અમારી સાથે જાહેરાત માટે સંપર્ક કરો : 09825646519, info@karnavatiinfo.com

જો માનવી શીખવા માગે તો એની દરેક ભૂલ એને કંઈક ને કંઈક શિખામણ આપે છે.  |   મકાન મનુષ્યના હાથ વડે બંધાય છે, પણ ઘર મનુષ્યના હૃદય વડે બંધાય છે.   |   જેવી સમજ તેવો માણસ, જેવો માણસ તેવો સમાજ. સાચી સમજ એ જ છે સાચું જીવન.

અમદાવાદ શહેરના બાળરોગ નિષ્ણાત વિષે માહિતી


વિસ્તાર:


વિસ્તાર બાળરોગ નિષ્ણાત સરનામું ફોન નં
અમરાઈવાડી અનિકેત ઇએનટી હોસ્પિટલ ૧૦, શિવ ચેમ્બર્સ, ગ્રાઉન્ડ ફલોર, પોલીસ સ્ટેશન સામે, સી.ટી.એમ ક્રોસ રોડ, અમરાઈવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૬ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૮૫૦૫૯૬
અમરાઈવાડી ડૉ. હિમાંશુ એ સોની ૧૦-૧૬ રેવાભાઈ શોપીંગ સેન્ટર, પ્રથમ માળે, રબારી કોલોની ચાર રસ્તા, વસ્ત્રાલ રોડ, અમરાઈવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૬ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૮૭૦૨૨૯
અમરાઈવાડી જયશ્રી બાળકોની હોસ્પિટલ અરવિંદ એસ્ટેટ, પ્રથમ માળે, અંબિકા હોટેલ પાસે, નેશનલ હાઈવે નં ૮, અમરાઈવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૬ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૮૫૧૩૮૫
અસારવા સિવિલ હોસ્પિટલ નિયંત્રણ ખંડ ૧૦, પ્રોફેસરનો વિભાગ, સિવિલ હોસ્પિટલ, અસારવા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૬ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૬૮૩૭૨૧
અસારવા ડૉ. ભરત જે પરમાર ૧૪/૨૨, મંજુશ્રી મિલ્સ, બલિયા લીમડી, ન્યૂ ચાલી, અસારવા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૬ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૮૬૬૧૭૦
અસારવા ડૉ. ચિરંતન એસ પુરોહિત ૬, પ્રોફેસર ક્વાર્ટર, સિવિલ હોસ્પિટલ કેમ્પસ, અસારવા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૬ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૬૮૦૬૪૩
અસારવા રચના બાળકોની હોસ્પિટલ મારુતિ કોમ્પલેક્ષ, સિવિલ હોસ્પિટલ પાસે, બલિયા લીંબડી રોડ, અસારવા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૬ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૬૮૦૫૭૭
અસ્ટોડીયા નીરવ ચંદ્રવદન શાહ ૧૮૭૮ / એ રસીક્ચોક, ઢાલની પોળ, અસ્ટોડીયા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૧ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૧૪૪૯૦૩
આંબાવાડી ચાઇલ્ડ કેર ક્લિનિક યુ-૪ વિક્રમ એપાર્ટમેન્ટ, શ્રેયસ રેલવે ક્રોસિંગ, આંબાવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૬૧૧૫૮૯
આંબાવાડી ડૉ. એ બી દેસાઇ ૨૦૪, ડોક્ટર હાઉસ, પરિમલ રેલવે ક્રોસિંગ પાસે, આંબાવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૪૬૭૨૧૬
આંબાવાડી ડૉ. મૌલિક બક્ષી હીરાબાગ ક્રોસિંગ પાસે, આંબાવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૪૦૩૩૯૫
આંબાવાડી ડૉ. પ્રકાશ ડી વૈષ્ણવ ૪૩, નેમિનાથ નગર, એસએમ રોડ, આંબાવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૯૨૦૪૩૪
આંબાવાડી ડૉ. સરોજ કાવ્ જીવરાજ હોસ્પિટલ, આંબાવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૯૨૭૫૭૧
આંબાવાડી ડૉ. શૈલેશ આર શાહ જી-૮, ધનલક્ષ્મી બજાર, સેટેલાઈટ રોડ, નેહરુનગર ક્રોસ રોડ, આંબાવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૩૦૩૦૨૬
આંબાવાડી ડૉ. વિક્રમ એસ શાહ યુનિવર્સિટી રોડ, જ્હાનવી રેસ્ટોરન્ટ પાસે, આંબાવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૩૦૦૫૬૪
આંબાવાડી કાપડિયા બાળકોની હોસ્પિટલ એ-૪ સમીપ, શ્રેયસ રેલવે ઓવરબ્રિજ પાસે, વિક્રમ એપાર્ટમેન્ટ્સ સામે, આંબાવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૪૬૩૬૪૫
આંબાવાડી સંગીની હોસ્પિટલ બીજા માળે, સંગીની કોમ્પલેક્ષ, ડોક્ટર હાઉસ પાસે, પરિમલ ક્રોસિંગ, આંબાવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૪૨૬૩૬૦
આંબાવાડી શિવમ બાળકોની હોસ્પિટલ અને નીયોનેટલ કેર ૨૮/૧ શિવમ, પોલીટેકનિક સામે, પાંજરાપોળ પાસે, આંબાવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૩૦૧૮૫૪
આશ્રમ રોડ અંકુરની બાળ આરોગ્ય સંસ્થા સિટી ગોલ્ડ સ્ટ્રીટ પાસે, સિટી ગોલ્ડ સિનેમાની પાછળ, આશ્રમ રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૯ (૯૧)-(૭૯)-૬૬૧૫૩૧૮૧
આશ્રમ રોડ ડૉ. મનુ વી દુધિયા બી/૧૫, નોબલ, નહેરુ બ્રિજ સામે, કાલા નિકેતન પાસે, આશ્રમ રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૯ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૫૮૯૯૨૪
આશ્રમ રોડ ડૉ. સુબોધ સી શાહ એલિસબ્રીજ શોપીંગ સેન્ટર, પ્રથમ માળે, ટાઉન હોલ સામે, આશ્રમ રોડ, આશ્રમ રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૬ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૫૭૯૬૫૦
આશ્રમ રોડ ડૉ. વી કે ગાંધી ૭ નારાયણ ચેમ્બર્સ, નહેરુ બ્રિજ, આશ્રમ રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૬ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૫૭૯૫૩૪
આશ્રમ રોડ ડો વી કે ગાંધી ૭-૧, નારાયણ ચેમ્બર, આશ્રમ રોડ, અમદાવાદ ૩૮૦૦૦૯, (૯૧)-(૭૯)- ૨૬૫૭૯૫૩૪, ((૯૧)-(૭૯)- ૨૬૪૩૦૫૪૨
આશ્રમ રોડ ડો એમ વી દુધાઈ બી ૧૫, નોબલ ટાવર, આશ્રમ રોડ, અમદાવાદ ૩૮૦૦૦૯, ગુજરાત (૯૧)-(૭૯)- ૨૬૫૮૯૯૨૪
ઇન્કમટેક્સ રુચા ફાર્મા પ્રા લિમિટેડ ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર, ઐશ્વર્યા એપાર્ટમેન્ટ, ઈશ્વર ભુવન પાસે, નવરંગપુરા, સ્વાતી સોસાયટી, ઇન્કમટેક્સ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૪ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૪૪૮૭૨૮
ઇન્કમટેક્સ પૂજીલ બાળકોની હોસ્પિટલ, ડૉ. બિન્જન યુ ત્રિપાઠી બી/૧૦૨, એન્જલ કોમ્પલેક્ષ, બ્લ્યૂ સ્ટાર બિલ્ડિંગની પાછળ, હોટેલ ઓએસિસ પાસે, સ્ટેડિયમ પાસે, ઓલ્ડ હાઇ કોર્ટ રેલવે ફાટક પાસે, ઇન્કમટેક્સ, અમદાવાદ -૩૮૦૦૧૪ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૪૬૯૫૩૧ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૫૬૯૪૬૮ ૯૮૨૫૦૦૫૬૮૮
ઇસનપુર ચિરંજીવ બાળકોની હોસ્પિટલ ગુરુકુળ વિદ્યાપીઠ સામે, ઇસનપુર હાઇવે ક્રોસ રોડ, ઇસનપુર, અમદાવાદ - ૩૮૨૪૪૩ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૭૩૨૧૪૫
ઇસનપુર ડો કિરણ શાહ શ્રધા બાળકોની હોસ્પિટલ, ડી/ઈ/૧, સરદાર કોમ્પ્લેક્ષ, ગ્રાઉન્ડ ફલોર, ભાવનગર સોસાયટી સામે, ગોવિંદવાડી, ઇસનપુર, અમદાવાદ - ૩૮૨૪૪૩ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૮૧૦૧૦૯
ઇસનપુર ડૉ. ઉપેન્દ્ર વિથલાની કાનન બાળકોની હોસ્પિટલ, ઇસનપુર બસ સ્ટેન્ડની સામે, સંજીવની હોસ્પિટલની સામે, ઇસનપુર, અમદાવાદ - ૩૮૨૪૪૩ (૯૧)-(૭૯)-૩૨૫૧૬૦૨૭
ઇસનપુર ફેમિલી કેર મેડિકલ બાળકોની હોસ્પિટલ ૧૨ જય સોમેશ્વર સોસાયટી, જયમાલા બસ સ્ટેન્ડ, ઇસનપુર, અમદાવાદ - ૩૮૨૪૪૩ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૩૫૫૧૧૫
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14