અમારી સાથે જાહેરાત માટે સંપર્ક કરો : 09825646519, info@karnavatiinfo.com

જો માનવી શીખવા માગે તો એની દરેક ભૂલ એને કંઈક ને કંઈક શિખામણ આપે છે.  |   મકાન મનુષ્યના હાથ વડે બંધાય છે, પણ ઘર મનુષ્યના હૃદય વડે બંધાય છે.   |   જેવી સમજ તેવો માણસ, જેવો માણસ તેવો સમાજ. સાચી સમજ એ જ છે સાચું જીવન.

અમદાવાદ શહેરના સાયબર કાફે વિષે માહિતી


વિસ્તાર:


વિસ્તાર સાયબર કાફે સરનામું ફોન નં
મેમનગર ઈન્દ્રપ્રસ્થ સાયબર કાફે ૫, ઈન્દ્રપ્રસ્થ શોપિંગ સેન્ટર, હિમાલયા મોલ પાસે, નીચા સ્તરે, ડ્રાઈવ ઇન રોડ, મેમનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૨ (૯૧)-(૭૯)-૪૦૦૭૩૭૫૨
મેમનગર ઇન્દ્રપ્રસ્થ સાયબર કાફે ૫, ઇન્દ્રપ્રસ્થ શોપિંગ સેન્ટર, હિમાલયા મોલ પાસે, ડ્રાઈવ ઇન રોડ, મેમનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૨ (૯૧)-(૭૯)-૪૦૦૫૩૬૭૦
મેમનગર આઈ વર્લ્ડ.કોમ ૨૦, સોનલ સોસાયટી, રાજ પ્લાઝા કોમ્પલેક્ષ સામે, સોનલ ક્રોસ રોડ, ગુરુકુળ રોડ, મેમનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૨ (૯૧)-(૭૯)-૪૦૦૫૯૨૯૦
મેમનગર સેજ સાયબર કાફે ૨૨, પાર્શ્વનાથ ટાવર, સુભાષ ચોક પાસે, ગુરુકુળ રોડ, મેમનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૨ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૪૯૦૦૫૮
મેમનગર ઝોર્બા સાયબર કાફે એફ/૫, પ્રેમસાગર કોમ્પલેક્ષ, સનસેટ રો હાઉસ, ગુરુકુળ રોડ, મેમનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૨ (૯૧)-(૭૯)-૪૦૦૫૨૭૨૮
મેમનગર પલ્લવ સાયબર કાફે ૧૮, ગ્રીનવીલા, ગ્રાઉન્ડ ફલોર, એચબી કાપડિયા શાળા પાસે, ગુરુકુળ રોડ, મેમનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૨ (૯૧)-(૭૯)-૪૦૦૫૯૩૯૨
મેમનગર પલ્લવ સાયબર કાફે ૧૮, ગ્રીન વિલા કોમ્પલેક્ષ, ગુરુકુળ રોડ, મેમનગર, અમદાવાદ ૩૮૦૦૫૨, ગુજરાત (૯૧)-(૭૯)-૩૨૯૩૭૧૧૧
મેમનગર ઇન્દ્રપ્રસ્થ સાયબર કાફે ૫, ઇન્દ્રપ્રસ્થ શોપિંગ સેન્ટર, ડ્રાઇવ ઇન રોડ, મેમનગર, અમદાવાદ ૩૮૦૦૫૨, ગુજરાત (૯૧)-(૭૯)-૪૦૦૫૩૬૭૦
મેમનગર સાંઈ બાબા કાફે ૭, બાલાજી કોમ્પલેક્ષ, પ્રથમ માળે, ડ્રાઇવ ઇન રોડ, મેમનગર, અમદાવાદ ૩૮૦૦૫૨ ૯૮૨૫૪૪૨૮૮૬
મોટેરા ઓમ સાઈનાથ સાયબર કાફે અને ગેમ ઝોન જી -૧૩, ઊર્જા મોટેરા કોમ્પલેક્ષ, સહજાનંદ પાર્ક સામે, મોટેરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૫ (૯૧)-૯૯૨૪૬૨૩૯૬૧
યુનિવર્સિટી રોડ સિફી આઈ વે અંકુર કોમ્પલેક્ષ, ગ્રાઉન્ડ ફલોર, હોટેલ નીલમ સામે, ગુજરાત યુનિવર્સિટી રોડ, યુનિવર્સિટી રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૯ (૯૧)-૯૯૨૪૨૪૨૪૫૦
યુનિવર્સિટી રોડ મેઘા ઈન્ફોટેઇનમેન્ટ જીએફ અંકુર, ગુજરાત યુનિવર્સિટી કેમ્પસ પાસે, ગુજરાત યુનિવર્સિટી રોડ, અમદાવાદ ૩૮૦૦૦૯, ગુજરાત ૯૮૯૮૬૬૬૫૭૦
રાણીપ પટેલ સાયબર કાફે દુકાન નં બી/૯, અમરદીપ એપાર્ટમેન્ટ, ગાયત્રી બસ સ્ટેન્ડ પાસે, રાણીપ, અમદાવાદ - ૩૮૨૪૭૦ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૫૩૧૨૮૪
રાણીપ સાયબરસીટી કેફે એફએફ/૧૨, આકાશ રેસીડેન્સી, ન્યૂ રાણીપ, નિશાન રેસિડેન્સી સામે, રાણીપ, અમદાવાદ - ૩૮૨૪૮૦ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૫૯૦૩૫૨
રાણીપ સિલ્વર આર્ક સાયબર કાફે જી -૭, સહજાનંદ કોમ્પ્લેક્સ, રાણીપ, અમદાવાદ ૩૮૨૪૮૦, ગુજરાત (૯૧)-(૭૯)-૨૭૫૨૪૭૧૩, (૯૧)-(૭૯)-૨૭૫૨૦૧૯૯
રાયપુર રાધે સાયબર કાફે વડાપોળ, રાયપુર દરવાજા બહાર, અમદાવાદ ૩૮૦૦૦૧, ગુજરાત (૯૧)-૯૯૦૯૯૦૬૯૫૯
રીલીફ રોડ રીલીફ સાયબર કાફે રીલીફ સિનેમા સામે, રીલીફ રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૧ (૯૧)-(૭૯)-૩૨૪૪૬૬૭૧
રીલીફ રોડ પ્લેનેટ સાયબર કાફે ૧૦૧૦, રીલીફ એપાર્ટમેન્ટ, ગ્રાઉન્ડ ફલોર, રીલીફ સિનેમા પાસે, રીલીફ રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૧ (૯૧)-૯૮૭૯૬૨૬૨૬૯
વસ્ત્રાપુર ગેલેક્સી સાયબર કાફે અને મોબાઇલ રીપેરીંગ એફ-૧, શક્તિ સ્ક્વેર, મેનેજમેન્ટ એન્કલેવ સામે, હનુમાન મંદિર પાસે, વસ્ત્રાપુર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-૯૪૨૭૭૦૩૦૨૫
વસ્ત્રાપુર આઈ વર્લ્ડ.કોમ ૪, અંકુર શોપિંગ સેન્ટર, બાલાજી કોમ્પલેક્ષ સામે, એલઆઈસી ઓફિસ, નેહરુ પાર્ક રોડ, વસ્ત્રાપુર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૪૦૦૩૭૭૮૩
વસ્ત્રાપુર સાયબર વિઝાર્ડ ૬, સનરાઈઝ ટેનામેન્ટ, વસ્ત્રાપુર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-૭૯૨૬૭૬૩૮૪૭
વસ્ત્રાપુર હોટનેટ ૨૦૫, શુભમ કોમ્પલેક્ષ, સનરાઇઝ પાર્ક કોર્નર, વસ્ત્રાપુર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૮૪૦૬૪૨
વસ્ત્રાપુર વીઆઇપી સેવાઓ એ/૩, શક્તિ પેલેસ, કોણાર્ક કરિશ્મા સામે, વસ્ત્રાપુર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૪૦૦૩૬૩૫૮
વસ્ત્રાપુર સાયબર વિઝાર્ડ ૬, સનરાઇઝ ટેનામેન્ટ, વસ્ત્રાપુર, અમદાવાદ ૩૮૦૦૧૫, ગુજરાત (૯૧)-(૭૯)-૨૬૭૬૩૮૪૭
વસ્ત્રાપુર સાયબરીના નેટ કાફે ૪, આકાશ કોમ્પ્લેક્ષ, વસ્ત્રાપુર, અમદાવાદ ૩૮૦૦૧૫, ગુજરાત (૯૧)-(૭૯)-૬૮૫૪૫૧૩
વસ્ત્રાપુર નેટ વર્લ્ડ સાયબર કાફે ૧૦૧, સમાન કોમ્પલેક્ષ, પ્રેમચંદનગર રોડ, વસ્ત્રાપુર, અમદાવાદ ૩૮૦૦૧૫, ગુજરાત (૯૧)-(૭૯)-૪૦૦૨૮૭૮૮
વસ્ત્રાપુર ઓમ શિવ કમ્પ્યુટર કન્સલ્ટન્સી ૩૨૭, સનરાઇઝ શોપિંગ મોલ, ત્રીજા માળે, વસ્ત્રાપુર, અમદાવાદ ૩૮૦૦૧૫, ગુજરાત (૯૧)-(૭૯)-૨૬૭૬૮૦૫૧
વસ્ત્રાલ શક્તિ સાયબર કાફે ૧૧/૧૨, તેજેન્દ્ર કોમ્પલેક્ષ, મહાદેવ નગર, નિરાંત ક્રોસ રોડ, વસ્ત્રાલ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૬ (૯૧)-૯૯૯૮૦૫૮૯૬૮
વસ્ત્રાલ માઈક્રો સાયબર ઝોન જીએફ-૨૧, ઉમિયા કોમ્પલેક્ષ, સ્વામિનારાયણ ગુરુકુળ સામે, નિરાંત ક્રોસ રોડ, વસ્ત્રાલ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૬ (૯૧)-૯૯૨૫૨૨૬૨૦૬
વાડજ હરી ઓમ સાયબર કાફે ૭, નીલધારા શોપિંગ સેન્ટર, વ્યાસ વાડી સામે, વાડજ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૩ (૯૧)-૯૧૩૭૪૩૯૧૫૬
1 2 3 4 5 6 7 8