અમારી સાથે જાહેરાત માટે સંપર્ક કરો : 09825646519, info@karnavatiinfo.com

જો માનવી શીખવા માગે તો એની દરેક ભૂલ એને કંઈક ને કંઈક શિખામણ આપે છે.  |   મકાન મનુષ્યના હાથ વડે બંધાય છે, પણ ઘર મનુષ્યના હૃદય વડે બંધાય છે.   |   જેવી સમજ તેવો માણસ, જેવો માણસ તેવો સમાજ. સાચી સમજ એ જ છે સાચું જીવન.

અમદાવાદ શહેરની નર્સરી સ્કુલ વિષે માહિતી


વિસ્તાર:


વિસ્તાર નર્સરી સ્કુલ સરનામું ફોન નં
વટવા કીડ્ઝી ૧૪૫૯/૨, મહાદેવપુરા,ગામડી રોડ,વટવા,અમદાવાદ-૩૮૨૪૪૦ (૯૧)-૯૮૯૮૩૨૯૦૨૮
વસ્ત્રાપુર ટ્રી હાઉસ ફ્લેટ ન જી ૧ ,બ્લોક ૧,ક્રિષ્નાએપાર્ટમેન્ટ,વસ્ત્રાપુર,અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૬૬૧૫૫૭૬૧
વસ્ત્રાપુર લીટલ જીનીયસ એ-૪ શબરી કુટીર બંગલો,વસ્ત્રાપુર લેક પાછળ,ગવર્મેન્ટ ક્વાર્ટર રોડ,વસ્ત્રાપુર,અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૬૫૪૩૫૯૮૮
વસ્ત્રાપુર શિશુ કેર ૧ લો માલ શિલાલેખ કોમ્પ્લેક્ષ,વસ્ત્રાપુર લેક પાસે,વસ્ત્રાપુર,અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૭૬૭૨૬૨
વસ્ત્રાલ યુરો કિડ્સ ૫ ત્રિનેત્ર બંગલો શીવ્શાંતિ સોસાયટી,સરદાર પટેલ રીંગ રોડ પાસે,વસ્ત્રાલ,અમદાવાદ-૩૮૦૦૨૬ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૯૭૧૪૪૦
વસ્ત્રાલ શારદા બા શિક્ષણ  સંકૂલ પ્રહલાદનગર પાર્ક સોસાયટી,મોટીકેનાલ  રોડ,નરોડા,અમદાવાદ-૩૮૨૪૧૮ (૯૧)-(૭૯)-૩૨૪૪૫૫૫૩
વાસણા સંસ્કાર ચાઈલ્ડ ડેવલપમેન્ટ સેન્ટર ૩૩, જવાહર નગર સોસાયટી, અંજલી ચાર રસ્તા પાસે,વાસણા,અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૭ (૯૧)-૯૮૨૫૦૧૫૦૨૭
વાસણા ડીવાઇન લાઈફ ઈંગ્લીશ સ્કૂલ વાસણા બસ સ્ટેન્ડ પાસે,સ્વામીનારાયણ મંદિર સામે ,વાસણા બેર્રેજ રોડ,વાસણા,અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૭ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૬૦૨૯૫૪
વાસણા વી આર શાહ સ્મૃતિ હાઈ સ્કૂલ ધરણીધર દેરાસર સામે,વાસણા,અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૭ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૬૦૧૮૭૧
વાસણા ડ્રીમ્ઝ પ્લેગ્રુપ મહેતા રેસ્ટોરન્ત પાસે,વાસણા,અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૭ (૯૧)-૯૮૨૫૦૩૮૫૩૯
વેજલપુર યુરો કિડ્સ વેજલપુર બસ સ્ટોપ સામે,વેજલ્પીર,અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૧ (૯૧)-૯૩૨૭૧૩૭૧૭૧
વેજલપુર સનફલાવર સ્કૂલ વેજલપુર,અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૧ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૬૩૭૨૬૬
વેજલપુર લોર્ડ શિવ માધ્યમિક સ્કૂલ વસ્ત્રાપુર રેલ્વે ક્રોસિંગ પાસે,વેજલપુર,અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૧ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૭૬૪૨૦૪
શાહપુર અખંડાનંદ હાઈ સ્કૂલ હરિવંશ સોસાયટી ફાયર સ્ટેશન પાસે,શાહપુર,અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૨ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૬૨૮૨૪૦
શાહીબાગ સંદીપની સ્કૂલ ૯ ગુરુકુળ સોસાયટી,સર્કીટ હાઉસ ની પાછળ, શાહીબાગ,અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૪ -
શાહીબાગ આનંદ નિકેતન સ્કૂલ નર્મદા કેનાલ બ્રીઝ,સંદેશ ફાર્મ,સુઘડ ગામ, એરપોટ ગાંધીનગર રોડ,એરપોર્ટ,શાહીબાગ,અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૨ (૯૧)-૯૭૩૭૦૪૭૬૬૩
શાહીબાગ અર્થ ઈન્ગ્લીશ સ્કૂલ ગ્રીન પાર્ક સિવિલ કેમ્પસ રોડ,શાહીબાગ,અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૪ (૯૧)-(૭૯)-૬૫૨૫૯૪૨૨
શાહીબાગ યુરો કિડ્સ ૧ નમ્રતા પાર્ક સોસાયટી સમ્દેવ એપાર્ટમેન્ટ સામે,કેન્ટોનમેન્ટ  ગેટ ન ૧ પાસે,શાહીબાગ,અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૪ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૬૮૩૧૦૫
શાહીબાગ ક્રેઝી સ્ટાર એન્જલ પ્રાઈમારી હાઈસ્કૂલ ૬,એલ આર સોસાયટી, શાહીબાગ રેલ્વે ક્રોસિંગ પાસે,શાહીબાગ,અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૪ (૯૧)-૯૯૯૮૪૧૩૬૬૨
શાહીબાગ કે એસ એમ એમ સ્કૂલ ગીરધર નગર રોડશાહીબાગ ઓવર બ્રીજ પાસે,શાહીબાગ,અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૪ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૮૬૮૧૯૧
સરખેજ યુરો કિડ્સ ક્રીસેન્ટ  સ્કૂલ ,શાહીન ટાઈલ્સ ફેક્ટરી પાસે,અંબર ટાવર સામે સરખેજ રોડ,અમદાવાદ-૩૮૨૨૧૦ (૯૧)-(૭૯)-૬૫૨૫૦૧૧૬
સરદારનગર યુરો કિડ્સ ૫૯૭/એ જવાહર કોલોની બેંક ઓફ બરોડા સામે,સરદારનગર,અમદાવાદ-૩૮૨૪૭૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૮૮૧૦૯૪
સરદારનગર ક્ષેવિયર્સ પ્રાઈમારી સ્કૂલ ઇન્દિરા બ્રીજ પાસે સ્વસ્તિક સોસાયટી સામે,સરદારનગર,અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૨ (૯૧)-(૭૯)-૩૦૨૧૧૯૫૬
સાણંદ ઝાયડસ સ્કુલ ફોર એક્ષ્સેલન્સ ગોધાવી ગામ પાસે,બોપલ ઘુમા રોડ,ગોધાવી,અમદાવાદ-૩૮૨૧૧૦ (૯૧)-૮૧૪૧૦૧૫૧૫૧
સાણંદ એકલવ્ય સ્કૂલ સનાથલ ગામ પાસે, સરખેજ સાણંદ હાઈ વે,સાણંદ,અમદાવાદ-૩૮૨૧૧૦ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૪૬૧૬૨૯
સાણંદ વોયેજ સ્કૂલ સન સીટી ફ્લેટ ન એચ ૦૦૨ ,સરદાર પટેલ રીંગ રોડ,સેક્ટર ૭ બોપલ,સાણંદ,અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૮ (૯૧)-૨૭૧૭-૨૪૩૧૩૫
સાબરમતી શ્રી સંજય ગાંધી વિદ્યાપીઠ વિસાત પેટ્રોલ પંપ પાછળ,સાબરમતી,અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૫૦૮૫૮૭
સાબરમતી પરિમલ હાઈ સ્કૂલ ૩૩ દેવદાસ નગર ડી કેબીન રોડ,સાબરમતી,અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૫૦૦૪૫૧
સાબરમતી સેન્ટ મેરી સ્કૂલ ૭ સુદામા પાર્ક કો ઓપ સોસાયટી,પદ્માવતી કોમ્પ્લેક્ષ પાસે, ડી કેબીન,સાબરમતી,અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૬૩૦૦૬૭
સાબરમતી મેં ફ્લાવર ઈંગ્લીશ ગુજરાતી સ્કૂલ પદ્માપ્રભુ નગર, આઈ ઓ સી રોડ,સાબરમતી,અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૫૭૩૬૯૫
1 2 3 4 5 6 7 8 9