અમારી સાથે જાહેરાત માટે સંપર્ક કરો : 09825646519, info@karnavatiinfo.com

જો માનવી શીખવા માગે તો એની દરેક ભૂલ એને કંઈક ને કંઈક શિખામણ આપે છે.  |   મકાન મનુષ્યના હાથ વડે બંધાય છે, પણ ઘર મનુષ્યના હૃદય વડે બંધાય છે.   |   જેવી સમજ તેવો માણસ, જેવો માણસ તેવો સમાજ. સાચી સમજ એ જ છે સાચું જીવન.

અમદાવાદ શહેરની નર્સરી સ્કુલ વિષે માહિતી


વિસ્તાર:


વિસ્તાર નર્સરી સ્કુલ સરનામું ફોન નં
બોપલ કીડઝી શ્રીજી બંગ્લોસ ન ૬/૨,અવધપુરી સોસાયટી બીનોરી બંગલો સામે,બોપલ,અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૮ (૯૧)-૨૭૧૭-૬૪૫૪૫૩
બોપલ બીઝી બી નર્સરી બી ૨૧ અક્ષરધામ બંગલો,ગવર્મેન્ટ ટુબ વેલ ની બાજુમાં,બોપલ,અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૮ (૯૧)-૯૮૨૫૦૧૯૬૯૩
બોપલ રૂટ્સ એન્ડ શુટ્સ પ્રી સ્કૂલ સી -૫૭ કો ઓપ હાઉસિંગ સોસાયટી,સ્ટર્લીંગ સીટી,બોપલ,અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૮ (૯૧)-૯૭૨૭૦૪૦૭૯૭
ભૈરવનાથ બ્રેઈન વર્કસ પ્લે સ્કૂલ હાઉસ ન ૫, રાજેન્દ્ર પાર્ક, ગુરુદેવ કો ઓપ સોસાયટી સામે,ભૈરવનાથ,અમદાવાદ-૩૮૦૦૨૮ -
મણીનગર સેવેન્થ દે એદવેન્તીસ્ત હાયર સેકન્ડરી સ્કૂલ હરીપુરા પાસે ૧૩૨ ફીટ રીંગ રોડ,મણીનગર,અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૮ (૯૧)-(૭૯)-૬૬૧૫૩૨૬૫
મણીનગર ટ્રી હાઉસ પ્લે ગ્રુપ જી ૧ સ્નેહ સરિતા એપાર્ટમેન્ટ  ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર,પ્રેમશંકર ભાઈ હોલ સામે, પુષ્પકુંજ ,ભેરવનાથ રોડ,મણીનગર,અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૮ (૯૧)-(૭૯)-૬૫૪૯૫૯૦૮
મણીનગર દૂન ઇન્ટર નેશનલ પબ્લિક સ્કૂલ જયહિન્દ સોસાયટી કેમ્પસ, જવાહર ચોક,મણીનગર,અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૮ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૪૭૧૫૩૩
મણીનગર શ્રી શ્રી રવિશંકર વિદ્યા મંદિર ૧૦ નુતન પાટીદાર સોસાયટી ,જવાહર ચોક પાછળ,વલ્લભવાડી,મણીનગર,અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૮ (૯૧)-(૭૯)-૬૫૪૪૪૩૭૬
મણીનગર હેબ્રોન એજ્યુકેશન ટ્રસ્ટ ૧/૨ મહાલક્ષ્મી પાર્ક સોસાયટી, મણીનગર રેલ્વે સ્ટેશન પાછળ,મણીનગર,અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૮ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૧૬૨૮૭૨
મણીનગર શેમરોક નર્સરી કાંકરિયા તુલસી બંગલો,બાલ વાટિકા રોડ,મણીનગર,અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૮ (૯૧)-(૭૯)-૬૫૪૩૪૪૫૫
મણીનગર યુરો કિડ્સ ૨૭/૧૭/૮ હરે કૃષ્ણ સોસાયટી ગોવર્ધન વાડી ટેકરા,બેસ્ટ હાઈ સ્કૂલ પાસે,મણીનગર,અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૮ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૪૩૩૩૮૬
મણીનગર સેન્ટ બોસ્કો ઈંગ્લીશ સ્કૂલ મીરાં ટોકીઝ સામે, મણીનગર,અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૮ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૪૩૨૫૯૨
મણીનગર શ્રી શારદા વિદ્યામંદિર ઉત્તમનગર ડીવૈન બર્ડ સ્કૂલ સામે, પ્રસંગ પાર્ટી પ્લોટ પાસે,હીરાભાઈ ટાવર સામે,મણીનગર,અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૮ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૪૫૧૭૩૧
મણીનગર સેન્ટ મેરી સ્કૂલ ૨૩/એ રચના હાઉસિંગ સોસાયટી જયમાલા બસ સ્ટોપ પાસે,મણીનગર,અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૮ (૯૧)-૯૯૭૪૨૪૨૭૫૩
મણીનગર સિદ્ધાર્થ હાઈ સ્કૂલ સાઇબાબા  મંદિર પાસે, દક્ષિણી રેલ્વે ક્રોસિંગ  પાસે,મણીનગર,અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૮ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૪૬૪૩૧૪
મણીનગર અરીહંત મણીનગર,અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૮ (૯૧)-૯૬૬૨૨૮૮૯૯૦
મણીનગર ન્યુ આરાધના વિદ્યાલય ગુરુજી બ્રીજ કોર્નર, આવકાર હોલ સામે,દક્ષિણી સોસાયટી પાસે,મણીનગર,અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૮ (૯૧)-૯૮૯૮૪૩૧૯૨૬
મણીનગર જે એલ હાઈ સ્કૂલ જીવકોર લાલુભાઈ કેમ્પસ,રામબાગ પાસે,મણીનગર,અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૮ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૪૬૧૦૬૦
મણીનગર ડેફોડિલ્સ બેબીલેન્ડ કૃષ્ણ અઝું હાઉસ,પુનીત આશ્રમ પાસે,મણીનગર,અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૮ (૯૧)-(૭૯)-૩૨૯૧૦૯૨૬
મીઠાખળી યુરો કિડ્સ ૨૫/બી મહારાષ્ટ્ર સોસાયટી એમવે ઓફીસ સામે, સુતરિયા કોમ્પ્લેક્ષ સામે,મીઠાખળી,અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૯ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૪૪૯૫૪૧
મેઘાણીનગર ડી એસ સી કિડ્સ પ્રી સ્કૂલ પોલીસ સ્ટેશન સામે, લાસ્ટ બસ સ્ટોપ પાસે,મેઘાણીનગર,અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૬ (૯૧)-૯૮૭૯૫૬૩૭૩૬
મેમનગર યુરો કિડ્સ ૧, ઇન્કોમ્તેક્ષ સોસાયટી એહ બી કાપડિયા સ્કૂલ  પાસે,ગુરુકુળ,અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૨ (૯૧)-(૭૯)-૬૫૨૪૭૪૪૪
મેમનગર દીવ્યપથ કેમ્પસ એ ઈ સી ઓવરબ્રિજ ઓફ,ઓફ ૧૩૨ ફીટ રીંગ રોડ, ગૌરવપથ,મેમ્નાગર્ર,અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૨ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૪૩૭૩૯૨
મેમનગર કેટરપિલર વિંગ્સ બંગલો ૩૮ ઇન્કમતેક્ષ સ્ટાફ સોસાયટી,ગુરુકુળ રોડ,અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૨ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૪૯૮૦૫૭
મોટેરા ટ્રી હાઉસ ૫, & ૬ શુભમ ટેનામેન્ત્સ, સ્વાગત બંગલો ૨ નો સામે,કોટેશ્વર રોડ,નરોડા,અમાવાદ-૩૮૦૦૨૫ (૯૧)-(૭૯)-૬૬૧૫૫૭૬૩
મોટેરા વન્ડર વર્લ્ડ પ્રિ સ્કૂલ એન્ડ એક્ટીવીતી સેન્ટર ૨ દેવપ્રિય બંગ્લોસ પાર્ટ- ૨,ઉર્જા કોમ્પ્લેક્ષ સામે, મોટેરા સ્ટેડીયમ રોડ,મોટેરા,અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૮૭૦૩૨૩
રાણીપ કે આર રાવલ વિદ્યા સંકૂલ ઔડા ગાર્ડન પાસે , બલોલનગર ચાર રસ્તા,રાણીપ,અમદાવાદ-૩૮૨૪૮૦ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૫૩૦૩૧૯
રાણીપ પ્રવીણ વિદ્યાલય મધુવન સોસાયટી,અંબિકા કૃપા પાસે,રાણીપ,અમદાવાદ-૩૮૨૪૮૦ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૫૨૦૬૩૨
રાણીપ ટ્રી હાઉસ ૧૬, પ્રમુખ બંગ્લોસ જીએસટી ક્રોસિંગ ટુ ચેનપુર રોડ,ન્યુ રાણીપ,રાણીપ,અમદાવાદ-૩૮૨૪૮૦ (૯૧)-(૭૯)-૬૫૪૧૪૧૪૩
રાણીપ લીટલ એન્જલ પ્લે સ્કૂલ છબી ફ્લેટ પાસે, કાશીબા રોડ,રાણીપ,અમદાવાદ-૩૮૨૪૮૦ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૫૨૨૪૦૩
1 2 3 4 5 6 7 8 9