અમારી સાથે જાહેરાત માટે સંપર્ક કરો : 09825646519, info@karnavatiinfo.com

જો માનવી શીખવા માગે તો એની દરેક ભૂલ એને કંઈક ને કંઈક શિખામણ આપે છે.  |   મકાન મનુષ્યના હાથ વડે બંધાય છે, પણ ઘર મનુષ્યના હૃદય વડે બંધાય છે.   |   જેવી સમજ તેવો માણસ, જેવો માણસ તેવો સમાજ. સાચી સમજ એ જ છે સાચું જીવન.

અમદાવાદ શહેરની નર્સરી સ્કુલ વિષે માહિતી


વિસ્તાર:


વિસ્તાર નર્સરી સ્કુલ સરનામું ફોન નં
ખાનપુર પ્રેયાસ  બાલ વિદ્યાલય લાલ બંગલો,ખાનપુર,અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૧ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૫૦૨૯૦૫
ખાનપુર લીબર્ટી ઈંગ્લીશ સ્કૂલ દીન્બાઈ ટાવર સામે,શાંતિસદન,ખાનપુર,અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૧ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૫૦૫૦૫૪
ખોખરા રાષ્ટ્ર ભરતી હિન્દી હાઈ સ્કૂલ કે/ઓફ ગંગાના એજ્યુકેશન ટ્રસ્ટ,સી ટી એમ હાટકેશ્વર રોડ,ખોખરા,અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૮ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૮૫૦૧૫૭
ગાંધીનગર અમદાવાદ પબ્લિક સ્કૂલ ઇન્ટરનેશનલ મધર દેરી સામે ભાટ ગામ, ઇન્દિરા બ્રીજ, એસજીહાઈવે,અમદાવાદ-૩૮૦૦૬૦ (૯૧)-(૭૯)-૬૬૧૫૨૪૮૩
ગાંધીનગર હિલ્વુંડ્સ સ્કૂલ સેક્ટર ૨૫ મધુર દેરી સામે, જી આઈ ડી સી એસ્ટેટ (૯૧)-(૭૯)-૨૩૨૮૭૧૭૪
ગાંધીનગર આધારશીલા સ્કૂલ આધારશીલા એજ્યુકેશન કેમ્પસ, પંચેશ્વર મહાદેવ પાસે,હિંમતનગર નેશનલ હાઈ વે ન ૮,એસજીહાઈવે,અમદાવાદ-૩૮૦૦૬૨ (૯૧)-(૭૯)-૨૩૨૭૭૩૫૪
ગાંધીનગર ચૈતન્ય સ્કૂલ ૧૮૧ લેકાવાડા,બી એસ એફ કેમ્પસ પાસે, ગાધીનગર-૩૮૨૦૧૦ (૯૧)-૯૮૨૫૬૯૭૭૯૭
ગાંધીનગર સ્વયમ કેમ્બ્રિજ ઇન્ટર નેશનલ સ્કૂલ વાદવસ્વામી ગામ રોડ સાણંદ કલોલ,ગાંધીનગર-૩૮૨૭૨૧ (૯૧)-૨૭૬૪-૨૮૮૫૮૧
ગાંધીનગર યુરો કિડ્સ પ્લોટ ૩૭૨/૧, સેક્ટર ૧/સી ગાયત્ર મંદિર સામે,ગાંધીનગર-૩૮૨૦૧૦ (૯૧)-(૭૯)-૨૩૨૪૭૨૫૬
ગાંધીનગર બડ્સ સ્કૂલ ૧૫૫/૨ આનંદ વાટિકા સોસાયટી,સેક્ટર  ૨૨,ગાંધીનગર-૩૮૨૦૧૦ (૯૧)-(૭૯)-૨૩૨૨૩૦૨૦
ગાંધીનગર કીડ્ઝી ફેરી લેન્ડ પ્લોટ ન ૫૧, મંગલમૂર્તિ પાર્ક સામે, સ્મોલ શોપિંગ સેન્ટર પાસે,સેક્ટર-૮,ગાંધીનગર-૩૮૨૦૦૭ (૯૧)-(૭૯)-૬૫૭૨૪૦૫૦
ગાંધીનગર લીપ ઇન્ટરનેશનલ પ્રી  સ્કૂલ પ્લોટ નો ૧૧૪૯/એ સ્વામીનારાયણ મંદિર સામે,ગામડી રોડ,ગાંધીનગર-૩૮૨૦૧૦ (૯૧)-૯૪૨૭૬૩૧૮૪૨
ગાંધીનગર આઈ પ્લે આઈ લર્ન કલોલ,ગાંધીનગર-૩૮૮૨૭૨ (૯૧)-૯૯૯૮૦૩૧૫૦૬
ગાંધીનગર મીની મિરેકલ્સ ૩૬૪, સેકર ૮/બી ,ગાંધીનગર-૩૮૨૦૧૦ (૯૧)-૯૪૨૮૩૫૧૪૫૨
ગાંધીનગર રેઇન બો એકેડેમી એન્ડ પ્લે ગ્રુપ પ્લોટ ન ૫૬૯-૨ સરસ્વતી સ્કૂલ પાસે,સેક્ટર ૬-૩,ગાંધીનગર-૩૮૨૦૧૦ (૯૧)-(૭૯)-૬૪૫૧૨૬૨૦
ગાંધીનગર શાંતિ જુનિયર્સ સી/૬ વખારિયા શોપિંગ સેન્ટર,કપિલેશ્વર મહાદેવ રોડ,કલોલ,ગાંધીનગર-૩૮૨૭૨૧ (૯૧)-૯૦૯૯૦૪૪૧૩૬
ગાંધીનગર સ્વીટ કેર પ્રાઈમારી  સ્કૂલ કે/ઓફ વિદ્યા મંદિર, અડાલજ વાવ સામે,ગાંધીનગર-૩૮૨૪૨૧ (૯૧)-(૭૯)-૨૩૯૭૧૬૭૬
ગુરુકુળ સેન્ટ એન્ન્સ સ્કૂલ મેમનગર, સોનલ ચાર રસ્તા રોડ,ગુરુકુળ,અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૨ (૯૧)-(૭૯)-૩૨૯૩૭૦૦૧
ગુરુકુળ અભિજિત શિશુ વિહાર વિશ્વભારતી શિક્ષણ સંકુલ,અગ્રવાલ સ્વીટ સામે,ગુરુકુળ,અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૨ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૮૫૪૭૯૫
ગુરુકુળ કિડ્સ લેન્ડ કિન્ડઅરગાર્ટન ૩, સન વિલા રો હાઉસ,સર્જન ટાવર પાસે,ગુરુકુળ,અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૨ (૯૧)-(૭૯)-૪૦૦૫૩૯૩૬
ગુલબાઈટેકરા ઓલીવ ગ્રીન કિડ્સ સ્કૂલ ગુલબાઈટેકરા બ્રાંચ મોન્સુન બુટીક સામેપટેલ કોલોની પાસે, એટલાન્ટા ટાવર ની લાઈન માં, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૩૨૯૫૧૮૧૮
ગુલબાઈટેકરા સર્વયોગમ સ્કૂલ પાસપોર્ટ ઓફીસ પાસે,યુનીવર્સીટી રોડ,અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૪૦૪૫૪૫
ગુલબાઈટેકરા રેડ્બ્રીક્સ જુનિયર એજ્યુકેશન લીમીટેડ ૧૬ ઇન્કલાબ કો ઓપરેટીવ હાઉસિંગ સોસાયટી,ગુલબાઈટેકરા,અમદાવાદ-૩૮૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૪૨૬૪૧૪
ગોતા હીરામણી સ્કૂલ નીરમાં યુનીવર્સીટી સામે,એસજી હાઈ વે,અમદાવાદ-૩૮૨૪૮૧ (૯૧)-(૭૯)-૨૪૨૫૦૫
ગોતા સેન્ટ મેરી સ્કૂલ ગોતા ઓગણજ રોડ  વસંત નગર ટાઉનશીપ પાસે,ગોતા,અમદાવાદ-૩૮૨૪૮૧ (૯૧)-૨૭૧૭-૨૪૧૬૭૮
ગોતા યુરો કીડ્ઝ શાયોના તિલક -૧,વિશ્વકર્મા મંદિર પાસે ,વંદે માતરમ પાસે,ગોતા,જગતપુર,રોડ,અમદાવાદ-૩૮૨૪૮૧ (૯૧)-૯૫૩૭૪૧૧૯૯૩
ઘાટલોડિયા રેઈનબો પ્લે હાઉસ એ ૧ દેવ સીટી ,દિશાંત પેટ્રોલ પંપ  પાછળ,આર સી ટેકનીકલ ઇન્સ્તીત્યુત પાછળ,ઘાટલોડિયા ,અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૩ (૯૧)-(૭૯)-૬૬૧૨૫૧૫
ઘાટલોડિયા અમ્રિતા વિદ્યાલયમ કે/ઓફ માતા અમ્રીતામાયી મઠ,પ્લોટ ન ૮૩, રેવામાની હોલ જનતાનગર રોડ,ઘાટલોડિયા,અમદાવાદ-૩૮૦૦૬૧ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૪૫૨૦૦૯
ઘાટલોડિયા એમ બી પટેલ જ્ઞાનજ્યોત વિદ્યાવિહાર કે/ઓફ એમ બી પટેલ સમર્પણ ટાવર પાસે,કે કે નગર રોડ,ઘાટલોડિયા,અમદાવાદ-૩૮૦૦૬૧ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૬૦૪૧૮૩
ઘાટલોડિયા નાલંદા વિદ્યાલય પી એસ પટેલ એજ્યુકેશન કેમ્પસ, રિલાયન્સ મોલ પાસે,ઘાટલોડિયા,અમદાવાદ-૩૮૦૦૬૧ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૬૬૦૨૧૩
1 2 3 4 5 6 7 8 9