અમારી સાથે જાહેરાત માટે સંપર્ક કરો : 09825646519, info@karnavatiinfo.com

જો માનવી શીખવા માગે તો એની દરેક ભૂલ એને કંઈક ને કંઈક શિખામણ આપે છે.  |   મકાન મનુષ્યના હાથ વડે બંધાય છે, પણ ઘર મનુષ્યના હૃદય વડે બંધાય છે.   |   જેવી સમજ તેવો માણસ, જેવો માણસ તેવો સમાજ. સાચી સમજ એ જ છે સાચું જીવન.

અમદાવાદ શહેરના ડી.જે. ગ્રુપ વિષે માહિતી


વિસ્તાર:


વિસ્તાર ડી.જે. ગ્રુપ સરનામું ફોન નં
અમરાઈવાડી ડીજે રેમો ૪/૪૧, ઈન્દિરા નગર, ટૉરેંટ પાવર સામે, અમરાઈવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૬ (૯૧)-૯૮૯૮૨૮૮૬૭૮
અમરાઈવાડી ડીજે રિકી એલ ૨૪/૨૮૬, જવાહર નગર, ટૉરેંટ પાવર સામે, અમરાઈવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૬ (૯૧)-૮૧૨૮૧૨૨૪૪૨
અમરાઈવાડી મુસ્કાન ડાન્સ એકેડેમી એન્ડ ડી જે સિસ્ટમ શકરા શેઠ એસ ચાલી, રામનગર ભીલવાડા પાસે, અમરાઈવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૬ (૯૧)-૯૭૨૫૫૭૩૯૨૦
અમરાઈવાડી સંદીપભાઈ ડીજે ૪/૪૧ ઈન્દિરા નગર, C૧૮૨ટૉરેંટ પવર સામે, અમરાઈવાડી, આંબાવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-૯૮૯૮૨૮૮૬૭૮
અસારવા ચિંતન સાઉન્ડ એન્ડ ડીજે ૯૦/૪૫, ઓમનગર સોસાયટી, કલાપીનગર, અસારવા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૬ (૯૧)-૯૬૩૮૩૦૯૭૪૩
આંબાવાડી ટ્વિસ્ટ ૧૦૧, પુષ્પક એવન્યુ, જૈન મંદિર સામે, નેહરુનગર ક્રોસ રોડ, આંબાવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-૯૯૯૮૨૩૬૩૧૩
આંબાવાડી ડીજે કૃતેશ સંપૂર્ણ ઈવેન્ટ્સ ૧૨, લોઅર લેવલ, સેન્ટર પોઈન્ટ વાણિજ્ય, પંચવટી ક્રોસ રોડ, આંબાવાડી, અમદાવાદ - -૩૮૦૦૦૬ (૯૧)-(૭૯)-૬૫૦૫૧૦૧૦
આંબાવાડી ઘૂંઘટ ઇવેન્ટ એલ/૨, વિક્રમ એપાર્ટમેન્ટ, શ્રેયસ ક્રોસિંગ પાસે, આંબાવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૬૩૦૧૨૧
આશ્રમરોડ ડીજે મિતુલ એ/૨૧૦, ઓક્સફર્ડ એવન્યુ, સી યુ શાહ કોલેજ સામે, આશ્રમરોડ, અમદાવાદ - -૩૮૦૦૦૬ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૪૭૮૮૭૮
આશ્રમરોડ ડીજે પ્રિન્સ આશ્રમરોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૯ (૯૧)-૭૬૦૦૦૦૭૭૫૦
આશ્રમરોડ એન્ટરટેઈમેન્ટ કલ્ચર ૧૦, મ્રીદુલ ટાવર સામે, બાટા શોરૂમ સામે, આશ્રમરોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૯ (૯૧)-૮૮૬૬૬૪૪૯૯૯
આસ્ટોડિયા ડ્રીમ વર્લ્ડ ડાન્સ એકેડેમી ૨૦૬૦, દોલીયાસ ખડકી, ઢાળની પોલ, આસ્ટોડિયા ચકલા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૧ (૯૧)-(૭૯)-૬૫૪૧૦૪૭૭
ઇન્કમટેક્સ આર્ટકોર એન્ટરટેઈમેન્ટ ૨૦૩, મૌર્ય કોમ્પલેક્ષ, સી યુ શાહ કોલેજ પાસે, આશ્રમરોડ, ઇન્કમટેક્સ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૪ (૯૧)-૯૮૭૯૨૨૮૬૮૨
ઇસનપુર ડી જે વૈભવ ૯૧, બાલાજી એસ્ટેટ, મોણી હોટેલ પાછળ, ઇસનપુર નારોલ હાઇવે, ઇસનપુર, અમદાવાદ - ૩૮૨૪૪૩ (૯૧)-૯૯૭૪૦૪૨૨૧૧
ઇસનપુર ડીજે વિકાસ એફ/૩, મુક્તજીવન એપાર્ટમેન્ટ, મનોરમા પાર્ક પાસે, ઇસનપુર, અમદાવાદ - ૩૮૨૪૪૩ (૯૧)-૯૦૯૯૦૭૩૨૭૨
ઇસનપુર જનાર્દન એસ ત્રિપાઠી ડીજે ૮, ભાવના સોસાયટી, ઇસનપુર બસ સ્ટોપ પાસે, ઇસનપુર, અમદાવાદ - ૩૮૨૪૪૩ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૭૩૪૬૭૪
એરપોર્ટ ડીજે રીતુ તાજ આવાસ પાસે, એરપોર્ટ રોડ તલાવડી વિસ્તાર, એરપોર્ટ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૨ (૯૧)-૯૮૯૮૩૮૫૮૫૪
એસ.જી.રોડ રીત્મો ધ ડિસ્ક ૨૨૦/૨૨૧, બીજા માળે, દેવાર્ક મોલ ત્રીજો માળે, વાઈડ એન્ગલ પાસે, સરખેજ ગાંધીનગર હાઇવે, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૫ (૯૧)-(૭૯)-૬૬૧૫૬૪૫૭
એસ.જી.રોડ ચંચલબાગ પાર્ટી પ્લોટ ઔડા ગાર્ડન પાછળ, સુઝલ બંગલો સામે, સરખેજ ગાંધીનગર હાઇવે, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૫ (૯૧)-(૭૯)-૬૫૨૪૦૮૦૯
ઓઢવ શાહ ઈવેન્ટ્સ ડી/૩૭૧, હેમા પાર્ક, અંબિકાનગર, ઓઢવ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૦ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૮૭૫૭૯૬
ઓઢવ સપના ડોલ્બી ડીજે શ્રીજી કોમ્પલેક્ષ, તાલુકા દસક્રોઈ, વિલેજ કુજાડ, ઓઢવ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૦ (૯૧)-૯૭૨૫૦૭૬૭૪૭
કાંકરિયા ડીજે બાલા મજુર ગામ, સુતરીયા ચાલી, કાંકરિયા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૨ (૯૧)-(૭૯)-૬૫૨૩૨૪૪૯
કાલુપુર શ્રી ગણેશ ડીજે જૈન ઉપાશ્રય પાસે, કાલુપુર સ્વામિનારાયણ મંદિર, કાલુપુર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૧ (૯૧)-૯૮૨૪૮૬૦૬૨૦
કુબેરનગર જિયા ડીજે અને સરસ્વતી ડીજે બેન્ડ રેલવે ક્રોસિંગ પાસે, બંગલો એરિયા રોડ, કુબેરનગર, અમદાવાદ - ૩૮૨૩૪૦ (૯૧)-૯૯૯૮૩૬૪૭૨૧
કુબેરનગર ખોડિયાર મ્યુઝિક બેન્ડ અને ડીજે આણંદ બજાર, બંગલો એરિયા પાસે, કુબેરનગર, અમદાવાદ - ૩૮૨૩૪૦ (૯૧)-૯૭૧૨૩૯૩૨૮૦
કુબેરનગર ડી જે રાજ ૪૦, મકાન, અર્જુન સોસાયટી, બંગલો એરિયા રોડ, કુબેરનગર, અમદાવાદ - ૩૮૨૩૪૦ (૯૧)-૯૯૯૮૪૩૪૩૩૦
કુબેરનગર ડી જે કેપી / કે પી ઈલેક્ટ્રોનિક્સ દુકાન નં ૫, વર્ડ પાટિયા, એસટી વર્ક શોપ સામે, કુબેરનગર, અમદાવાદ - ૩૮૨૩૪૦ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૮૦૬૭૦૧
કુબેરનગર શ્રી મેલડી મ્યુઝિક ડી જે બેન્ડ દુકાન નં ૫, સવેરા હોટેલ, બંગલો એરિયા રોડ પાસે, કુબેરનગર, અમદાવાદ - ૩૮૨૩૪૦ (૯૧)-૯૭૨૫૧૭૩૬૬૨
કુબેરનગર ડીજે ઈન્દર ૬, સાજન કોમ્પલેક્ષ, કુબેરનગર, અમદાવાદ - ૩૮૨૩૪૦ (૯૧)-૯૮૯૮૨૦૧૯૩૭
કુબેરનગર ડીજે મેક એ/૩, ન્યુ પ્રબોધનગર સોસાયટી, ભાર્ગવ રોડ પાસે, સૈજપુર રેલવે સ્ટેશન, કુબેરનગર, અમદાવાદ - ૩૮૨૩૪૦ (૯૧)-૯૭૧૪૧૧૮૧૬૨
1 2 3 4 5 6 7