અમારી સાથે જાહેરાત માટે સંપર્ક કરો : 09825646519, info@karnavatiinfo.com

જો માનવી શીખવા માગે તો એની દરેક ભૂલ એને કંઈક ને કંઈક શિખામણ આપે છે.  |   મકાન મનુષ્યના હાથ વડે બંધાય છે, પણ ઘર મનુષ્યના હૃદય વડે બંધાય છે.   |   જેવી સમજ તેવો માણસ, જેવો માણસ તેવો સમાજ. સાચી સમજ એ જ છે સાચું જીવન.

અમદાવાદ શહેરની નર્સરી સ્કુલ વિષે માહિતી


વિસ્તાર:


વિસ્તાર નર્સરી સ્કુલ સરનામું ફોન નં
હાટકેશ્વર સેન્ટ થોમસ ઈંગ્લીશ પ્રાઈમારી સ્કૂલ શેરોન પાર્ક પાસે ખોખરા,હાટકેશ્વર,અમદાવાદ-૩૮૦૦૨૬ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૮૫૩૪૨૧
હાથીજણ આનંદ નિકેતન સ્કૂલ હાથીજણ ,જસોદા નગર મહેમદાવાદ હાઈ વે,હાથીજણ,અમદાવાદ-૩૮૨૪૪૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૪૬૫૦૯૦
1 2 3 4 5 6 7 8 9