અમારી સાથે જાહેરાત માટે સંપર્ક કરો : 09825646519, info@karnavatiinfo.com

જો માનવી શીખવા માગે તો એની દરેક ભૂલ એને કંઈક ને કંઈક શિખામણ આપે છે.  |   મકાન મનુષ્યના હાથ વડે બંધાય છે, પણ ઘર મનુષ્યના હૃદય વડે બંધાય છે.   |   જેવી સમજ તેવો માણસ, જેવો માણસ તેવો સમાજ. સાચી સમજ એ જ છે સાચું જીવન.

અમદાવાદ શહેરની નર્સરી સ્કુલ વિષે માહિતી


વિસ્તાર:


વિસ્તાર નર્સરી સ્કુલ સરનામું ફોન નં
ઘાટલોડિયા ન્યુ સૌરભ હાયર સેકન્ડરી સ્કૂલ રન્ના પાર્ક સોસાયટી પાસે, રન્ના પાર્ક,અંકુર ઘાટલોડિયા રોડ,અમદાવાદ-૩૮૦૦૬૧ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૪૮૯૦૦
ઘાટલોડિયા કર્મચારી શિક્ષણ તીર્થ કર્મચારી નગર પાર્ટ-૧, પાણી ની ટાંકી પાસે,ઘાટલોડિયા,અમદાવાદ-૩૮૦૦૬૧ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૪૩૦૮૮૯
ઘાટલોડિયા સ્મોલ વન્ડર પ્રિ સ્કૂલ બી -૧  આનંદબાગ  સોસાયટી અલકાપુરી સોસાયટી સામે,ઘાટલોડિયા,અમદાવાદ-૩૮૦૦૬૧ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૪૧૦૯૫૦
ઘાટલોડિયા લીટલ જીનીયસ શ્યામસુંદર સોસાયટી, પંચદેવ મંદિર પાસે,કે કે નગર, કર્મચારી રોડ,ઘાટલોડિયા,અમદાવાદ-૩૮૦૦૬૧ (૯૧)-(૭૯)-૬૫૪૧૫૮૧૫
ઘાટલોડિયા જુનિયર જીનીયસ પ્રી પ્રાઈમારી સ્કૂલ સી/૭૭ કર્મચારી નગર ૧,રન્નાપાર્ક બસ સ્ટોપ પાસે,ઘાટલોડિયા,અમદાવાદ-૩૮૦૦૬૧ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૪૯૨૫૧૫
ઘીકાંઠા બી જે મહેતા મોર્ડન હાઈ સ્કૂલ ઓલ્ડ સંદેશ પ્રેસ પાસે, ઘેટિયા વાડી,ઘીકાંઠા,અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૧ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૬૨૨૭૨૦
ઘોડાસર બચપણ અ પ્લે સ્કૂલ પી ડી પંડ્યા કોલેજ કેમ્પસ,ઘોડાસર,અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૦ (૯૧)-(૭૯)-૬૫૪૩૪૪૨૪
ચાંદખેડા લીપ ઇન્ટરનેશનલ  પરી સ્કૂલ બી ૫૦૧ સોપાન, આઈ સી આઈ સી આઈ બેંક સામે,ન્યુ સી જી રોડ,ચાંદખેડા,અમદાવાદ-૩૮૨૪૨૪ (૯૧)-૯૯૨૪૪૪૯૨૩૮
ચાંદખેડા દૂન બ્લોસમ એકેડેમી ન્યુ સી જી રોડ સાકાર સ્કૂલ સામે,ચાંદખેડા ગાંધીનગર રોડ,ચાંદખેડા,અમદાવાદ-૩૮૨૪૨૪ (૯૧)-(૭૯)-૨૩૨૯૦૩૬૬
ચાંદખેડા યુરો કિડ્સ ૮ ચંદ્રમૌલી  બંગલો ,શરણ રેસીડેન્સી પાછળ,ઓફ ન્યુ સી જી રોડ, સોનલ ચાર રસ્તા,ચાંદખેડા,અમદાવાદ-૩૮૨૪૨૪ (૯૧)-(૭૯)-૨૩૯૭૨૮૬૨
ચાંદખેડા કીડ્ઝી ઉર્જા બંગ્લોઝ ૧, સોના  ચાર રસ્તા પાસે,ન્યુ સી જી  રોડ,ચાંદખેડા,અમદાવાદ-૩૮૨૪૨૪ (૯૧)-૯૮૯૮૫૮૦૬૦૬
ચાંદખેડા લીટલ જીનીયસ બંગલો ન ૧ , ઉર્જા -૨ બંગ્લોસ,શુકન રેસીડેન્સી સામે, ન્યુ સી જી રોડ, સાકાર સ્કૂલ લેન,ચાંદખેડા,અમદાવાદ-૩૮૨૪૨૪ (૯૧)-૯૮૯૮૦૯૮૮૩૬
ચાંદખેડા શીશાન તીર્થ વિદ્યાલય લવકુશ કોમ્પ્લેક્ષ, યોગીનગર પાસે,ડી કેબીન,ચાંદખેડા,અમદાવાદ-૩૮૨૪૨૪ (૯૧)-(૭૯)-૩૨૪૧૨૯૩૧
ચાંદખેડા પોદ્દાર જમ્બો કિડ્સ પ્લસ પ્લોટ ન ૧૮૩/૧, ચાંદખેડા સીમ,દસક્રોઈ, ન્યુ સી જી રોડ,અમદાવાદ-૩૮૨૪૨૪ -
ચાંદલોડિયા દુર્ગા વિદ્યાલય ચાંદલોડિયા  તળાવ પાસે,ચાંદલોડિયા,અમદાવાદ-૩૮૨૪૮૧ (૯૧)-૨૭૧૭-૨૭૬૦૨૭૫૫
ચાંદલોડિયા શ્રીજી વિદ્યાલય દયાકાકા નગર , રામદેવપીર મંદિર સામે,ચાંદલોડિયા ગોતા રોડ,અમદાવાદ-૩૮૦૦૬૧ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૬૦૦૭૮૨
ઠક્કરબાપાનગર લીટલ કિડ્સ પ્રી સ્કૂલ શ્રી રંગ સોસાયટી, ૮૦ ફીટ રોડ, ઉત્તમનગર,ઠક્કરબાપાનગર,અમદાવાદ-૩૮૨૩૫૦ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૭૦૪૦૬૯
ડ્રાઈવઇન સંત કબીર સ્કૂલ ગોયલ ઇન્ટરસીટી  પાસ,આદિત્ય બંગલો સામે,ડ્રાઈવઇન,અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૨ે (૯૧)-(૭૯)-૨૬૮૫૮૬૯૫
ડ્રાઈવઇન એશિઆ ઈંગ્લીશ સ્કૂલ એ/૧ સનરાઈઝ પાર્ક હિમાલય મોલ પાસે,ડ્રાઈવઇન રોડ,અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૨ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૮૫૬૪૪૬
ડ્રાઈવઇન સનશાઇન સ્કૂલ ૨૭ સનરાઈઝ પાર્ક ,ડ્રાઈવઇન રોડ,અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૨ (૯૧)-(૭૯)-૬૫૧૨૬૬૬૩
ડ્રાઈવઇન એજ્યુ ક્લબ સનરાઈઝ કોમ્લેક્ષ ૧લો માલ,ઇન્દ્રપ્રસ્થ ટાવર સામે, એશિયા હાઈ સ્કૂલ પાસે,ડ્રાઈવઇન રોડ,અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૨ (૯૧)-(૭૯)-૬૫૪૨૩૩૪૨
થલતેજ ધ યંગ ટાઈત્તાન્સ ૩ ગોયલ ઇન્તાર્સિતી રો હાઉસ,ડ્રાઈવઇન સિનેમા પાછળ,ગુરુકુળ ,અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૪ (૯૧)-(૭૯)-૬૬૧૫૨૧૫૭
થલતેજ ટ્રી હાઉસ ૧ મુક્તિ મંગલ,થલતેજ,અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૪ (૯૧)-(૭૯)-૬૬૧૫૫૭૬૪
થલતેજ સ્વસ્તિક સત્વ વિકાસ સ્કૂલ સિંધુ ભવન પાસે ,૧૦૦ ફૂટ રીંગ રોડ, પકવાન થી આગળ,એસ જી હાઈ થી પકવાન આવતા,એસજીહાઈવે,અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૪ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૮૪૧૫૧૬
થલતેજ યુરો કિડ્સ ૨૫, રવીશ બંગલો મહિલા આઈ ટી આઈ કોલેજ  સામે,થલતેજ,અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૯ (૯૧)-(૭૯)-૬૪૫૦૬૫૪૯
થલતેજ ક્રી સેન્ટ પ્રિ પ્રાઈમારી સ્કૂલ ૪૫ ત્રિવેણી પાર્ક સોસાયટી,સુરધારા સર્કલ પાસે,થલતેજ,અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૪ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૮૫૬૬૭૮
થલતેજ માનવ સ્કૂલ ૩ પટેલ સોસાયટી ઉદગમ સ્કૂલ પાછળ,થલતેજ,અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૪ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૮૫૦૦૫૧
થલતેજ ફ્યુચર સ્ટાર્સ એજ્યુકેશન વર્લ્ડ ૬/૭ ઉત્સવ રો હાઉસ દુરદર્શન ટાવર સામે,સાલ હોસ્પિટલ સામે,થલતેજ,અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૪ (૯૧)-(૭૯)-૩૨૪૧૦૭૭૭
દસક્રોઈ ડી પી એસ ઇસ્ટ સ્કૂલ હીરાપુર સર્કલ,મહેમદાવાદ રોડ, દસક્રોઈ,અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૮ (૯૧)-૯૦૯૯૧૨૮૦૦૦
દાણીલીમડા શાંતિ નિકેતન કિડ્સ કેર સેન્ટર કવારીશ એસ્ટેટ કલાપી કોમ્પ્લેક્ષ સામે,દાણીલીમડા ચાર રસ્તા,અમદાવાદ-૩૮૦૦૨૮ (૯૧)-(૭૯)-૩૧૨૦૩૨૨
1 2 3 4 5 6 7 8 9