અમારી સાથે જાહેરાત માટે સંપર્ક કરો : 09825646519, info@karnavatiinfo.com

જો માનવી શીખવા માગે તો એની દરેક ભૂલ એને કંઈક ને કંઈક શિખામણ આપે છે.  |   મકાન મનુષ્યના હાથ વડે બંધાય છે, પણ ઘર મનુષ્યના હૃદય વડે બંધાય છે.   |   જેવી સમજ તેવો માણસ, જેવો માણસ તેવો સમાજ. સાચી સમજ એ જ છે સાચું જીવન.

અમદાવાદ શહેરની નર્સરી સ્કુલ વિષે માહિતી


વિસ્તાર:


વિસ્તાર નર્સરી સ્કુલ સરનામું ફોન નં
નરોડા શ્રી નરોડા કેળવણી મંડળ શ્રી પ્રહલાદભાઈ કાશીદાસ પટેલ કેળવણી મંડળદેવી મલ્તિપ્લેક્ષ પાસે, કુમારશાળા પાછળ, નરોડા,અમદાવાદ-૩૮૦૦૨૫ (૯૧)-(૭૯)-૬૬૧૫૬૨૮૨
નરોડા એ વન ક્ષેવિયર્સ  ઈંગ્લીશ  સ્કૂલ કે/ઓફ સત્યમ સ્કૂલ આદિશ્વર નગર સામે, નિકોલ રોડ,નરોડા,અમદાવાદ-૩૮૦૦૨૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૮૧૯૪૨૦
નરોડા નવયુગ વિદ્યાલય ૨૮૫ શિવકૃપા સોસાયટી,નરોડા રોડ,અમદાવાદ-૩૮૦૦૨૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૮૧૨૦૩૮
નરોડા શિવમ વિદ્યાલય પ્રિયા થીયેટર પાછળ ,કૃષ્ણનગર, સૈજપુર બોઘા,નરોડા,અમદાવાદ-૩૮૦૦૨૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૮૧૦૮૯૯
નરોડા શ્રી ગાયત્રી વિદ્યાલય પાયલ નગર,દેવી મલ્તિપ્લેક્ષ સામે,નરોડા,અમદાવાદ-૩૮૦૦૨૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૮૦૨૩૯૮
નરોડા યુરો કિડ્સ ૮૦ ઇન્દ્રપ્રસ્થ સોસાયટી ગેલેક્ષી બેન્કવેટ સામે,નરોડા,અમદાવાદ-૩૮૦૦૨૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૮૦૦૦૦૨
નરોડા સાગર વિદ્યાલય મુરલીધર સોસાયટી સોમનાથ સોસાયટી સામે,કઠવાડા રોડ,નરોડા,અમદાવાદ-૩૮૦૦૨૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૮૧૬૨૩૧
નરોડા શ્રી નારાયણ ઈંગ્લીશ મીડીયમ સ્કૂલ ગુરુદેવ નગર , નવયુગ સ્કૂલ સામે,ઓફ ખારીકટ કેનાલ,નરોડા,અમદાવાદ-૩૮૦૦૨૫ (૯૧)-(૭૯)-૬૫૪૫૧૧૦૦
નરોડા શાલીન વિદ્યાલય કે/ઓફ શાલીન એજ્યુકેશન ટ્રસ્ટઆરતી સોસાયટી, પુલીન પાર્ક પાસે,નરોડા,અમદાવાદ-૩૮૦૦૨૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૮૧૮૧૧૭
નવરંગપુરા ટ્રી હાઉસ ૮ શાન્તીપથ સો , દાદા સાહેબ ના પગલા,યુનિવર્સીટી રોડ,નવરંગપુરા,અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૯ (૯૧)-(૭૯)-૬૬૧૫૨૯૭૯
નવરંગપુરા સોમ લલિત સ્કૂલ સરદાર પટેલ સ્ટેડીઅમ  પાસે,સાધના કોલોની સામે,હિંદુ કોલોની પાછળ,નવરંગપુરા,અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૯ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૪૬૯૧૦૧
નવરંગપુરા લર્નિંગ ટ્રી ૨ સુવાસ કોલોની બંગલો ,લખુડી તળાવ પાસે,સ્વાતી સોસાયટી સામે, દર્પણ ૬ રસ્તા,નવરંગપુરા,અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૬ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૪૪૭૯૫૧
નવરંગપુરા મધર્સ પેટ ચાઈલ્ડ કેર સેન્ટર ૧૧ જીવન પ્રકાશ સોસાયટી, શારદા સ્કૂલ પાસે,દર્પણ ૬ રસ્તા રોડ,નવરંગપુરા,અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૯ (૯૧)-(૭૯)-૬૫૪૩૮૩૬૯
નવરંગપુરા કિડ્સ પેરેડાઈઝ ૧, લાજપત નગર ઈશિતા ટાવર પાસે,નવરંગપુરા ૬ રસ્તા,નવરંગપુરા,અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૯ (૯૧)-૯૮૯૮૨૨૫૨૨૫
નવરંગપુરા તોડ્લાર્સ ડેન શાંતિ નિવાસ,સેન્ટ ક્ષેવિયર્સ કોલેજ સામે,નવરંગપુરા,અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૯ (૯૧)-(૭૯)-૬૫૧૩૪૧૦૫
નવાવાડજ સૌરભ હાઈ સ્કૂલ ભાવસાર હોસ્ટેલ પાસે,નવાવાડજ,અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૩ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૬૪૭૩૯૩
નવાવાડજ કિડ્સ કેમ્પસ ચંપક નગર જૈન ઉપાશ્રય સામે, સ્વસ્તિક હાઈ સ્કૂલ પાસે,ભાવસાર હોસ્ટેલ રોડ,અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૩ (૯૧)-૯૯૯૮૮૮૧૨૦૫
નવાવાડજ નીમા વિદ્યાલય ભીમજીપુરા ચાર રસ્તા,નવાવાડજ,અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૩ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૫૫૯૧૨૨
નારણપુરા સંત કબીર સ્કૂલ લોયલા હોલ પાછળ,વાસુ પૂજ્ય એપાર્ટમેન્ટ પાસે ,નારણપુરા,અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૩ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૯૧૦૨૧૬
નારણપુરા શ્રી તેજેન્દ્ર એજ્યુકેશન એન્ડ રીસર્ચ ફાઉનદેશન સ્વામીનારાયણ  મંદિર પાછળ , ટોરેન્ટ પાવર ઝોનલ ઓફીસ પાસે,નારણપુરા,અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૩ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૪૬૧૯૧૫
નારણપુરા શ્રી મીરામ્બીકા ઈંગ્લીશ મીડીયમ સ્કૂલ કિડ્સ કોર્નર પાસે, મીરામ્બીકા રોડ,નારણપુરા,અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૩ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૬૮૩૫૮૨
નારણપુરા ઢીંગલી ઘર કિડ્સ હાઉસ ૩૭, નાથાલાલ કોલોની , સરદાર પટેલ સ્ટેચ્યુ પાસે,સ્ટેડીયમ રોડ,નારણપુરા,અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૩ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૪૬૨૯૭૩
નારણપુરા યુરો કીડ્ઝ ૨૧ ક્રીશ્નાવન સોસાયટી ૧ લો માલ કામેશ્વર મહાદેવ પાસે,નારણપુરા,અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૩ (૯૧)-(૭૯)-૩૨૯૩૫૪૩૫
નારણપુરા થામ્બેલીના નર્સરી એન્ડ કે જી સ્કૂલ સર્વમંગલ સોસાયટી સામે સેન્ટ ઝેવિયર્સ લોયલા હોલ સામે,નવરંગ સ્કૂલ રોડ,નારણપુરા,અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૩ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૯૧૦૨૪૮
નારણપુરા પ્રેરણા હાઈ સ્કૂલ ૯ બી હરીશ ચંદ્ર સોસાયટી,નારણપુરાઅમદાવાદ-૩૮૦૦૧૩ (૯૧)-(૭૯)-૩૨૯૧૧૮૦૬
નારણપુરા નિષ્કલ સ્કૂલ ઓફ થોટ્સ શુભ લક્ષ્મી ટાવર સામે વિજય નગર રોડ,નારણપુરા,અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૩ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૪૭૩૧૩૦
નારણપુરા ત્રિપદા હાયર સેકાન્ડેરી  સ્કૂલ ત્રિપદા દે સ્કૂલ કેમ્પસ  શગુન પાર્ટી પ્લોટ પાસે,પ્રગતિ નગર પાસે,નારણપુરા,અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૩ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૪૩૬૯૩૪
નારણપુરા   બચપણ એ પ્લે સ્કૂલ ૯ વિનિમય કોમ્પ્લેક્ષ, પ્રિન્સ રેસ્ટોરેન્ટ,સુંદરનગર ચાર રસ્તા,નારણપુરા,અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૩ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૪૧૦૬૫૫
નિકોલ વી આઈ પી ઇન્ટર નેશનલ સ્કૂલ અંકુર ટેનામેન્ટ નિકોલ નરોડા રોડ,અમદાવાદ-૩૮૦૦૨૪ (૯૧)-(૭૯)-૨૯૦૯૨૫૦૧
નિકોલ વી આઈ પી ઇન્ટરનેશનલ સ્કૂલ અંકુર ટેનામેન્ટ , નિકોલ નરોડા રોડ,ન્યુ ઇન્ડિયા કોલોની,નિકોલ,અમદાવાદ-૩૮૦૦૨૪ (૯૧)-(૭૯)-૨૯૦૯૨૫૦૧
1 2 3 4 5 6 7 8 9