાફે ૧, જીવરામ પ્લાઝા, ગ્રાઉન્ડ ફલોર, મણીનગર, અમદાવાદ ૩૮૦૦૦૮, ગુજરાત (૯૧)-૯૩૭૬૧૯૪૫૩૩
મણીનગર તેજસ્વી સાયબર કાફે ૬, નટવર ફ્લેટ, ભાડુઆત નગર, મણીનગર, અમદાવાદ ૩૮૦૦૦૮, ગુજરાત (૯૧)-(૭૯)-૨૫૩૯૪૮૮૫
મણીનગર હાઈટેક કોમ્પ્યુટર ટેકનોલોજી ૧-૨, મહાલક્ષ્મી બજાર-૧, મણિ નગર ક્રોસ રોડ, મણીનગર, અમદાવાદ ૩૮૦૦૦૮, ગુજરાત (૯૧)-(૭૯)-૨૫૪૬૩૫૭૬
મેઘાણીનગર શુભ ઈન્ફોટેક ૪૬, ઘનશ્યામ શોપિંગ કેન્દ્ર, શાયોના શાળા નીચે, રામેશ્વરસિંહ ક્રોસ રોડ, મેઘાણીનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૬ (૯૧)-૯૭૩૭૨૩૦૨૪૮
મેઘાણીનગર સ્ટુડન્ટ સાયબર કાફે બજરંગ કોમ્પલેક્ષ, બીજા માળે, મીના બઝાર પાસે, શાયોના પ્લાઝા પાસે, હનુમાન મંદિર સામે, મેઘાણીનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૬ (૯૧)-૯૮૭૯૧૬૭૮૦૪
મેઘાણીનગર ડી જે સાયબર ઝોન ૭૩/૧૭૩૫, જીએચબી કોલોની, હિન્દી મરાઠી શાળા સામે, મેઘાણીનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૬ (૯૧)-૮૩૪૭૪૦૫૫૪૫
1 2 3 4 5 6 7 8