અમારી સાથે જાહેરાત માટે સંપર્ક કરો : 09825646519, info@karnavatiinfo.com

જો માનવી શીખવા માગે તો એની દરેક ભૂલ એને કંઈક ને કંઈક શિખામણ આપે છે.  |   મકાન મનુષ્યના હાથ વડે બંધાય છે, પણ ઘર મનુષ્યના હૃદય વડે બંધાય છે.   |   જેવી સમજ તેવો માણસ, જેવો માણસ તેવો સમાજ. સાચી સમજ એ જ છે સાચું જીવન.

અમદાવાદ શહેરની નર્સરી સ્કુલ વિષે માહિતી


વિસ્તાર:


વિસ્તાર નર્સરી સ્કુલ સરનામું ફોન નં
નિકોલ લીપ ઇન્ટરનેશનલ સ્કૂલ આદિત્ય, ૧ લો માલ શ્રીધર બંગ્લોસ સામે,ખોડીયાર મંદિર પાછળ, જીવન ટ્વીન રોડ,નિકોલ,અમદાવાદ-૩૮૦૦૨૪ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૯૫૧૧૮૮
પાલડી યુરો કિડ્સ ૧૪ ડુંગરશ્રી નગર, અંજલી ચાર રસ્તા,ચંદ્ર નગર રોડ,પાલડી,અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૭ (૯૧)-(૭૯)-૬૬૧૫૬૯૩૩
પાલડી બચપણ આઈ  સી ડી એકેડેમી ૨૪ ડુંગરશ્રી નગર ભટ્ટા ,પાલડી,અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૭ (૯૧)-(૭૯)-૯૮૨૫૩૧૨૨૩૦
પાલડી જેક એન્ડ જીલ પ્લે ગ્રુપ એ/૩૩ યોગેશશ્વરનગર સોસાયટી, ભટ્ટા પાસે ,ગણેશકુંજ સામે, ભટ્ટા,પાલડી,અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૭ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૬૦૮૨૯૨
પાલડી ત્રીનીતી ઈંગ્લીશ સ્કૂલ ૩ જૈતુન પાર્ક  સોસાયટી ,શાંતિવન પાસે,નારાયણ નગર રોડ,પાલડી,અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૭ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૬૪૫૩૭૮
પાલડી દિવાન બલ્લુભાઈ પ્રિ પ્રાઈમારી સ્કૂલ રાજનગર સોસાયટી સામે,એન આઈ ડી પાછળ,પાલડી,અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૭ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૫૮૭૩૬૦
પાલડી ધ  કિડ્સ એન્ડ ફર્સ્ટ સ્ટેપ કે/ઓફ શ્રી રામબાઈ વિદ્યામંદિર,મહાલક્ષ્મી ચાર રસ્તા પાસે,પાલડી,અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૭ (૯૧)-(૭૯)-૩૨૯૧૨૦૭૭
પાલડી કિડ્સ કેર કોકુન રવિ બંગલો ભગવાન નગર ટેકરા,મહાલક્ષ્મી ચાર રસ્તા,પાલડી,અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૭ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૬૦૧૨૭૦
પ્રહલાદનગર ટ્રી હાઉસ શોપ ૧૨ સફળ પેગ્સાસ,પ્રહલાદનગર,અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૬૬૧૫૫૭૬૦
પ્રહલાદનગર કેની સેપ્લીન્ગ્સ ૪ રામ જલારામ  બંગ્લોસ, હેરીટેજ સ્કાય  સામે,એચ ડી એફ સી પાછળ,પ્રહલાદનગર,અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-૯૮૨૫૬૦૮૪૨૪
પ્રહલાદનગર આઈ પ્લે આઈ લર્ન ૪ રામ જલારામ બંગ્લોસ ,એચ ડી એફ સી બેંક પાછળ,હેરીટેજ સ્કાય સામે,પ્રહલાદનગર,અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-૯૮૨૫૬૦૮૪૨૪
બહેરામપુરા અનમોલ પ્રાઈમારી સ્કૂલ અનમોલ કોમ્પ્લેક્ષ બીજો માલ ,મ્યુનીસીપાલીતી વાર્ડ ઓફીસ સામે,ગૌતમ નગર ચાર રસ્તા પાસે,બહેરામપુરા,અમદાવાદ-૩૮૦૦૨૨ (૯૧)-૯૪૨૬૦૭૮૨૨૭
બાપુનગર ચાર્મિંગ કીડ્ઝી સી/૨૨ જાગૃતિ સોસાયટી, ગોપી ફ્લેટ પાસે,બાપુનગર,અમદાવાદ-૩૮૦૦૨૪ (૯૧)-(૭૯)-૨૯૨૯૩૩૬૮
બાપુનગર ખાલસા લીટલ ફ્લાવર સ્કૂલ મહેશ્વરી સોસાયટી અંબર સિનેમા પાસે,બાપુનગર,અમદાવાદ-૩૮૦૦૨૪ (૯૧)-(૭૯)-૬૫૨૪૮૭૬૭
બાપુનગર સિલ્વર બેલ્સ સ્કૂલ અનીલ સ્ટાર્ચ મિલ પાસે,બાપુનગર,અમદાવાદ-૩૮૦૦૨૪ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૭૪૭૪૧૦
બાપુનગર મારુતિ પ્રાઈમારી સ્કૂલ શોપ ૭/૨ હડકો શિવમ ફ્લેટ્સ, આનંદ ફ્લેટ સામે,પોલીસચોકી પાસે,બાપુનગર,અમદાવાદ-૩૮૦૦૨૪ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૭૦૧૪૪૪
બાપુનગર પારસ પ્રાઈમારી સ્કૂલ રો હાઉસ ન ૪૦ , ગોપાલ નગર સોસાયટી,ચામુંડા નગર પાસે, એન એચ ન ૮,બાપુનગર,અમદાવાદ-૩૮૦૦૨૪ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૭૦૬૦૦૯
બાવળા ડી એસ સી કિડ્સ પ્રી સ્કૂલ સાઈકૃપા  બંગ્લોસ ન ૧ , સી એમ અમીન પ્રાઈમારી સ્કૂલ પાસે,રોજોડા રોડ,બાવળા,અમદાવાદ-૩૮૨૨૨૦ (૯૧)-૯૮૯૮૬૧૦૨૩૭
બોડકદેવ યુરો કિડ્સ ૧, આશિયાના બંગ્લોઝ,જજીસ બંગલોરોડ,બોડકદે,અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૪ (૯૧)-(૭૯)-૬૬૧૫૨૩૧૭
બોડકદેવ રેડ્ક્લીફ સ્કૂલ ૨૬૯-૨ એ પ્રેસ્ટીજ ટાવર ની બાજુમાં,વાંઝા સોસાયટી,બોડકદેવ,અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૪ (૯૧)-(૭૯)-૬૬૧૫૩૨૦૦
બોડકદેવ નીરમાં વિદ્યાવિહાર પ્લોટ ૩૯૦ ગેલેક્ષી ટાવર ની બાજુમાં,ગ્રાન્ડ ભગવતી પાસે,બોડકદેવ,અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૫ -
બોડકદેવ આનંદ નિકેતન સ્કૂલ સિંધુ ભવન સામે,ઓફ એસ જી રોડ,બોડકદેવ,અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૪ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૪૬૪૬૫૪
બોડકદેવ લક્ષ્ય પ્રિ સ્કૂલ રાજપથ ક્લબ  ની પાછળ,શાશ્વત બંગલો પાસે, ૧૦૦ ફીટ રોડ,ઓફ એસ જી રોડ,અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-૯૭૧૨૩૪૨૨૨૨
બોડકદેવ ઓલીવ ગ્રીન પ્રિ સ્કૂલ નેક્ષ્ત ટુ સ્કૂમ સ્કૂલ,ટી વી ટાવર પાછળ,બોડકદેવ,અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૮૫૭૯૦૮
બોડકદેવ વન્ડર વર્લ્ડ પ્રિ સ્કૂલ એન્ડ એક્ટીવીટી સેન્ટર (વસ્ત્રાપુર) ૧૫ પ્રેરણા દીપ બંગ્લોસ નીરમાં સ્કૂલ સામે, બોડકદેવ ફાયર સ્ટેશન પાસે,ગ્રાન્ડ ભગવતી લાઈન,બોડકદેવ,અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૪ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૮૭૦૩૨૩
બોડકદેવ મધર્સ પેટ ચાઈલ્ડકેર સેન્ટર ૩ રાજપથ રો હાઉસ , કિરણ મોટર પાસે,અમદાવાદ ઇન્ટરનેશનલ સ્કૂલ સામે,  રાજપથ ક્લબ સામે,બોડકદેવ,અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૪ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૮૭૨૧૯૨
બોડકદેવ શેમ્રોક પ્રથમ ૪૧ સ્પ્રિંગ ફિલ્ડ બંગ્લોસ લક્ષ્મી ગાંઠિયા રથ સામે,જજીસ બંગલો રોડ,બોડકદેવ,અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૪ (૯૧)-(૭૯)-૪૦૦૩૮૨૭૯
બોડકદેવ આઈ પ્લે આઈ લર્ન ૯ પ્રેમાંજલિ સોસાયટી, જૈન દેરાસર પાછળ,મધર મિલ્ક પેલેસ લેન,બોડકદેવ,અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૪ (૯૧)-૯૮૨૪૦૩૪૨૧૨
બોપલ સત્યમેવ જયતે ઇન્ટરનેશનલ  સ્કૂલ ઈ-૧/૪૧ સ્ટર્લીંગ સીટી,બોપલ,અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૮ (૯૧)-૨૭૧૭-૨૩૦૫૨૭
બોપલ વન્ડર વર્લ્ડ પ્રિ સ્કૂલ એન્ડ એક્ટીવીટી સેન્ટર ૮,૯,૧૦ નારાયણ કૃપા બંગલો,કબીર એન્કલેવ પાસે, એક્ષિસ બેંક સામે,બોપલ,અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૮ (૯૧)-૨૭૧૭-૨૬૮૭૦૩૨૩
1 2 3 4 5 6 7 8 9